Kategori
Uncategorized

Henze: Albania 2021 – Mafia Government Rama and Veliaj.

It is time for the international community to take the initiative and robustly and efficiently prevent a second Colombia in Europe under the Rama and Veliaj governments.

Rasti aktual i kryebashkiakut Veliaj, i cili dyshohet se jo vetëm është konfirmuar në një zgjedhje të paligjshme lokale, por tani dyshohet gjithashtu se ka bashkëpunuar me mafien, do të ketë pasoja serioze për stabilitetin e institucioneve shqiptare, por edhe për të ardhmen të qeverisë shqiptare dhe për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare në prill 2021.

Albania 2021 - Mafia Government Rama and Veliaj

Albania 2021 – Qeveria e Mafias Rama dhe Veliaj.

Martin Henze
Demokracia: qeverisja e njerëzve nga njerëzit për njerëzit.


Lidhja e padiskutueshme midis pastrimit të parave, burimit kryesor të financimit të terrorizmit ndërkombëtar, aktiviteteve kriminale dhe krimit të organizuar tashmë ka çuar në faktin se në Shqipëri jo vetëm korrupsioni është zgjeruar masivisht nga ekzekutivi, por gjithashtu që ekzekutivi nuk mund të rishikohet më nga gjykatat e zakonshme, nuk ka siguri juridike në Shqipëri, pasi gjykatat supreme janë vendosur në mënyrë jofunksionale nga qeveria. Shqipëria është bërë vendi më i korruptuar në Evropë dhe i përket klubit të 20 vendeve më të mëdha të pastrimit të parave në botë që nga viti 2020.

Politikisht përgjegjës për këtë rritje të veçantë – figurat kryesore është qeveria e Ramës, Veliaj. Akuzat aktuale ndaj kryetarit të paligjshëm të Tiranës, Erion Veliaj, i cili u zgjodh në një zgjedhje të paligjshme lokale në 30 qershor 2020, duhet parë gjithashtu në këtë kontekst. Ai akuzohet se ka lidhje biznesi me mafian kur lëshon leje ndërtimi. Edhe sipas OSBE-së, lejet e ndërtimit në Tiranë / Shqipëri mund të merren me para.

Personi Veliaj nuk është një rast i izoluar, në administratën Rama. Kështu që në vitin 2019 ndodhi çështja e Ministrit të Brendshëm kriminal Tahiri, një mik shumë i ngushtë i Ramës, i cili fillimisht duhej të dënohej me 12 vjet burg, pasi këshilloi që do të derdhte fasulet, ky dënim u shndërrua në 3.5 vjet provë , ose Kryeministri Rama, i cili akuzohet për përfshirje në manipulimin masiv të zgjedhjeve parlamentare 2017.

Fatkeqësisht ky është realiteti i trishtuar në vitin 2021 në Shqipëri. Shqipëria është bërë shteti i parë policor në Evropë. Kryetarë të shumtë të bashkive të organizatës qeveritare Rama janë identifikuar si kriminelë në vitet e fundit. Shtypi ndërkombëtar flet për një qeveri mafioze.

Ambasadori i BE Soreca, në Shqipëri, një mbështetës i madh i reformës ligjore që braktisi të gjitha funksionet e një shteti kushtetues dhe krijoi një shtet policor në Shqipëri në 2018, duket plotësisht i mbingarkuar.

Një departament antimafia, SPAK, u krijua në vitin 2020 për të hetuar. Një ëndërr e ëndërruar, si mund të kryhen hetimet në mënyrë objektive dhe sipas shtetit ligjor në një shtet kushtetues jo funksional?

Prokurorët dhe oficerët e policisë të cilët ishin arrestuar për shkak të manipulimit të zgjedhjeve parlamentare nga anëtarët e qeverisë u desh të strehohen dhe të aplikojnë për azil në Gjermani dhe Zvicër.

