Kategori
Uncategorized

Gangsters of the Edvin Mafia type… Gangsterët e llojit të Edvin Mafisë dhe Plani ‘Macron’ për anëtarësimin në BE!

Nga Sali Berisha –

 

  

Presidenti i Francës Emanuel Macron, nga data 18 tetor deri sot, ka deklaruar katër herë se në Bruksel shumica e vendeve ishin kundër hapjes së negociatave me Shqipërinë, pra me Edvin Mafinë dhe qeverinë e tij.

Këto deklarata të tij, përveç Edvin Mafisë që në çdo fjalë nxjerr dy gënjeshtra, nuk i ka përgënjeshtruar asnjë personalitet nga Komisioni Europian apo nga 28 vendet anëtare të BE të pranishme në Samitin e 18 tetorit në Bruksel.

Për më tepër, këto ditë vetëm 7 vende nga 28 vendet anëtare të BE, firmosën një kërkesë drejtuar Komisionit Europian për nisjen e procesit të shqyrtimit të hapjes së negociatave me Shqipërinë, kurse 21 vende të tjera refuzuan të firmosin kërkesën.

Presidenti Makron gjithashtu ka deklaruar se për të mbrojtur Shqipërinë nga një poshtërim i thellë dhe historik, Franca bllokoi hapjen e negociatave me Maqedoninë e Veriut për të cilin pothuaj shumica e vendeve ishin dakord për hapjen e negociatave.

Javën e kaluar Franca ka dorëzuar paketën e propozimeve të saj për ndryshimin e procedurave të zgjerimit të BE.

Kjo platformë nuk mbyll apriori procesin e zgjerimit për Shqipërinë por bazohet në pranimin e mësimit të historisë se demokracitë mund të bëjnë regres dhe të përfundojnë në diktatura. Prandaj dhe paketa nuk mbyll krejt dyert e zgjerimit por i ngushton ato dhe i bën të pakapërcyeshme për narko-shtete, narko-qeveri e llojit të Edvin Mafisë.

Paketa njeh dhe vlerëson progresin por kërkon që të jetë i vërtetë dhe i prekshëm dhe madje e shpërblen atë edhe me fonde strukturore.

Por ajo kërkon verifikimin dhe vërtetimin e tij dhe jo mashtrimin siç ndodh sot me Shqipërinë, e cila ndonëse nuk ka plotësuar asnjë nga 7 kushtet e një viti më parë të Bundestagut, çka e detyroi këtë të fundit të vendosë përveç atyre edhe dy kushte shtesë, përsëri thuhet nga disa se ajo i ka plotësuar kushtet.

Por, siç theksova në fillim, paketa e Francës për reformën e zgjerimit parashikon në raste ngadalësimi ose regresi të reformave dhe demokracisë, bllokimin e negociatave me vendin aspirant dhe madje përjashtimin e tij nga procesi i zgjerimit.

Në të vërtetë kjo klauzolë është e shprehur qartë edhe në vendimin e fundit të votuar nga Bundestagu për Shqipërinë, i cili tashmë ka forcën e një ligji. Kështu që kjo klauzolë mund të thuhet se do pranohet dhe Shqipëria, me zëvendësimin e shtetit ligjor me narko-shtetin, mund të përjashtohet nga procesi i zgjerimit të BE pa u vendosur fare hapja e negociatave!

Këtu më poshtë keni zbërthimin që i bën paketës të paraqitur nga presidenti Macron radio publike gjermane DW!

Deutsche Welle zbërthen projektin e Makron për integrimin e Ballkanit në BE

Fjala është për një qasje të re në procesin e anëtarësimit “objektivi final i të cilit do të jetë anëtarësimi i plotë dhe i pakufizuar” i shteteve kandidate në BE.

Në dokumentin e punës që Franca e paraqet për diskutim riafirmohet “mbështetja pa ekuivoke për perspektivën evropiane të shteteve të Ballkanit Perëndimor.

Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Bosnjë dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi dhe Serbia i përkasin Evropës, në bazë të historisë, kulturës dhe gjeografisë së tyre”, shkruhet në dokumentin francez.

“Anëtarësimi faktik” i këtyre shteteve “sapo të jetë reformuar Bashkimi Evropian dhe të jetë bërë më efikas dhe i aftë të reagojë më mirë për shtetet e tij anëtarë dhe shtetet kandidate do ta bëjë Evropën më sovrane dhe më të bashkuar”, theksohet më tej në hyrje të dokumentit francez për zgjerimin e BE.

