Kategori
Uncategorized

Analistja e huaj/ Në Shqipëri po kthehet Komunizmi. Po përdoren paratë e taksapaguesve evropianë për të instaluar shtet një-partiak komunist në Shqipëri?

Nga Dr. Francesca Norton

(Analiste politike dhe aktiviste për të drejtat e njeriut – Citizentruth.org)

Në Shqipëri po kthehet Komunizmi. Shteti njëpartiak po kontrollon qeverinë, parlamentin dhe drejtësisë.

Kryeministri shqiptar Edi Rama po bëhet Kim Jong-un i Evropës.

Ai tashmë kontrollon plotësisht qeverinë qendrore dhe atë vendore, median dhe shumë shpejt edhe Gjykatën Kushtetuese, instrumentin përfundimtar që do t’i lejojë atij të krijojë në zemër të Evropës një regjim të ngjashëm me Korenë e Veriut.

Rama ka emëruar njerëzit e tij në krye të të gjitha institucioneve të drejtësisë, dhe tani po vendos njerëzit e tij më të besuar si gjyqtarë të Gjykatës Kushtetuese, duke përdorur manovra që shkelin hapur Kushtetutën dhe të gjitha ligjet për këtë çështje.

Manovra e tij e fundit ishte përmes Ardian Dvorani, Kryetari i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, një organ administrativ, i cili përdori metodat e tij antikushtetuese për të siguruar paraprakisht zgjedhjen e gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese, në mënyrë që të realizonte misionin e Kryeministrit për të pasur një kontroll të plotë të Gjykatës Kushtetuese dhe përdorimin e gjyqtarëve si kukullat e tij. Me këtë gjykatë, e cila supozohet të ruajë sundimin e ligjit dhe ekuilibrat e pushtetit, nën kontrollin e tij kryeministri Rama mund të bëjë çdo gjë dhe asgjë nuk mund ta pengojë në planet e tij.

Të gjitha pushtetet në duart e një njeriu të vetëm.

Tragjikisht, kjo është në kurriz të popullit shqiptar, por po bëhet me paratë e taksapaguesve evropianë dhe amerikanë.

Një burrë ose grua e thjeshtë punëtore amerikane, gjermane, holandeze, franceze, greke, ose kushdo tjetër që i përket vendeve të tjera të BE-së, po paguan për instalimin e një shteti njëpartiak komunist në një vend të vogël që aspiron të anëtarësohet në BE.

Gjatë tre viteve të fundit, miliona euro dhe dollarë nga BE dhe SH.B.A janë përdorur për Reformën në Drejtësi në Shqipëri, e cila ka prodhuar rezultate katastrofike.

Vendi u la me qëllimin nga Rama pa një Gjykatë Kushtetuese dhe një Gjykatë të Lartë për dy vjet. Dosjet që presin të trajtohen në Gjykatën e Lartë kanë arritur në 35, 000, dhe do të duhen dekada për t’u shqyrtuar.

Ndërkohë, ky kaos dhe mungesë totale e sistemit dhe mekanizmave të drejtësisë kanë shkuar në favor të kryeministrit Rama i cili tani po ushtron kompetencat e tij si Kryeministër, si Gjykatës dhe si Lider Suprem, duke e kthyer vendin përsëri në komunizëm në vend që të ecë përpara drejt integrimit në BE.

Shtyrë nga kjo situatë antidemokratike dhe kolaps të plotë të drejtësisë që po ndodh në Shqipëri, Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, nuk pranoi të lejojë që një situatë e tillë të ndodhë në vendin e tij: “Shqipëria nuk ka asnjë kapacitet tani për të mbushur vendet e lira në institucionet e drejtësisë dhe kjo nuk duhet të ndodh me ne. Tani ata janë pa një Gjykatë Kushtetuese dhe një Gjykatë të Lartë, dhe kjo është e papranueshme, “deklaroi ai.

Kjo situatë e rëndë ka ngjallur shumë shqetësime jashtë vendit.

Financimi i kësaj meseleje dhe skandali të drejtësisë mund të përmbajë gjithashtu edhe korrupsion. Të alarmuar nga kjo situatë, Doris Pack, politikane e mirënjohur evropiane, Kryetare e Forumit të Grave të PPE dhe ish-Europarlamentare, bëri thirrje për një hetim mbi shpërndarjen e fondeve të BE: “A ka ndonjë hetim serioz për këtë skandal nga BE? A mund të vazhdojmë të mbështesim me paratë e taksapaguesve të BE për këtë kapje të sistemit të drejtësisë shqiptare nga kryeministri Rama?

