Kategori
Uncategorized

Grusht shteti në Shqipëri – 2021. Coup d’État in Albania – 2021.

Sigurisht.

Organizata shqiptare Rama jo vetëm që ka arritur të sigurojë që Shqipëria nuk ka pasur një shtet kushtetues dhe një parlament funksional për tre vjet dhe se vendi drejtohet nga vetëm një parti, por që korrupsioni qeveritar është rritur masivisht në Shqipëri në tetë vitet e fundit. Politikisht përgjegjës për këtë është organizata Rama dhe e ashtuquajtura parti në pushtet socialiste, PS.

Për mendimin tonë, organizata Rama nuk është socialiste në kuptimin që nuk ka parashikuar mbrojtjen e klasës punëtore. Është i korruptuar dhe nuk është i aftë të formësojë një të ardhme të mirë për Shqipërinë.

Mendoj për shumë të rinj shqiptarë jashtë dhe shqiptarë që demonstruan në rrugët e Shqipërisë në 2019 dhe 2020 për liri, lumturi dhe të ardhme kundër regjimit autokratik të Ramës. Ata kanë treguar se ekziston zakoni i keq i shumë njerëzve që sugjeron: Gjithçka ka qenë gjithmonë e tillë dhe do të mbetet kështu, nuk vlen më për Shqipërinë. Ky është një zhvillim i mirë. Unë jam dhe mbetem një liberal-konservator klasik, me pararendës katolikë, hebrenj, i cili beson në demokracinë liberale dhe nuk e konsideron atë vetëm një model mes shumë të tillave. Ajo mbron pakicat. Lejon lirinë e shprehjes dhe kufizon fuqinë e qeverisë.

Në Shqipëri, pas zgjedhjeve parlamentare, do të jetë shumë e rëndësishme përfshirja e të gjithë shqiptarëve në një lloj dialogu kombëtar, bëhet fjalë për të ardhmen e përbashkët të Shqipërisë. Kjo është ajo që lideri i opozitës Lulzim Basha ka filluar të bëjë për muaj të tërë, ai me të drejtë po flet për çështje të rëndësishme, të përbashkëta, si Neë Deal, programet ekonomike dhe sociale, kjo ka të bëjë me të gjithë shqiptarët. Këto janë me të vërtetë probleme elementare për shoqërinë, por edhe zhvillimin ekonomik të Shqipërisë, klasës së mesme shumë të vogël. Koncepti i prezantimit të një përfitimi për fëmijë për herë të parë, d.m.th. një e drejtë ligjore për mbështetje të veçantë për fëmijët, është mënyra e duhur, korrespondon me standardin e BE dhe mund të financohet pa ndonjë problem.

Presidenti juaj, Ilir Meta, na ka bërë një përshtypje të madhe në Evropë.

Ai qëndron i palëkundur për mbrojtjen e kushtetutës shqiptare, për të gjithë kombin, një njeri trim, patriot. Një nga gjërat që shumë harrojnë: Ka të bëjë me natyrën njerëzore. Ka raste kur njerëzit duan më shumë sesa thjesht menaxhim të mirë.

Ata duan pasion nga udhëheqësit e tyre politikë. Ata duan udhëheqës politikë që janë të përkushtuar për të mbrojtur familjet, për lumturinë e tyre dhe për të mbrojtur natyrën.

Ata nuk duan teknokratë dhe një organizatë të korruptuar si ajo e Ramës. Shqiptarët mendojnë se nuk bëhet fjalë vetëm për koncepte, për propagandë, por për të ardhmen e familjeve të tyre.

