Kategori
Uncategorized

Edi Rama demanded 100 thousand euros in compensation against Bild … Rama withdraws ashamed of the process, the lawyer leaves the session …

Nga Basir Çollaku

Edi Rama ka kërkuar rreth 100 mijë euro dëmshpërblim ndaj Bild, për publikimet e saj, me pretendimin se nuk qëndronin dhe ishin të pavërteta.

Kjo ka qenë kërkesa fillestare, e cila më pas është vetërrëzuar po nga Rama, duke u tërhequr.

Ky veprim ka ndodhur, pasi ai ka marrë këshillën e përfaqësuesve të tij ligjorë, për mossuksesin e padisë në gjyq. Ndoshta Km duhej të bëjë një transparencë për këtë procedurë. Mundet të ketë paguar dhe një tarifë fillestare, për pretendimin e tij financiar si dëmshpërblim në këtë mosmarrëveshje.
Në Frankfurt dhe në Hamburg, përpjekjet e Ramës kanë qenë për dy pretendimej rreth asaj çfarë është publikuar në gazetën gjermane.

Kreu i qeverisë, ka menduar që materialin e së përditshmes gjermane, ku flitej për Mafian,drogën, lidhjet e tij, qeverisë së tij me këtë lloj pushteti kriminal ta ketë si padi të parë. Këtë përpjekje fillestare pa sukses, ai e ka bërë në Hamburg.

Gjykata kanë dhënë përgjgije se nuk ka tashmë një process pezull, rreth kësaj ngjarjeje. Më vonë është rikthyer në Frankfurt më një tjetër ankesë. Këtë herë për shkrimin e Bild Zeitung, me 17 qershor 2019, ku kryeartikulli fliste për manipulimin e zgjedhjeve të vitit 2016 në Dibër, shoqëruar me kaseta përgjimesh dhe dokumenta zyrtare.

Në këto episode të përgjimeve të transmetuara, janë shumë zyrtarë, deputetë, minsitra, të cilët tregojnë mes tyre hapur, skemën e manipulimit dhe vjedhjes zgjedhore të vitit 2016. Në njërin nga momentet e publikuara është kryeministri Edi Rama, telefonuesi me njërin prej drejtuesve të partisë në qark, drejtorin Arben Keshi, si menaxher i fushatës zgjedhore për socialistët, në qarkun ku po bëheshin zgjedhjet e pjesshme.

Aty ai raporton të kryetari i Partisë Socialiste, kryeministri i vendit, Edi Rama, se kanë realizuar qëllimet e synimet e vendosura sipas planit. Në këtë përgatitje për proces gjyqsor kundër Axel Springer, Rama duhej të përgjigjej se çfarë dinte për këtë manipulim elektoral dhe a gjendej ai i përfshirë në të?
Duket se përballja paraprake në Gjykatë, mes përfaqësuesve të palëve, Bild-Rama, ku do të vendosje ecuria, ka ngjarë të jetë e pafat për Edi Ramën. Peter Tiede, autori i reportazheve, shkrimeve, publikimeve, redaksia e tij, kishin mbledhur prova, fakte, dëshmi, material zyrtare nga drejtësia shqiptare, të cilat kanë qenë shumë herë më bindëse për të cilësuar korrekt dhe të vërtetë botimin e bërë. Ajo çfarë është paraqitur nga Rama në gjykatat gjermane, nuk ka qenë e mjaftueshmë për të krijuar një situatë ndryshe nga sa ka raportuar Bild. Në këto rrethana, kryeminsitri mbasë bën zgjedhjen e këshilluar nga ekspertet e kontraktuar gjermanë, tërhiqet.

Gjyqi këtu cilësohet i mbyllur, bashkë me dosjen e nsiur për të shkuar më tej. Ky dorëzim përballë drejtësisë në dy gjykata, në Hamburg dhe Frankfurt, ku ai besonte se do të dilte fitues, është një pranim i vendimmarrjes paraprake. Në këtë përplasje me medien gjermane, mosvazhdimi procesit e bën Ramën, si dëshmitarin kryesor të kësaj të vërtete të botuar në disa ditë rradhazi nga Bild gjatë vitit 2019.

By Basir Çollaku

Edi Rama has demanded about 100 thousand euros in damages against Bild, for its publications, claiming that they did not stand and were untrue. This was the initial request, which was then self-directed by Rama, withdrawing.

This action took place after he received the advice of his legal representatives for the failure of the lawsuit in court. Perhaps Km should have made a transparency about this procedure. He may have paid an initial fee for his financial claim as damages in this dispute.
In Frankfurt and Hamburg, Rama’s efforts were based on two claims about what was published in the German newspaper. The head of the government has thought that the material of the German daily, where he talked about the Mafia, drugs, his connections, his government with this kind of criminal power, should be his first lawsuit.

He made this unsuccessful initial attempt in Hamburg. The court has responded that there is no longer a suspended process around this event. He later returned to Frankfurt with another complaint. This time for the Bild Zeitung article, on June 17, 2019, where the main article talked about the manipulation of the 2016 elections in Debar, accompanied by wiretapping tapes and official documents. In these episodes of wiretapped broadcasts, there are many officials, MPs, ministers, who openly show among themselves, the scheme of manipulation and electoral theft of 2016. In one of the published moments is the Prime Minister Edi Rama, the caller with one of the leaders of the party in the district, the director Arben Keshi, as the manager of the election campaign for the Socialists, in the district where the partial elections were taking place.

There he reports to the chairman of the Socialist Party, the Prime Minister of the country, Edi Rama, that they have achieved the goals and objectives set according to the plan. In this preparation for the trial against Axel Springer, Rama had to answer what he knew about this electoral manipulation and was he involved in it?
It seems that the preliminary confrontation in Court, between the representatives of the parties, Bild-Rama, where you would decide the progress, is likely to be unfortunate for Edi Rama.

Peter Tiede, the author of his reports, articles, publications, his editorial office, had gathered evidence, facts, evidence, official material from the Albanian justice, which have been many times more convincing to qualify the publication as correct and true. What was presented by Rama in the German courts was not enough to create a situation different from what Bild reported. In these circumstances, the Prime Minister then makes the choice advised by the contracted German experts, withdraws. The trial here is considered closed, together with the case file to go further. This surrender to justice in two courts, in Hamburg and Frankfurt, where he believed he would emerge victorious, is an admission of prior decision-making.

In this clash with the German media, the non-continuation of the process makes Rama, as the main witness of this truth published in several days in a row by Bild during 2019.

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Twitter-i

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Twitter. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

Po lidhet me %s