Kategori
Uncategorized

Siguria dhe besimi duhet të rikthehen në Suedi.

Dhuna vdekjeprurëse me armë në Suedi po rritet. Në vitin 2012 janë gjetur 17 raste të të shtënave me vdekje në Suedi, në vitin 2020 janë gjetur 48 raste. Kjo është një rritje prej 148 për qind. Nga janari deri në nëntor të këtij viti, 59 persona kanë vdekur si pasojë e të shtënave.

Pasiguria e njerëzve dhe shqetësimi për krimin është në nivele të larta.

Anketa e sigurisë kombëtare nga viti 2022 tregon se 27 për qind thonë se ndihen të pasigurt kur janë jashtë në zonën e tyre të banimit natën vonë.

Në zonat vulnerabël, e njëjta shifër arrin në 49 për qind.

Siguria dhe besimi duhet të rikthehen në Suedi. Prandaj, qeveria e moderuar po fillon tani zbatimin e projektit të bashkëpunimit kunder krimit të Marrëveshjes Tidö.

Vendosja e zonave speciale – ku policia mund të kryejë, për shembull, kontrolle trupore dhe kontrolle shtëpish në automjete – pa pasur dyshime për krim. Mund të jetë një mënyrë për të luftuar të shtënat, shpërthimet dhe krimet e tjera të dhunshme.

Autoriteti policor ka deklaruar se zonat e vizitave duhet të merren parasysh në Suedi. Policia daneze që nga viti 2004 ka përdorur zonat e vizitave në një masë mjaft të madhe.

Qeveria tani po cakton një hetim që do të paraqesë propozime se si mund të futen në Suedi zonat e vizitave të kufizuara me kohë dhe të kufizuara gjeografike. Hetuesi duhet të dorëzojë propozimin e tij në këtë pjesë më së voni deri në tetor 2023.

Kultura e heshtjes –

domethënë, njerëzit nuk guxojnë të flasin me policinë ose autoritetet e tjera – është një kërcënim sistematik.

Një parakusht për zbardhjen e krimeve është që njerëzit të guxojnë të tregojnë për atë që kanë parë apo dëgjuar.

Prandaj, qeveria po cakton një hetim me detyrën e paraqitjes së propozimeve se si mund të hartohet një sistem me dëshmitarë anonimë në Suedi.

Është plotësisht e mundur të hartohet një sistem i tillë që garanton sigurinë juridike të të pandehurit. Një sistem i dëshmitarëve anonimë ekziston në Danimarkë, Norvegji dhe Finlandë, ndër të tjera.

Masat për parandalimin e krimit janë vendimtare.

Bashkitë luajnë një rol vendimtar në punën për parandalimin e krimit.

Prandaj, qeveria do të propozojë që komunat të marrin përgjegjësinë statutore për punën e parandalimit të krimit

Në mënyrë që komunat të mund të marrin përgjegjësinë e re, ato kanë nevojë për mbështetje të fortë dhe efektive.

Prandaj, qeveria kontribuon me 42 milionë SEK në vit për BRÅ për të forcuar mbështetjen kombëtare në punën e parandalimit të krimit.

Qeveria siguron gjithashtu fonde të synuara që bashkitë mund të aplikojnë për përpjekjet për parandalimin e krimit, përveç përforcimeve të përgjithshme që komunat marrin në vitin 2023.

Sot, si rregull i përgjithshëm, kërkohet pëlqimi i kujdestarit që shërbimet sociale të mund të ofrojnë trajtim, mbështetje ose masa parandaluese për një të mitur.

Megjithatë, ekzistojnë mundësi të caktuara për të ofruar ndërhyrje të tilla të hapura kundër dëshirës së prindërve nëse fëmija ka mbushur moshën pesëmbëdhjetë vjeç.

Qeveria kërkon që kufiri i moshës të ulet në 12 vjeç.

Kjo do të thotë se bordi i mirëqenies sociale mund të vendosë për ndërhyrjet për fëmijët, pa pëlqimin e kujdestarëve, nëse bordi mendon se është e përshtatshme dhe vetë fëmija jep pëlqimin për këtë.