Ambasadori i BE-së, Soreca flet shumë për reformën ligjore, reformat janë të drejta dhe të rëndësishme pasi qeniet njerëzore kanë ekzistuar, asgjë nuk është perfekte. Por, si gjithmonë në jetë, nuk ka rëndësi procesi, por rezultatet. Rezultatet janë katastrofike në Shqipëri, pothuajse asgjë nuk funksionon më në shtetin ligjor shqiptar dhe ka një rritje të konsiderueshme të korrupsionit nën qeverinë Rama. Në të vërtetë, ne pyesim veten në Strasburg, Bruksel, Paris dhe Berlin, pse ambasadori i BE-së, Soreca nuk kritikon korrupsionin qeveritar në Shqipëri? Ndonjëherë duket, kur shohim veprimet e Ambasadorit të BE, sikur korrupsioni qeveritar nuk ekziston në Shqipëri, kjo është një qasje thelbësisht e gabuar, cui bono? Populli shqiptar duhet ta dijë që BE nuk është prapa liderëve politikë, kjo është qeveria Rama.

Martin HenzeDemocracy: the government of the people by the people for the people.

Mr Henze, you are European, German and one of the best experts on the political and economic situation in Albania. The EU Commission does not want to spare the Albanian government in case of violations against the independence of the judiciary or waste of money by the corrupt government system. Is this an issue in Albania?

Of course. The Albanian organisation Rama has not only succeeded in ensuring that Albania has not had a constitutional state and a functioning parliament for three years and that the country is governed by only one party, but that government corruption has increased massively in Albania in the last eight years. Politically responsible for this is the Rama organisation and the so-called socialist ruling party, SP.

The EU’s progress report on Albania is quite positive, it does not speak of a lack of rule of law or a lack of separation of powers, can it not be that they are mistaken in their analysis, Albania is a constitutional state, isn’t it?

No, de iure and de facto Albania is not a rule of law, since 2018 and has no separation of powers and no functioning parliament. Even the Venice Commission has attested to this. Anyone who claims otherwise is suffering from fantasies and should seek medical treatment.

But the EU’s last progress report?

The last progress report from 2020 is much more critical than the report before. You should also see that these reports are to be seen as political reports only. It is like in school, the student is supposed to be motivated, in this respect the changes are also presented more positively and deficits that did not exist at the beginning of the reform, such as dysfunctional courts and thus a lack of rule of law, are not addressed. These reports have a very linear structure and unfortunately do not present the actual results of the reforms.

But you are right, concerning the Albanian government, the EU Commission should indeed have entitled this report: “Regression Report”. The entire communication of the EU authorities on the subject of Albania is in part highly problematic; in places they adopt 1:1 theses of the propaganda of the autocracy.

What do they mean by that?

Well, we can’t keep politicising or presenting wishes as facts in the EU’s analytical reports on the accession countries, we should describe the realities directly. Only then will there be clarity about what, when, who and how to do and how much EU money will flow or which EU people have to be recalled. I will give you an example: In Albania, a very sensible legal reform has been launched. No system is perfect. Now, however, elementary mistakes have been made. In 2018, the rule of law was suspended by de facto abolishing the Supreme Court and the Constitutional Court. This procedure was in itself grossly unconstitutional and not in line with international rules. This led to an absolute loss of acceptance and trust among the population.Well, trust and acceptance have nothing to do with the rule of law.

You are mistaken. What is essential for a constitutional state is the rule of law and the acceptance and trust of the sovereign, i.e. the citizens, in the constitutional state.

In Albania, however, it was not the criminal, corrupt executive that was deprived of all influence, but only the poor, peaceful and democratic population. Since then, there are no more possibilities to sue for civil rights in Albania, there is no more legal security.

What is the result? The separation of powers and the legislature have been dysfunctional since then, and since then the executive has been doing what it wants, uncontrolled, because there are no courts and no functional parliament, a paradise for the corruption of the Rama executive and the doge trade, centrally in Europe and also financed by the international community. An absolute failure of control by the USA and the EU. In the shadow of the EU’s positive reports, the ruling party Rama has established an autocracy, de facto a police state. However, these uncritical reports also lead to the free democratic opposition being de facto stabbed in the back by the authors of these so-called reports. Therefore, we need real reports. Fictitious reports tend to promote autocratic structures, as we can now unfortunately see in Albania. This has now been recognised in the EU Parliament. I hope that a robust correction will now be made; it will certainly be necessary to replace the EU ambassador in Albania and the international advisors who have been involved in this chaotic legal reform.

