Kategori
Uncategorized

The Albanian State and Justice in Collapse: Country Headed Toward Dictatorship.

Shteti shqiptar dhe drejtësia në kolaps: Vendi drejtuar drejt diktaturës.

Shteti shqiptar dhe drejtësia në kolaps: Vendi drejtuar drejt diktaturës

Nga Francesca Norton

Gjatë gjithë vitit 2019, Shqipëria ka qenë një qendër të vëmendjes për të gjitha mediat në botë. Protesta të dhunshme të mbajtura pranverën e kaluar, rreziku i një konflikti civil, mbajtja e zgjedhjeve lokale të stilit komunist më 30 qershor, raportet kritike ndërkombëtare për ekonominë dhe biznesin, nivele të larta korrupsioni, një numër i madh njerëzish që largohen nga vendi çdo ditë, trafikimi i drogës dhe krimi i organizuar, kanë tërhequr vëmendjen e opinionit ndërkombëtar.

Por sikur këto të mos mjaftonin, shteti shqiptar sot është gati në kolaps total.

Parlamenti ka vetëm 122 anëtarë nga 140 siç përcaktohet me Kushtetutë, gjë që e bën atë jolegjitim dhe me kontroll të plotë nga shumica. Qeveritë qendrore dhe vendore, si dhe të gjitha agjensitë e zbatimit të ligjit, korporatat kombëtare dhe institucionet e tjera kontrollohen nga qeveria.

I gjithë sistemi gjyqësor nuk po funksionon. Gjykatat e shkallës së parë dhe gjykatat e apelit janë nën kërcënimin e qeverisë dhe Shqipëria nuk ka Gjykatë të Lartë dhe as Gjykatë Kushtetuese. Dhe kështu ka qenë për dy vitet e fundit. Nuk ka pothuajse asnjë vend në botë në një situatë kaq kaotike.

E gjithë fuqia është në duart e një njeriu: Kryeministri shqiptar, Edi Rama. Ky është komunizëm i pastër në zemër të Evropës.

Edi Rama po kontrollon çdo instrument të pushtetit por misioni i tij ende nuk është realizuar plotësisht. Për shkak të shumë kushteve të ashpra të vendosura nga BE, veçanërisht nga Bundestagu gjerman, për të arritur pranimin e negociatave për hyrjen në BE, Shqipëria duhet të krijojë brenda këtij viti një Gjykatë Kushtetuese – qëllimi i fundit për kryeministrin Rama për të kontrolluar, dhe trofeu që do t’i lejojë atij të fajësojë Presidentin i cili duket se është institucioni i vetëm që mbron Republikën dhe Kushtetutën.

Por Rama duhet të kapë Gjykatën për të aprovuar të gjitha projektet e tij të korruptuara të partneritetit publik-privat të cilat vlejnë qindra miliona euro dhe për të legjitimuar zgjedhjet e 30 qershorit që u raportuan nga OSBE se nuk përfaqësojnë vullnetin e popullit.

Për më tepër, ai ka nevojë që gjykata të zgjidhë në favor të tij dhjetra raste kundër qeverisë së tij që janë në pritje në Gjykatën Kushtetuese, dhe të vendosë një sundim të gjatë monarkie mbi vendin.

Kryeministri shqiptar po përdor të gjitha fuqitë e tij për të emëruar të besuarit e tij si anëtarë të Gjykatës Kushtetuese dhe duke shkelur Kushtetutën ndërkohë që vjedh kompetencat nga Presidenti.

Rama po detyron kukullat e tij në Parlament të hartojnë ligje jokushtetuese dhe detyrojnë këshillat gjyqësorë të ndërmarrin veprime të paligjshme në mënyrë që të arrijë qëllimin e tij për të kontrolluar të gjithë sistemin e drejtësisë.

Me një kontroll të plotë të Gjykatës Kushtetuese, Edi Rama mund ta diktojë shumë lehtë parlamentin, të ndryshojë Kushtetutën brenda një dite të vetme dhe ta deklarojë veten mbret. Asnjë ekuilibër pushtetesh vetëm fuqi absolute në duart e një njeriu.

Tridhjetë vjet më parë Shqipëria doli nga një regjim komunist diktatorial, duket se sot është në prag të një të regjimi të ri.

Shqiptarët po luten që ky makth të marrë fund. Shumë sondazhe tregojnë se ata janë në favor të Presidentit për shpërndarjen e Parlamentit dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme.

Edhe vetë Edi Rama është ndërgjegjësuar për mungesën e popullaritetit të tij dhe se njerëzit duan që ai të largohet.

Disa ditë më parë, ndërsa përuronte stadiumin e ri të futbollit, turma brohoriste vazhdimisht “Rama ik”. Është e qartë se shqiptarëve u ka ardhur në majë të hundës.

Partitë e opozitës, të cilat kanë lënë vendet e tyre në Parlament në fillim të këtij viti, po kërkojnë zgjedhje të parakohshme, por kjo nuk duket se po e ndalon kryeministrin të arrijë misionin e tij për kapjen totale të shtetit dhe drejtësisë.

Përfaqësuesit diplomatikë ndërkombëtarë konsiderohen me një rëndësi të madhe për politikën dhe shoqërinë shqiptare në përgjithësi, por kohët e fundit besueshmëria e tyre duket shumë e diskutueshme për shkak të mungesës së denoncimeve nga ana e tyre për situatën e rëndë që Shqipëria gjendet.