Den moderatledda regeringen tillsätter utredningar om visitationszoner och anonyma vittnen

Den organiserade brottsligheten hotar rättsstaten och i förlängningen demokratin. Den moderatledda regeringen har fått ett tydligt mandat av väljarna att förändra kriminalpolitiken – det allvarliga läget kräver ett paradigmskifte. Regeringen påbörjar nu den största offensiven i svensk historia mot organiserad brottslighet.

Det dödliga skjutvapenvåldet i Sverige ökar. År 2012 konstaterades 17 fall av dödsskjutningar i Sverige, år 2020 konstaterades 48 fall. Det är en ökning med 148 procent. Mellan januari-november i år har 59 personer avlidit till följd av skjutningar.

Människors otrygghet och oro för brottslighet ligger på höga nivåer. Den nationella trygghetsundersökningen från 2022 visar att 27 procent uppger sig vara otrygga när de vistas ute i det egna bostadsområdet sent på kvällen. I de utsatta områdena uppgår samma siffra till 49 procent.

Tryggheten och tilliten ska återupprättas i Sverige. Därför påbörjar nu den moderatledda regeringen genomförandet av Tidöavtalets samarbetsprojekt kriminalitet.

En utredning om visitationszoner
Visitationszoner innebär att det blir möjligt att inrätta särskilda zoner - där polisen exempelvis får genomföra kroppsvisitation och husrannsakan i fordon - utan att det finns någon brottsmisstanke. Det kan vara ett sätt att motverka skjutningar, sprängningar och andra våldsbrott.

Polismyndigheten har framfört att visitationszoner bör övervägas i Sverige. Den danska polisen har sedan 2004 använt visitationszoner i ganska stor omfattning.

Regeringen tillsätter nu en utredning som ska lämna förslag på hur tidsbegränsade och geografiskt avgränsade visitationszoner ska kunna införas i Sverige. Utredaren ska lämna sitt förslag i denna del senast i oktober 2023.

En utredning om anonyma vittnen
Tystnadskulturen – det vill säga att människor inte vågar prata med polisen eller andra myndigheter – är systemhotande. En förutsättning för att brott ska kunna klaras upp är att människor vågar berätta om vad de har sett eller hört.

Regeringen tillsätter därför en utredning med uppdrag att lämna förslag på hur ett system med anonyma vittnen kan utformas i Sverige. Det är fullt möjligt att utforma ett sådant system som säkerställer den tilltalades rättssäkerhet. Ett system med anonyma vittnen finns bland annat i Danmark, Norge och Finland.

En ny lag som ger kommunerna ansvar för det brottsförebyggande arbetet
Det är avgörande med åtgärder för att förebygga brott. Kommunerna spelar en avgörande roll i det brottsförebyggande arbetet. Regeringen kommer därför att föreslå att kommunernas får ett lagstadgat ansvar för det brottsförebyggande arbetet

För att kommunerna ska kunna ta det nya ansvaret behöver de ett kraftigt och ändamålsenligt stöd. Därför tillför regeringen 42 miljoner kronor per år till BRÅ för att stärka det nationella stödet i det brottsförebyggande arbetet. Regeringen tillför även riktade medel som kommunerna kan söka för brottsförebyggande insatser, utöver de generella förstärkningar som kommunerna får under 2023.

Sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavares samtycke
I dag krävs, som huvudregel, vårdnadshavarnas samtycke för att socialtjänsten ska kunna ge behandling, stöd eller förebyggande insatser till en omyndig person. Det finns dock vissa möjligheter att ge sådana öppna insatser mot föräldrarnas vilja om barnet har fyllt femton år.

Regeringen vill att den åldersgränsen ska sänkas till 12 år. Det innebär att socialnämnden kan besluta om insatser till barn, utan vårdnadshavarnas samtycke, om nämnden tycker det är lämpligt och barnet själv samtycker till det

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

Po lidhet me %s