But there is a political opposition in parliament, isn’t there?

Certainly, but on the one hand the parliament does not have the 140 deputies foreseen, so it does not have a constitutional quorum, and on the other hand the actual, elected opposition has left the parliament. The reappointment of parliamentarians organised by the ruling party is highly questionable from a constitutional point of view. However, the unlawfulness of this measure cannot be examined, as there is currently no constitutional court.The current opposition in parliament therefore also shows a certain obedience to the ruling party, which can be seen very well in the approval of a non-European electoral law on 30 June 2020, which contradicts the agreement reached under international supervision on electoral reform on 05 June 2020. This is because a one-party state is not necessarily a state that does not allow opposition parties in parliament. Many of the member states of the Warsaw Pact allowed so-called bloc parties between 1945 and 1989, which played no role in the state, in the manipulated parliaments, as is now the case in Albania.There are also many examples from more recent times, from Tunisia under Ben Ali to Venezuela under Hugo Chavez, where a de facto party controlled the state institutions and restricted freedom of assembly and the press, but allowed a token opposition as long as it did not seriously endanger the party’s rule. 

In Albania, this was well illustrated last week by a small party. At first, it stood alongside the ruling party and was also given administrative space by the city of Tirana. A common procedure in all European democracies, also in Albania, elected parties are given functional rooms so that they can work. However, last week this small party turned away from the ruling party and made an electoral agreement with the democratic, united opposition. What happens 48 hours later? The party received a notice of termination of its administrative premises from representatives of the united party. This small party was now told to leave the premises and the state police were on the scene. Since there is no rule of law in Albania, this small party turned to the last remaining democratic institution, President Meta. He now protects this small party and what happens is that he is threatened with violence by the police of the corrupt executive. A unique event in Europe.

 Why the so-called socialist party in government?

Well, in our opinion, the Rama Organisation is not socialist in the sense that it has not provided protection for the working class. It is corrupt and is not capable of shaping a good future for Albania.

I think of the many young Albanians abroad and Albanians who demonstrated on the streets of Albania in 2019 and 2020 for freedom, happiness and future against the autocratic regime of Rama. 

They have shown that the bad habit of many people that suggests: Everything has always been like this and will remain like this, no longer applies to Albania. This is a good development. I am and remain a classical liberal-conservative, with Catholic, Jewish antecedents, who believes in liberal democracy and does not consider it just one model among many. It protects minorities. Allows freedom of expression and limits the power of the government. 

In Albania, after the parliamentary elections, it will be very important to involve all Albanians in some kind of national dialogue, it is about the common future of Albania.

This is what the opposition leader Lulzim Basha has been doing for months, he rightly talks about important, common issues, such as the New Deal, economic and social programmes, this concerns all Albanians. These are indeed elementary problems for the social, but also the economic development of Albania, the too small middle class. 

The concept of introducing a child benefit for the first time, i.e. a legal entitlement to special support for children, is the right way forward, corresponds to the EU standard, and can be financed without any problems. 

Your President, Ilir Meta, has made a great impression on us in Europe. He is an unwavering advocate for the protection of the Albanian constitution, for the entire nation, a courageous man, a patriot.

One of the things that many forget: It is about human nature. There are times when people want more than just good management. They want passion from their political leaders. They want political leaders who are committed to protecting families, to their happiness and to protecting nature. They don’t want technocrats and a corrupt organisation like Rama’s. That is why the opposition in Albania will succeed in winning the elections, the Albanians feel that it is not only about concepts, about propaganda , but it is about the future of their families. 

Back to the EU Commission. Does the regulation apply retroactively?

Yes, the new mechanism is applicable since 1 January 2021 and once the European Court of Justice ruled, the EU Commission can also act retroactively. The EU is currently intensifying its review, and Ambassador Soreca will also feel the effects of this.

How is this to be understood?

Well, EU Ambassador Soreca talks a lot about legal reform, reforms are right and important since human beings have existed, nothing is perfect.