Rasti aktual i kryebashkiakut Veliaj, i cili dyshohet se jo vetëm është konfirmuar në një zgjedhje të paligjshme lokale, por tani dyshohet gjithashtu se ka bashkëpunuar me mafien, do të ketë pasoja serioze për stabilitetin e institucioneve shqiptare, por edhe për të ardhmen të qeverisë shqiptare dhe për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare në prill 2021.

Vendi po merr miliarda euro në kredi dhe grante nga BE dhe jashtë për të mbështetur rindërtimin pas tërmetit të 26 nëntorit, menaxhimin e pandemisë COVID-19 dhe projekteve të tjera të infrastrukturës. Përdorimi i duhur i këtyre fondeve për popullsinë e varfër shqiptare, nga qeveria Rama nuk sigurohet më.

Eshte koha që bashkësia ndërkombëtare të marrë iniciativën dhe të parandalojë me forcë dhe me efikasitet një Kolumbi të dytë në Evropë nën qeverinë Rama dhe Veliaj.

Martin HenzeDemocracy: the government of the people by the people for the people.

The undisputed link between money laundering, the primary source of funding for international terrorism, criminal activities and organised crime has already led to the fact that in Albania not only corruption is massively expanded by the executive, but also that the executive can no longer be reviewed by ordinary courts, there is no legal certainty in Albania, as the supreme courts are dysfunctionally set by the government. Albania has become the most corrupt country in Europe and belongs to the club of the 20 largest money laundering countries in the world since 2020.

Politically responsible for this particular growth – key figures is the government of Rama, Veliaj. The current accusations against the illegal mayor of Tirana, Erion Veliaj, who was elected in an illegal local election on 30 June 2020, should also be seen in this context. He is accused of having business connections with the mafia when issuing building permits. Even according to OSCE, building permits in Tirana /Albania can be obtained for money.

The Person Veliaj is not an isolated case, in the Rama administration. So in 2019 there was the case of the criminal Interior Minister Tahiri, a very close friend of Rama, who was initially to be sentenced to 12 years in prison, after advising that he will spill the beans, this sentence was commuted to 3.5 years probation, or the Prime Minister Rama, who is accused of involvement in the massive manipulation of the 2017 parliamentary election.

This is unfortunately the sad reality in 2021 in Albania. Albania has become the first police state in Europe. Numerous municipal mayors of the Rama government organisation have been identified as criminals in recent years. The international press therefore speaks of a mafia government. 

The EU Ambassador Soreca, in Albania, a great supporter of the legal reform that abandoned all the functionalities of a constitutional state and established a police state in Albania in 2018, seems completely overwhelmed.

An anti-mafia department, SPAK, was created in 2020 to investigate. A naïve dream, how can investigations be carried out objectively and according to the rule of law in a non-functional constitutional state? 

Prosecutors and police officers who had been arrested because of the manipulation of the parliamentary elections by members of the government had to take refuge and apply for asylum in Germany and Switzerland.

The current case of Mayor Veliaj, who is under suspicion of not only having been confirmed in an illegal local election, but is now also suspected of cooperating with the mafia, will have serious repercussions for the stability of Albanian institutions, but also for the future of the Albanian government and for the holding of the parliamentary election in April 2021.

The country is receiving billions of euros in loans and grants from the EU and abroad to support reconstruction after the 26 November earthquake ,the management of the COVID-19 pandemic and other infrastructure projects. The proper use of these funds for the poor Albanian population, by the Rama government is no longer ensured. 

It is time for the international community to take the initiative and robustly and efficiently prevent a second Colombia in Europe under the Rama and Veliaj governments.

https://www.linkedin.com/pulse/albania-2021-mafia-government-rama-veliaj-martin-henze

2 replies on “Henze: Albania 2021 – Mafia Government Rama and Veliaj.”

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Google

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Google. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Twitter-i

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Twitter. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

Po lidhet me %s