Katër parimet e një qasjeje të re

Sipas Francës, “transformimet e thella politike, ekonomike dhe sociale, të nevojshme për një anëtarësim të ardhshëm në Bashkimin Evropian vazhdojnë të jenë shumë të ngadalta dhe përfitimet konkrete për qytetarët në shtetet kandidate mbeten të pamjaftueshme.”

Qasja e re që propozon Franca në dokumentin e paraqitur për diskutim bazohet në katër parime: “në asociimin gradual; në kushte të rrepta; në përfitime të prekshme; në mundësinë e kthimit pas.”

Përsa i përket pikës së parë, Franca kërkon që negociatat të organizohen “në blloqe të politikave, në të cilat do të përfshihen gradualisht shtetet kandidate”.

Kushtet e rrepta “duhet të mundësojnë në plan afatgjatë në mënyrë efektive konvergjencën me normat evropiane në fushën e sundimit të ligjit, por edhe konvergjencën ekonomike dhe sociale.”

Përfitime konkrete për kandidatët gjatë procesit të anëtarësimit do të thotë që të rritet “mbështetja financiare”. Këto përfitime aktualisht mungojnë, konstaton Franca, gjë që ndikon në mosfrenimin e lëvizjeve migratore.

Ky vend kërkon më tej që BE të ketë mundësinë të tërhiqet nga ky proces, “për të siguruar besueshmërinë dhe atraktivitetin” e procesit.

Emmanuel Macron para flamurit të BE

Me bërjen “më graduale të procesit të anëtarësimit”, Franca kupton që “të mos hapen më njëkohësisht një numër i madh kapitujsh tematikë”, por të ketë “disa faza pasuese, që të formojnë blloqe koherente të politikave dhe një skemë të paracaktuar nga BE, e cila mban parasysh tiparet specifike të secilit kandidat”.

Për të kaluar në fazën pasuese, shtetet duhet “të respektojnë në mënyrë efikase kritere precize”; “radha e fazave graduale duhet të garantojë një ekuilibër të besueshëm midis aftësisë së shteteve kandidate për të marrë pjesë në një politikë, përfitimeve që priten nga këto shtete nga pjesëmarrja në një politikë, dhe nevojës për të ruajtur integritetin e Unionit dhe të politikave të tij.”

Përsa u përket “kushteve të rrepta”, Franca kërkon në thelb adaptimin e “indikatorëve të verifikueshëm thjesht dhe objektivisht” për matjen e kritereve. Përsa u përket “përfitimeve të prekshme”, pala franceze propozon në dokumentin e punës që të shqyrtohet krahas pjesëmarrjes graduale në politikat e BE “shtimi i mbështetjes financiare”.

Për këtë mund të “zgjerohet në vëllim instrumenti i paranëtarësimit”, por që të konsiderohet edhe mundësia që shtetet kandidate të marrin pjesë “të fondeve strukturore që do t’u takonin po të ishin anëtare të BE, bazuar kjo në një rritje graduale në përputhje me fazat që kanë përfunduar dhe reformat.”

Kontrolli i fortë politik

Me futjen e parimit të mundësisë “për t’u kthyer pas”, Franca kërkon që në përputhje me shkallën e dobësisë ose të gabimeve të një shteti kandidat, të shqyrtohet mundësia që nga “suspendimi i përfitimeve të dhëna, te një hap pas në proces ose madje një suspendim i përgjithshëm, po të shkelen vlerat bazë të Bashkimit Evropian.”

Në pikën e “kontrollit më të fortë politik” Franca kërkon që të niset “një reflektim për një artikulim më të mirë midis Procesit të Berlinit, takimeve të nivelit të lartë dhe takimeve të nivelit të lartë BE- Ballkan”. Në këtë kuadër “mund të mbahet një takim vjetor i Këshillit Evropian me kryetarët e shteteve dhe të qeverive të shteteve të Ballkanit Perëndimor, për të trajtuar çështje me interes të përbashkët”.

Franca i kërkon Këshillit Evropian që t’i kërkojë Komisionit të formulojë mbi bazën e ideve franceze, para publikimit të Paketës së ardhshme të Zgjerimit në janar 2020, “propozime për metodën e re (organizimin, procedurat e vendimmarrjes, mekanizmat e monitorimit, rolin e institucioneve të ndryshme evropiane dhe të shteteve anëtare)”.

&&&

Edwin Mafia-type gangsters and the ‘Macron’ EU membership plan!

By Sali Berisha –

 

  

France’s President Emanuel Macron has stated four times since October 18 that most countries in Brussels were opposed to opening negotiations with Albania, namely Edwin Mafia and his government.

His statements, apart from Edwin Mafia’s two-pointing lie, have not disproved any personality from the European Commission or the 28 EU member states present at the October 18 Summit in Brussels.