But, as always in life, it is not the process that matters, but the results. The results are disastrous in Albania, almost nothing works anymore in the Albanian rule of law and there is a significant increase in corruption under the Rama government. Indeed, we ask ourselves in Strasbourg, Brussels, Paris, and Berlin, why does the EU Ambassador Soreca not criticise government corruption in Albania? 

It sometimes seems, when we look at the actions of the EU Ambassador, as if government corruption does not exist in Albania, this is a fundamentally wrong approach, cui bono?  The Albanian people must know that the EU is not behind the political leaders, that is the Rama government. 

And where does the EU go from here?

Well, infringement proceedings under Article 7 are underway against Poland and Hungary, which in the worst case could lead to the withdrawal of voting rights in the EU Council. For Albania, the problem is even more explosive. The growing governmental corruption of the Rama Organisation and the failure to meet the 15 EU criteria have led to no progress in accession negotiations with the EU over the last 8 years.

Will things be different after the election on 25 April, do you think?

If the Albanian nation wants to become a member of the EU, it must choose a new government. It can’t go on like this, enough is enough. If the corrupt executive Rama is re-elected, however, the EU must then ask itself why it should still finance such an administration. This is indeed Albania’s most important election since 1992 on 25 April 2021. 

Does this mean that the rule of law and the social market economy are the key to Albania’s development in the next 5 years?

Yes, both components are the booster for the road to the EU and thus to the future.You see, ideally, democracy guarantees the civil, non-violent reconciliation of interests, also for minorities, even if not for all particular interests. This capacity for consensus is something that no one can imitate in democracy, and it is fundamentally different from the redistribution of privileges, political blackmail or a simple change of elites that autocracies use to keep warlords happy, as in Albania, palace factions in the current parliament or secret service branches. Anyone who has seen autocracies from the inside knows that they are not characterised by the steel-hard, effective executive or administration that Europeans who are used to democracy sometimes attribute to them, but by a brain-draining bureaucracy, corruption and cronyism. The Rama executive is a very good example of this. In democracies, being voted out of office is routine, but many Albanians seem unable to imagine Albania without Rama. Autocracies live on the present, the future is not their strength. We see this very well in Albania with the complete failure of the Rama government in the fight against the medical and economic pandemic, the failure in the accession negotiations with the EU or the legal reform.

In this respect, for some months now we have hardly been surprised at how much mud is being thrown at the EU by propaganda and by Rama himself, how much verve is being used by Rama’s propaganda to claim that the EU is leaving Albania alone in the fight against the pandemic, something that should be prevented at all costs. Albania is a young, unstable democracy that has been regressing for 8 years now, it is bad. But only bad historians and propagandists describe progress as a linear development. In mature, institutionally consolidated democracies like Germany, Britain, France, even America, the powers control each other, even if decidedly unsavoury forces sometimes want to change this, as is happening now under Trump. A peculiar lust for ruin has been spreading in Albania in recent years, naively calling what is only reasonable: confidence in the assertiveness of a democratic model, which Winston Churchill called “the worst of all forms of government” – “except for all the others”. So far, nothing and no one has refuted this sentence.

In this respect, we have full confidence in the united Albanian opposition. It will do a very good job from 26 April 2021. Their primary goals are certainly to bring Albania into full EU membership by 2025 and to defeat the pandemic with medical and economic know how, we Europeans support them in this national task, there is no political alternative in Albania.

Was the withdrawal of the Albanian opposition from the Albanian parliament in February 2019 the right thing to do?

Yes, it was a serious, and debatable, but correct and courageous and democratic step, especially by the leader of the opposition, Lulzim Basha, who had taken the political responsibility for this decision.

With this decision, he sent a very clear signal to the Albanian nation, but also to the international community: “Enough is enough”. I therefore expressly welcomed and supported this decision at the time, as it was not an ad hoc, emotional decision, but was backed up by a strategic concept.

