Kategori
Uncategorized

Përse duhej që SHBA të mbante sekret se po paguan shpenzimet e mbajtjes së afganëve në Shqipëri ?

Nga Kastriot Myftaraj /

Veprimet financiare i fshehin organizatat mafioze dhe terroriste jo shtetet kur japin e marrin ndihma humanitare

Që prej 15 gushtit qeveria “Rama” ka thënë e ç’ nuk ka thënë për strehimin e afganëve në Shqipëri,

– por vetëm një gjë nuk ka thënë,

Atë se kush pikërisht e përballon koston financiare të pritjes së tyre.

Dhe kur një qeveri e thotë këtë gjë, e bën duke treguar marrëveshjet dhe vendimet zyrtare përkatëse që për më tepër ka detyrim t’ i botojë në fletoren zyrtare.


E përbashkëta e të gjithë këtyre komentuesve është se pëlqejnë rregullisht postimet në rrjetet shoqërore në faqet e Edi Ramës dhe Erion Veliajt.


Në të vërtetë nuk ka ndodhur kurrë në botë që shtetet të fshehin financimet për qëllime humanitare, aq më tepër kur ata angazhohen publikisht në një çështje humanitare, siç është rasti i ambasadores amerikane në Shqipëri që është e pranishme kur vjen cdo aeroplan me afganë për t’ iu uruar mirëserardhjen në emër të SHBA në… Shqipëri.

Përse duhej pra që SHBA të mbante sekret se po paguan shpenzimet e mbajtjes së afganëve në Shqipëri, nëse kjo gjë do të kishte qenë e vërtetë? Veprimet financiare i fshehin organizatat mafioze dhe terroriste, jo shtetet, aq më tepër në rastin e ndihmave humanitare.

SHBA ka një institucion shtetëror të posaçëm për dhënien e ndihmave të quajtur Ndihma Amerikane. (US-AID)

Aq më pak do të kishte arsye qeveria shqiptare për të fshehur financimin amerikan për mbajtjen e afganëve.

Sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave (VKM) nr. 501 të datës 25 gusht 2021 “Për dhënien e mbrojtjes së përkohshme shtetasve afganë dhe personave pa shtetësi me vendqëndrim të përkohshëm dhe të përhershëm në Republikën Islamike të Afganistanit dhe për krijimin e task forcës për menaxhimin e fluksit të kërkuesve të mbrojtjes ndërkombëtare” të nënshkruar nga Kryeministri Edi Rama është krijuar një task forcë qeveritare për zbatimin e këtij vendimi, ku bën pjesë edhe Ministri I Financave dhe Ekonomisë.

Në gërmën (d) të vendimit thuhet se kjo task forcë ndër të tjera ka këtë detyrë:

“analizon kërkesat shtesë buxhetore për funksionimin, shpenzimet dhe bazën e nevojshme materiale si dhe kordinon fondet e donatorëve për këtë qëllim.”


Pra, sipas këtij vendimi që është botuar në fletoren zyrtare dhe që ka fuqi ligjore çdo ndihmë financiare e huaj për mbajtjen e afganëve kalon nëpër kanalin zyrtar qeveritar shqiptar. Dhe kështu duhet të jetë.
Që do të thotë se edhe ndihma financiare shtetërore amerikane që në raste të tilla jepet nëpërmjet USAID duhet të kanalizohet nëpërmjet një marrëveshjeje ndërqeveritare.


Vendimi nuk bën dallim mes donatorëve shtetërorë dhe privatë, e gjithë ndihma duhet të kalojë në kanalin qeveritar shqiptar.

Pra qeveria shqiptare administron ndihmat financiare të huaja shtetërore dhe private që mund të vijnë për përballimin e kostos së mbajtjes së afganëve në Shqipëri.


Çdo qeveri në botë që merr një vendim si ky më lart e ndjen për detyrim që të bëjë transparencë, fjalë që në shqip do të thotë “tejqartësi” për shumën e mënyrën e përdorimit të ndihmës financiare ndërkombëtare që e ka marrë për qëllime humanitare.
Ndryshe do të mendohet se kjo qeveri i ka vjedhur këto ndihma financiare me qëllime humanitare.

Nga Kastriot Myftaraj

Financial operations hide mafia and terrorist organizations not states when giving and receiving humanitarian aid

Since August 15, the “Rama” government has said and what it has not said about the shelter of Afghans in Albania, but it has not said only one thing, who exactly bears the financial cost of their reception. And when a government says this, it does so by showing the relevant official agreements and decisions that it is moreover obliged to publish in the official gazette.

The “Endri Fuga” Brigade (named by Edi Rama himself after the name of his director of communication) of the special war on social networks has been mobilized to attack and insult anyone who justifies as above. This brigade these days has been active with comments on my page with templates like: “America gives us the money to keep Afghans.”, “Such agreements are not made public for certain reasons.” “Why would you? show these agreements. ” etc.

The common denominator of all these commentators is that they like regular posts on social networks on the pages of Edi Rama and Erion Veliaj.

Indeed, it has never happened in the world that states hide funding for humanitarian purposes, especially when they are publicly engaged in a humanitarian issue, as is the case of the US ambassador to Albania who is present when every plane comes with Afghans to ‘on behalf of the US in… Albania.

So why should the US keep it a secret that it is paying the costs of keeping Afghans in Albania, if that were true? Financial operations hide mafia and terrorist organizations, not states, especially in the case of humanitarian aid.

The US has a special state aid agency called American Aid. (US-AID)

Even less would there be a reason for the Albanian government to hide American funding for holding Afghans.

According to the Decision of the Council of Ministers (DCM) no. 501 of 25 August 2021 “On granting temporary protection to Afghan citizens and stateless persons with temporary and permanent residence in the Islamic Republic of Afghanistan and establishing a task force to manage the influx of international protection seekers” signed by Prime Minister Edi Rama has created a government task force to implement this decision, which includes the Minister of Finance and Economy.

Letter (d) of the decision states that this task force has, among other things, this task:

“Analyzes additional budget requests for operation, expenditures and necessary material base and coordinates donor funds for this purpose.”

So, according to this decision that has been published in the official gazette and has legal force, any foreign financial assistance for the maintenance of Afghans passes through the official Albanian government channel. And so it should be.

Which means that even the US state financial aid that in such cases is provided through USAID should be channeled through an intergovernmental agreement.

The decision does not differentiate between state and private donors, all aid must go to the Albanian government channel.

So the Albanian government administers foreign state and private financial aid that can come to cover the cost of keeping Afghans in Albania.

Every government in the world that makes a decision like the one above feels obligated to be transparent, a word that in Albanian means “transparency” about the amount and manner of use of international financial assistance it has received for humanitarian purposes.

Otherwise it will be thought that this government has stolen this financial aid for humanitarian purposes.

In our case, the Rama government has not yet stolen anything from international financial aid to hold Afghans because it has not yet received anything.

If he had received even a million dollars, we would have read this at least as news from Edi Rama on Facebook or Twitter, along with reprimands and insults to those who had doubts about facing the financial cost of keeping Afghans.

So far, the cost of keeping Afghans is being borne by Albanian taxpayers. And this is the common shame of the USA and the “Rama” Government because the Americans are using a corrupt client regime to steal the poor Albanian people, to shelter in Albania in privileged conditions the wide grouping of the corrupt former regime and overthrown Afghan./Kastriot Myftaraj

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Twitter-i

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Twitter. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

Po lidhet me %s