Moreover, these days only 7 countries out of the 28 EU member states signed a request to the European Commission to start the process of reviewing the opening of negotiations with Albania, while 21 other countries refused to sign the request.

President Macron also stated that in order to protect Albania from deep and historic humiliation, France blocked the opening of negotiations with Northern Macedonia, which almost all countries agreed to open.

Last week, France submitted its package of proposals for changing EU enlargement procedures.

This platform does not a priori close the enlargement process for Albania but is based on the acceptance of history’s teaching that democracies can regress and end in dictatorships. Therefore, the package does not close all enlargement doors but narrows them down and makes them insurmountable for narco-states, the Edwin Mafia-type narco-government.

The package recognizes and values progress but requires it to be real and tangible and even rewards it with structural funds.

But it requires its verification and verification, not fraud as it does today with Albania, which, although it has not met any of the 7 conditions of the Bundestag a year ago, has forced the latter to impose two additional conditions besides them, again it is said by some that she has met the conditions.

But, as I noted at the outset, France’s enlargement reform package provides for slowdowns or regressions of reforms and democracy, blocking negotiations with the aspirant country and even excluding it from the enlargement process.

Indeed, this clause is clearly expressed in the recent decision voted by the Bundestag on Albania, which already has the force of a law. So this clause can be said to be accepted and Albania, by replacing the rule of law with the narco-state, can be excluded from the EU enlargement process without the opening of negotiations!

Below is the breakdown of the package presented by President DW Macron German public radio!

Deutsche Welle breaks down Macron’s project to integrate the Balkans into the EU

It is about a new approach to the accession process “whose ultimate objective will be full and unlimited membership” of EU candidate countries.

The working paper that France presents for discussion reaffirms “unequivocal support for the European perspective of the Western Balkan states.

Albania, Northern Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro and Serbia belong to Europe, based on their history, culture and geography, ”reads the French document.

The “factual membership” of these states “once the European Union has been reformed and made more efficient and capable of responding better to its member states and candidate countries will make Europe more sovereign and united”, it further states. in the introduction to the French document on EU enlargement.

The Four Principles of a New Approach

According to France, “the profound political, economic and social transformations needed for future membership of the European Union continue to be very slow and the concrete benefits to citizens in the candidate countries remain insufficient.”

The new approach proposed by France in the document presented for discussion is based on four principles: “gradual association; under strict conditions; in tangible benefits; in the possibility of coming back. ”

As for the first point, France demands that the negotiations be organized “into policy blocks, which will gradually include the candidate countries”.

Strict conditions “should in the long run effectively enable convergence with European norms in the rule of law, but also economic and social convergence.”

Tangible benefits for candidates during the membership process mean increasing “financial support”. These benefits are currently lacking, France notes, which impacts on non-adherence to migratory movements.

It further wants the EU to be able to withdraw from this process, “to ensure the credibility and attractiveness” of the process.

Emmanuel Macron in front of the EU flag

By making the membership process “more gradual”, France understands “not to open a large number of thematic chapters” at the same time, but to have “several successive stages, to form coherent policy blocks and a pre-defined EU scheme.” , which takes into account the specific features of each candidate ”.

To move on to the next stage, states must “effectively adhere to precise criteria”; “The gradual phasing-in should guarantee a credible balance between the ability of candidate countries to participate in a policy, the benefits expected of these states from participating in a policy, and the need to maintain the integrity of the Union and its policies. “.

With regard to “stringent conditions”, France essentially requires the adoption of “purely and objectively verifiable indicators” for measuring criteria. Concerning “tangible benefits”, the French side proposes in its working document to consider in addition to the gradual participation in EU policies “increased financial support”.

This could “expand the pre-accession instrument” in volume, but also consider the possibility for candidate countries to participate “in the structural funds they would be entitled to if they were EU members, based on a gradual increase in compliance.” with the stages that have been completed and the reforms. ”

Strong political control

With the introduction of the principle of “return to opportunity”, France demands that, in accordance with the degree of weakness or error of a candidate state, the possibility of “suspending the benefits granted” at a step in the process or even a general suspension if the core values of the European Union are violated. ”

At the point of “stronger political control” France wants to launch “a reflection on a better articulation between the Berlin Process, the summit and the EU-Balkans summit”. In this context “an annual meeting of the European Council with the heads of state and government of the Western Balkan states may be held to address issues of common interest”.

France asks the European Council to ask the Commission to formulate on the basis of French ideas, prior to the publication of the forthcoming Enlargement Package in January 2020, “proposals for the new method (organization, decision-making procedures, monitoring mechanisms, role of different European institutions and member states) ”.

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

Po lidhet me %s