At that time, there was no longer any rule of law in Albania, the Rama administration did what it wanted, the then Minister of the Interior Tahiri, a very good friend of Rama, was charged with crimes, a criminal among many other criminals of this Rama government. But you don’t sit at the same table with criminals, at least not in a parliament.

The parliament of the time was also dysfunctional, the opposition no longer had any means of controlling the government’s actions. It was a sham parliament and there was a danger that the opposition would legitimise this undemocratic state of affairs by its continued involvement.

And then?

Well, Albania has been in social transition since the elected opposition left parliament in 2019. Since then, the united opposition has continued to pursue a very constructive proactive reform policy, it has designed robust and efficient solutions for Albania’s economic and health development.

As a result, a new configuration of Albanian politics has been developed in iterative steps, which the previous administration can no longer prevent, and which will become even more rapidly apparent as of 26 April.

The Albanian nation will see in a few years that through these courageous initiatives of the united opposition in 2019/2020 , 30 years after the first revolution, a second revolution, but with different means, has been accomplished for the benefit of the Albanian people, without violence, but with heart and mind. This policy will lead Albania directly to the EU.

Are the calls for socialism in Albania also part of the history of capitalism?

Of course, in a democracy people are allowed to discuss things, there is freedom of opinion and freedom of the press. Incidentally, socialism has always failed so far. It slows down productivity, prevents innovation, the further development of society and the freedom of people and the protection and happiness of families is restricted, this leads to corruption, as we can see very well in Albania since 2013. 

Socialist ideas are also topical again in Germany, especially among young people, why?

Well, among a part of the youth. Even my daughter, 17 years old, is engaged in discussions about it with me and is rehearsing the uprising. 

They don’t like that, do they?

But very good, it’s very refreshing, she goes into the confrontation with her father very respectfully and with well thought-out arguments, even I learn from these discussions.You see, when I was 20 years old I had similar ideas, we wanted to change the world rigorously, we had revolutionary ideas and rehearsed the uprising in the 80s. But the change came after we realised what socialism really means, that we had seen in the GDR at that time and we participated in the elimination of communism in the GDR. That is normal. Tomas Mann once said: “Anyone who is not a communist at 20 has no heart, anyone who is still a communist at 40 has no mind. Nevertheless, young people in particular are finding socialist ideas attractive again. This has to do, on the one hand, with the disinformation campaigns of the socialist People’s Republics of Russia and China, which exploit the historical loss of memory. Young people seem to have forgotten the lessons of experience and the terrible wars and genocides of the 20th century. Which is also due to the fact that no one teaches this historical knowledge anymore. This is what we are currently working on in the EU, and in the Western countries, that collective memory needs a connection to reality with our past again.

Back to Albania. Will the Corona pandemic end in Europe in 2021?

I assume that 2021 will be another Covid year. But one that is more predictable. 2020 was terra incognita, scientific and political darkness. We have now developed tools, diagnostic programmes and vaccines within 12 months, unimaginable without the German mRNA development, currently we are developing even more effective DNA-based vaccines, in Germany, at the end of 2021 they will be on the market, an absolute new development that will solve many problems completely, in the future. For me in my job, however, it is important to think ahead. That’s why I assume that the pandemic will be over by the beginning of 2022. Which does not mean that the virus will be gone. But we won’t see any eruptive interventions then, not even in Albania. For this, however, we need pan-European solidarity. It must not be the case that the richer regions are vaccinated and others are not. No one is safe in this world unless the majority is safe. In this respect, every person, every organisation, also the EU, also Germany, makes mistakes, but the EU has acted correctly and wisely, from May/June there will be enough vaccine available so that Europe, but also Albania, will be supplied.

Can Europe already feel safe in 2022? Doesn’t the whole world have to be vaccinated first?

