Kategori
Uncategorized

Rruga e Elbasanit mund të jetë gjithshka, por jo Amerika .

Liria funksionon !

30 vjet më parë, i ftuar nga kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha. Sekretari Baker do të deklaronte në Tiranë…

Se …

Ne, amerikanët, kemi nje mbeshtetje te hapur per forcat antikomuniste .

Sekretari Jomes Baker në Tiranë ! Video …

Po çfarë po ndodh mbas 30 vitesh, kur kinezëria e rrugës së Elbasanit po na gënjen hapur, çfarë pret nga një kryeministër i droguar !?

Sot ishte 30 vjetori i vizites historike te Sekretarit Baker ne Shqiperi.

Ne kete vizite Baker do sillte mesazhin epik per shqiptaret:

Liria funksionon.

Ne, amerikanët, kemi nje mbeshtetje te hapur per forcat antikomuniste.

Sekretari Baker do deklaronte ne parlament se erdhi ne Shqiperi me ftese te Sali Berishes, kryetari i Partise Demokratike te Shqiperise!

Por sot kinezëria pa pikë cipe dhe dinjiteti, që jo vetem me qëndrimet, por edhe veprimet e saj, po kërkon të na instalojë diktaturen e re Sorosjane, me pinjollët e ish diktatures së sigurimit të shtetit, para 30 viteve në pushtet.

Jo denoncimi, por …
Bashkpunimi i hapur i saj me mafien në pushtet, flet më qartë se kurrë se ku po shkojmë .

Jo vetëm .
Por në kaq pak kohë, (vetem 30 vjet) po kerkon të na ndryshojë edhe historinë, duke na i retushuar dhe ndryshuar paturpësisht atë .

Rruga e Elbasanit.
Dikur një endërr e shqiptarëve për liri .

E nisur me familjen Popa më 12 Dhjetor 1985 kur ajo familje u fut ne ambasadën Italjane.

Rruga e Elbasanit.
Rihapja e ambasadës amerikane më 1 Tetor 1991 .
Bëri realitet ëndrrën e gënjeshtër të shqiptarëve se më në fund e shëmbëm komunizmin.

Rruga e Elbasanit.
Sot një kinezëri që kërkon dhe po realizon një revolucion kulturor …

Koha për reagim.
Koha për tu përballur me të keqen .

Koha për tu përballur me krimin, drogën, vjedhjen e votës, dhe varfërinë .

Koha për tu përballur me mafien neokomuniste në pushtet.

Koha për të mbrojtur jo Sali Berishën, por vetveten, kombin, dhe atë pak demokraci të fituar dhe mbetur, qysh me gjakun e heronjve të 2 Prillit …

Kinezëria nesër ikën.
Ne dhe krimi, ne dhe droga, ne dhe maskarallëku, ne dhe varfëria, ne dhe mafia në pushtet, ne dhe ”burrëria për lëpirje”, pse jo dhe pa burrëria për të reaguar, ngelemi këtu .

E nëse këta të dërguar sillen dhe veprojnë jo si përfaqsues të shtetit të demokracisë, jo si përfaqsues dhe mbrojtës të lirisë së kombeve të vuajtur nën diktaturë .. Por si guvernatorë, e kane gabim.

Amerika nuk eshtë dhe as ka lidhje me perandoritë e dikurshme, siç mundohet ta etiketojë dikush …

Amerika është kombi i lirisë, kombi i shpresës, kombi i paqes, kombi i demokracisë .

Shqipërisë vërtet i duhen reforma të thella jo vetem në drejtësi, por në të gjithë institucionet e shtetit.

Reforma qè pamvarsisht se ata që po i inicjonë (diplomatet) e dinë se janë harxhuar me dhjetra e dhjetra miliona euro te taksa paguesve amerikanë dhe europianë…

Ata e dine mirë se kanë dështuar, por heshtin dhe ”qeshin” …

Heshtin.
Heshtin sepse kanë gënjyer dhe gënjejnë institucionet nderkombëtare, qeveritë e tyre, USA-n apo BE-në, se shqiperia ka arritur çdo standart për tju afruar BE-së (vertet nuk ka shtet ne europe te kete arritur ne 100 vjet standartin e krimit te organizuar, droges, vjedhjes, mashtrimit, dhe mafies në pushtet) aq sa kemi arritur ne në keto tetë vite…

Qeshin.
Qeshin me gënjeshtrat qe na mbushin çdo dite, naivitetin dhe friken tone.