Këshilltari dhe analisti gjerman Martin Henze u ka bërë një pyetje të drejtpërdrejtë shumë udhëheqësve evropianë pse BE po financon një reformë që rrëzon sundimin e ligjit? Në apelin e tij drejtuar Kryeministrit Hollandez, Marc Rutte, ai shprehet: “Marc, evropianët, gjermanët dhe taksapaguesit evropianë pyesin pse ekziston një reformë katastrofike e drejtësisë e financuar nga Bashkimi Evropian në Shqipëri që po rrëzon sundimin e ligjit dhe promovon një shkelje të padiskutueshme të Kushtetutës nga qeveria Rama?”

Ai iu drejtua gjithashtu Ambasadorit të BE-së në Tiranë, Shqipëri, Luigi Soreca, duke thënë: “Dhe Evropa politike, Z. Soreca, dhe shtypi ndërkombëtar, tani do të shikojnë shumë nga afër procesin e shpërndarjes së fondeve të BE-së në Shqipëri, përfshirë angazhimin e Ambasadorit të BE-së. Siç e dini, administrata dhe qeveria Rama janë ndër ato që dyshohen për korrupsion.”

Është e vërtetë që gjatë viteve të qeverisjes Rama niveli i korrupsionit është rritur ndjeshëm. Raporti i fundit i Transparency International tregon se indeksi i korrupsionit është rritur gjatë periudhës 2015-2018. Në krahasim me vitin 2015 Shqipëria është përkeqësuar me 11 vende, dhe në krahasim me 2016 është përkeqësuar me 16 vende, duke u renditur në vendin e 99 nga 180 vende.

Për më tepër, gjatë viteve Rama besueshmëria e shqiptarëve ndaj BE-së ka rënë. Edhe midis vendeve të BE-së janë ngritur dyshime për marrëdhëniet midis qeverive të tyre me administratën e Edi Ramës. Bundestagu gjerman është i shqetësuar për një lobim të mundshëm nga Edi Rama në Ministrinë e Jashtme të Gjermanisë, e drejtuar nga një ministër i partisë SPD, një parti simotër e Partisë Socialiste të Edi Ramës.

Edhe Ambasada e SHBA ka investuar miliona dollarë në këtë projekt eksperimental të Reformës në Drejtësi në Shqipëri.

Një hetim nga autoritetet e BE-së dhe ato amerikane është i nevojshëm për të zbuluar pse taksapaguesit e vendeve më demokratike në botë po mbështesin krijimin e një regjimi antidemokratik, në një vend që ka nevojë për demokraci dhe integrim evropian. Pse harxhohen miliona euro dhe dollarë amerikanë për të rikthyer komunizmin në vendin që vuajti më shumë nga ai regjim për gati gjysmë shekulli? Pse amerikanët e zakonshëm dhe populli evropian po investojnë në vendosjen e sundimit të një njeriu të vetëm, atë të kryeministrit shqiptar, Edi Rama?

Një hetim i një çështjeje kaq të rëndësishme për këtë vend, përdorimi i fondeve, axhenda e korrupsionit që fshihet nën emrin e drejtësisë do të sillte drejtësi të vërtetë jo vetëm për këtë vend të vogël evropian, por edhe për taksapaguesit në Evropë dhe SHBA.

Ky hetim duhet të bëhet sa më shpejt të jetë e mundur dhe personat përgjegjës për këtë mesele të madhe, situatë skandaloze dhe abuzim të fondeve, duhet të mbahen përgjegjës.

Rama po autorizon nxjerrjen e ligjeve që censurojnë median, në shkelje të plotë të lirisë së fjalës. Opozita, në një akt revolte kundër kapjes totale të shtetit ka lënë në bllok mandatet në Parlament duke e lënë Ramën me një kontroll të plotë të legjislativit. Ai tashmë ka mbajtur votimet njëpartiake për zgjedhjet lokale që rezultoi në kontrollin e 61 bashkive të Shqipërisë, nga të cilat 31 janë mbajtur me vetëm një kandidat.

Nën sundimin e tij vendi është titulluar nga media ndërkombëtare si Kolumbia e Evropës, për shkak të kultivimit të kanabisit në të gjithë territorin shqiptar, trafikimin e drogës dhe krimin e organizuar. Megjithatë, ai po përfiton nga fondet e BE për të kapur drejtësinë dhe Gjykatën Kushtetuese për t’i shërbyer qëllimit të tij për krijimin e një shteti njëpartiak dhe në duart e një njeriu të vetëm.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Foreign analyst / Communism is returning to Albania. Are European taxpayers’ money being used to install a one-party communist state in Albania?

By Dr. Francesca Norton

(Political analyst and human rights activist – Citizentruth.org)

Communism is returning to Albania. The one-party state is controlling government, parliament and justice.

Albanian Prime Minister Edi Rama is becoming Europe’s Kim Jong-un.

He is now fully in control of central and local government, the media, and soon the Constitutional Court, the final instrument that will allow him to create at the heart of Europe a regime similar to North Korea.