Ata po mbyllin sytë ndaj kapjes totale të shtetit dhe uzurpimit të të gjitha pushteteve nga qeveria.

Duke ditur që qeverisja e Ramës gjatë gjashtë viteve të fundit është bazuar në lobimin ndërkombëtar, disa faktorë politikë madje pretendojnë se disa nga ndërkombëtarët dhe diplomatët janë nën listën e pagave të qeverisë, në mënyrë që ata të marrin anën e Ramës dhe të mbështesin nismat e kryeministrit, pavarësisht se sa antidemokratike mund të jenë këto veprime.

Rama fshihet nën emrin e faktorit ndërkombëtar dhe vepron sikur të ketë mbështetje ndërkombëtare, por asnjë vend perëndimor nuk do të pajtohej  me synimet e tij autoritare.

Mendësia e Ramës duket se është më shumë e një vendi të botës së tretë sesa i një vendi që aspiron integrimin në BE.

Shqipëria është ndoshta në krizën më të rëndë në historinë e vendit – në një gjendje totale të kaosit të shkaktuar nga një njeri, i cili gjithashtu mban çelësin për zgjidhjen e kësaj krize.

Një vullnet i vogël i kryeministrit Rama për të dashur dhe për t’u kujdesur për njerëzit e tij, vendin e tij dhe Republikën Shqiptare mund ta vendosë vendin në rrugën e duhur.

Por kokëfortësia dhe ambicia e tij për pushtet absolut duket e pakufishme dhe kështu rrezikon të ardhmen evropiane të vendit dhe të gjithë shqiptarët.

&&&&&&&&

The Albanian State and Justice in Collapse: Country Headed Toward Dictatorship

A little will by PM Rama to love and care for his people, his country and the Albanian Republic could put the country on the right path.

Throughout 2019, Albania has been a center of attention for all the media in the world. Violent protests held last spring, the danger of a civil conflict, the holding of Communist-style local elections on June 30, the critical international reports on the economy and business, high levels of corruption, large numbers of people leaving the country on daily basis, drugs trafficking and organized crime, have drawn the attention of the international opinion.

But if these weren’t enough the Albanian state today is near total collapse.

The parliament has only 122 members out of 140 as provided by the Constitution, which makes it illegitimate and controlled totally by the majority. The central and local governments, as well as all law enforcement agencies, national corporates, and other institutions, are controlled by the government. The entire judicial system is not functioning. The first instance courts and courts of appeal are under the intimidation of the government and Albania has no High Court and no Constitutional Court. And this has been for the last two years. There is hardly any country on earth in such a chaotic situation.

All the power is in the hands of one man: The Albanian PM, Edi Rama. This is pure Communism at the heart of Europe.

Edi Rama is controlling every instrument of power but his mission is not yet fully accomplished. Due to many harsh conditions set by the EU, especially the German Bundestag, in order to achieve the accession of negotiations toward entry into the E.U., Albania needs to create within this year a Constitutional Court – the last goal for PM Rama to control, and the trophy that will allow him to impeach the President who appears to be the only institution defending the Republic and the Constitution.

But Rama needs to capture the Court to approve all his corrupt public-private partnership projects which are worth hundreds of millions of euros and to legitimize the elections of June 30 that were reported by OSCE as not representing the will of the people. Additionally, he needs the court to solve in his favor dozens of cases against his government that are pending in the Constitutional Court, and establish a long monarchy-like rule over the country.

The Albanian premier is using all his powers to appoint his trustees as members of the Constitutional Court and violating the Constitution while stealing competencies from the President. Rama is forcing his puppets in the Parliament to draft unconstitutional laws and forcing judicial councils to take illegal action in order to achieve his goal of controlling the entire justice system.

With total control of the Constitutional Court, Edi Rama may very easily dictate the parliament, change the Constitution in a single day, and declare himself a king. No balance of powers, just power in the hands of one man.

Thirty years ago Albania got out of a dictatorship Communist regime, it seems today is on the brink of a new one.

Albanians are praying for this nightmare to come to an end. Many polls indicate that they are in favor of the President to dissolve the Parliament and to hold early elections. Even Edi Rama himself has become aware of his lack of popularity and that people want him gone. A few days ago, while inaugurating the new football stadium, the crowd cheered repeatedly “Rama go.” It is obvious that Albanians have had enough.   

The opposition parties, which left their seats in Parliament early this year, are asking for early elections, but this does not seem to be stopping the PM from achieving his mission of the total capture of state and justice.

International diplomatic representatives are considered of great importance to Albanian politics and society in general but recently their credibility seems very much disputed due to the lack of denouncing on their behalf of the dire situation Albania is enduring. They are turning a blind eye to the total capture of the state and the usurpation of all the powers by the government.

Knowing that Rama’s governance during the last six years was based on international lobbying, some political factors are even alleging that some of the internationals and diplomats are under the payroll of the government in order for them to take Rama’s side and support the PM’s initiatives, no matter how anti-democratic these actions might be. Rama hides under the name of the international factor and acts as if he has international support, but no western country would honestly agree with his authoritative intentions. Rama’s mindset seems to be more of a third world country rather than that of a country that aspires for EU integration.

Albania is perhaps in the most dire crisis in the history of the country – in a total state of chaos caused by one man, who also holds the key to solving this crisis.

A little will by PM Rama to love and care for his people, his country and the Albanian Republic could put the country on the right path. But his stubbornness and ambition for absolute power seems limitless and thus jeopardizes the European future of the country and all Albanians.

.

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

Po lidhet me %s