Një popull dele i trembur dhe i varur nga nje kothere buke , dhe frika mos ja presin edhe atë, hesht, nuk reagon, as dhe kur e shtypim me tank …

Ju që e dini rikujtoheni, ju që nuk e dini, mësoheni …
Rruga e Elbasanit mund të jetë gjithshka, por jo Amerika që ne duam dhe respektojmë ! 🇦🇱🇺🇸🇦🇱

Tiranë 1991 /Sekretari Beker dhe Sali Berisha 🇦🇱🇺🇸🇦🇱

Elbasan Street is not America.

Freedom works!

30 years ago, invited by the chairman of the Democratic Party, Sali Berisha. Secretary Baker would declare in Tirana…

See…

We Americans have open support for anti-communist forces.

But what is happening after 30 years, when the Chinese on the street of Elbasan are openly lying to us, what do you expect from a drugged prime minister !?

Today was the 30th anniversary of Secretary Baker’s historic visit to Albania.

In this visit Baker would bring the epic message for Albanians:

Freedom works.

We Americans have open support for anti-communist forces.

Secretary Baker would declare in parliament that he came to Albania at the invitation of Sali Berisha, the chairman of the Democratic Party of Albania!

But today, the Chinese without chip points and dignity, which not only with its attitudes, but also its actions, is seeking to install the new Soros dictatorship, with the suckers of the former state security dictatorship, 30 years ago in power.

No denunciation, but…
Her open collaboration with the ruling mafia speaks more clearly than ever about where we are going.

Not only .
But in such a short time, (only 30 years) it is seeking to change our history as well, retouching and shamelessly changing it.

Elbasan Street.
Once a dream of Albanians for freedom.

Started with the Popa family on December 12, 1985 when that family entered the Italian embassy.

Elbasan Street.
Reopening of the US Embassy on October 1, 1991.
He made the false dream of the Albanians come true that we finally overthrew communism.

Elbasan Street.
Today a Chinese who seeks and is realizing a cultural revolution…

Reaction time.
Time to face evil.

Time to tackle crime, drugs, vote theft, and poverty.

Time to face the neo-communist mafia in power.

Time to defend not Sali Berisha, but himself, the nation, and that little democracy gained and left, since the blood of the heroes of April 2…

The Chinese left tomorrow.
We and crime, we and drugs, us and masquerade, us and poverty, us and the ruling mafia, us and “manhood for licking”, why not and without manhood to react, we stay here.

And if these envoys behave and act not as representatives of the state of democracy, not as representatives and defenders of the freedom of the nations suffering under dictatorship .. But as governors, they are wrong.

America is not and has nothing to do with the former empires, as one tries to label…

America is the nation of freedom, the nation of hope, the nation of peace, the nation of democracy.

Albania really needs deep reforms not only in the judiciary, but in all state institutions.

The reform, despite the fact that those who are initiating them (diplomats) know that tens and tens of millions of euros have been spent on American and European taxpayers…

They know full well that they have failed, but they are silent and “laugh”…

Shut up.
They are silent because the international institutions, their governments, the USA or the EU have lied and are lying, that Albania has reached every standard to get closer to the EU (really no country in Europe has reached the standard of crime in 100 years organized, drugs, theft, fraud, and the ruling mafia) as much as we have achieved in these eight years…

They laugh.
They laugh at the lies that fill us every day, our naivety and our fears.

A sheep people scared and hung by a loaf of bread, and afraid not to wait for it, is silent, does not react, even when we press it with the tank…

You who know are remembered, you who do not know are taught…
Elbasan Street can be everything, but not America that we love and respect! 🇦🇱🇺🇸🇦🇱

One reply on “Rruga e Elbasanit mund të jetë gjithshka, por jo Amerika .”

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

Po lidhet me %s