Rama has appointed his own people in charge of all justice institutions, and is now appointing his most trusted people as judges of the Constitutional Court, using maneuvers that openly violate the Constitution and all laws on the matter.

His latest maneuver was through Ardian Dvorani, the President of the Council of Justice Appointments, an administrative body that used his unconstitutional methods to secure the election of Constitutional Court judges in advance to fulfill the Prime Minister’s mission to had complete control of the Constitutional Court and the use of judges as his puppets. With this court, which is supposed to maintain the rule of law and the balances of power, under his control, Prime Minister Rama can do anything and nothing can hinder his plans.

All powers in the hands of a single man.

Tragically, this is at the expense of the Albanian people, but it is being done with European and American taxpayer money.

A simple American, German, Dutch, French, Greek, or any other working man or woman belonging to other EU countries is paying for the installation of a one-party Communist state in a small country aspiring to join. EU.

Over the past three years, millions of euros and dollars from the EU and the US have been used for Justice Reform in Albania, which has produced disastrous results.

The country was left intent by Rama without a Constitutional Court and a Supreme Court for two years. The cases pending before the Supreme Court have reached 35,000, and it will take decades to process.

Meanwhile, this chaos and total lack of justice system and mechanisms have gone in favor of Prime Minister Rama, who is now exercising his powers as Prime Minister, as Judge and Supreme Leader, turning the country back into communism instead of walking. forward towards EU integration.

Driven by this anti-democratic situation and the complete collapse of justice taking place in Albania, the Prime Minister of Northern Macedonia, Zoran Zaev, refused to allow such a situation to happen in his country: “Albania has no capacity now for fill the vacancies in the institutions of justice and that should not happen to us. Now they are without a Constitutional Court and a Supreme Court, and that is unacceptable, “he said.

This grave situation has raised much concern abroad.

Financing this case and the scandal of justice may also include corruption. Alarmed by this situation, Doris Pack, a prominent European politician, Chair of the EPP Women’s Forum and former European Parliament, called for an investigation into the distribution of EU funds: “Is there any serious investigation into this scandal by the EU? Can we continue to support EU taxpayers’ money for this capture of the Albanian justice system by Prime Minister Rama?

German adviser and analyst Martin Henze has posed a direct question to many European leaders why the EU is funding a reform that overthrows the rule of law? In his appeal to Dutch Prime Minister Marc Rutte, he says: “Marc, Europeans, Germans and European taxpayers question why there is a catastrophic European Union-funded justice reform in Albania that is overthrowing the rule of law and promoting an indisputable violation. of the Constitution by the Rama government? ”

He also addressed the EU Ambassador in Tirana, Albania, Luigi Soreca, saying: “And political Europe, Mr Soreca, and the international press, will now look very closely at the process of distributing EU funds to the EU. Albania, including the engagement of the EU Ambassador. As you know, the Rama administration and government are among those suspected of corruption. ”

It is true that during the years of Rama’s government the level of corruption has increased significantly. The latest Transparency International report shows that the corruption index has increased over the period 2015-2018. Compared to 2015, Albania has deteriorated by 11 places, and compared to 2016 has deteriorated by 16 countries, ranking 99th out of 180 countries.

Moreover, during the Rama years Albanians’ credibility with the EU has declined. Doubts have also been raised among EU countries about the relationship between their governments with the Edi Rama administration. The German Bundestag is concerned about a possible lobbying by Edi Rama at the German Foreign Ministry, led by a SPD party minister, a sister party of Edi Rama’s Socialist Party.

The US Embassy has also invested millions of dollars in this experimental project of Reform in Albania.

An investigation by EU and US authorities is needed to find out why taxpayers in the world’s most democratic countries are supporting the creation of an anti-democratic regime, in a country that needs democracy and European integration. Why spend millions of euros and US dollars to bring communism back to the country that suffered most from that regime for nearly half a century? Why are ordinary Americans and the European people investing in establishing the rule of a single man, that of Albanian Prime Minister Edi Rama?

An investigation of such an important issue for this country, the use of funds, the corruption agenda hiding under the name of justice would bring true justice not only to this small European country but also to taxpayers in Europe and the US.

This investigation should be carried out as soon as possible and the persons responsible for this major case, the scandalous situation and the abuse of funds, should be held accountable.

Rama is authorizing the promulgation of laws that censor the media, in complete violation of freedom of speech. The opposition, in an act of revolt against the total seizure of the state, has blocked the seats in parliament leaving Rama with full control of the legislature. He has already held one-party voting for the local elections that resulted in the control of 61 Albanian municipalities, of which 31 were held with only one candidate.

Under his rule, the country has been headlined by international media such as Columbia of Europe, due to the cultivation of cannabis throughout the Albanian territory, drug trafficking and organized crime. However, he is taking advantage of EU funds to seize justice and the Constitutional Court to serve his purpose of creating a one-party state and in the hands of a single man.

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

Po lidhet me %s