First of all, we have to accelerate the vaccination programme. This also applies to Albania, by the way. We don’t see an effective, decentralised vaccination structure in Albania at the moment, the government has completely failed. What will Albania do when it receives vaccine for 2 million citizens in May/June? Can the Albanian government then vaccinate the nation within 8 weeks, does it have enough infrastructure, staff further qualified, enough syringes and swabs and doctors ? No, there is hardly any organisational preparation for zero hour. Secondly, we have to adapt the vaccines to the dangerous mutations, and we are working intensively on this in Germany. We have to be very careful that they do not reduce immunity. In Brazil, the pandemic is out of control. There is a risk that the covid virus will therefore acquire the MERS-CoV mortality rate of over 30% and mutate into a killer virus. Such a situation must not be allowed to occur in Albania. Therefore, the medical protection measures, i.e. : testing, distance rules must be strictly observed. Vaccination is only one aspect of disease control. At the same time, general health care must be available in Albania. Vital areas such as cancer medicine or routine immunisation have been interrupted, people in Albania also die of these, they are not included in the statistics of the covid – dead.

Is the Albanian health system prepared for “Long Covid”?

Last week, the WHO presented a study according to which one in ten Covid patients suffers from long-term effects. Many of them are not healthy after twelve weeks, and for others it takes much longer. These people were not taken seriously at the beginning, which is very sad. Because it also has severe psychological consequences such as anxiety, depression and shortness of breath, but also fear of the economic future, which also leads to a massive increase in suicides in Albania. Covid – 19 is not a normal influenza, but affects many parts of the body, including the brain. That is why the Albanian health system urgently needs to work on patients are also given the opportunity for medical rehabilitation. Such systems do not yet exist in Albania, an absolute failure of the Rama government in the last 8 years. The EU had provided sufficient capital. In February 2020, I organised a conference in Albania with my friend Prof. Shehu, and the results have become part of the health concept of the DP, which will also include the establishment of a medical rehabilitation infrastructure in Albania in the coming years.

And how well prepared are we for the next pandemic?

Well, in Albania, they are not prepared at all at the moment, the Rama government is not even capable of fighting the existing pandemic. That will be the task of professionals, and is therefore the task of the new government, which will be composed of members of the current, elected, united opposition. Internationally and in the EU, things look different at the moment. We have seen with Ebola, for example, that the panic cycle was followed by a cycle of forgetting. This is supposed to be a lasting memory. We now know what to do about Covid -19. But human memory is very short lived.

And how do they see the economic development in the EU?

Well, from the summer of 2021 onwards, we will experience a positive economic development that has probably not been seen for 70 years and that will certainly change the 20s of the 21st century into a flourishing landscape. The EU and the USA have organised programmes that are robust and large in scale. 

This will also have a massive and positive impact in Albania, if the election on 25 April goes well. April is the right one. As I said, I am convinced that Albania has the potential to become the Switzerland of the Balkans, the Albanians just have to want it and make the right decisions now.

Mr Henze, thank you very much for the interview.

Në zyrat e BE-së flitet për qëndrimin pasiv të Soreca-s për korrupsionin në Shqipëri; Eksperti gjerman flet për Shekull-in: Pandemia mbaron në… 

Situata e COVID-19 në Shqipëri mund të dalë jashtë kontrollit nëse nuk menxhohet nga qeveria. Por kjo është e pamundur. Në një sitatë korrupsioni galopant dhe krim të organizuar në rritje, është e pamundur një përmbysje e situatës.

Sipas ekspertit të çështjeve ekonomike dhe sociale pranë CDU-së gjermane, Martin Henze, organizata Rama po e orienton Shqipërinë drejt dështimit. Si shembull Z. Henze sjell mungesën e perspektivës për hapjen e kapitujve për Shqipërinë. Në këtë mes Z. Henze përfshin edhe faktorin ndërkombëtar në Shqipëri. Sipas tij, Ambasadori i BE-së në Tiranë, Luigi Soreca, nuk po bën sa duhet për të transmetuar situatën e vërtetë të korrupsionit në Shqipëri.

Intervista e plotë:

Henze, ju jeni evropian, gjerman dhe një nga ekspertët e paktë të situatës politike dhe ekonomike në Shqipëri në Gjermani dhe Evropë. Komisioni i BE-së nuk dëshiron të kursejë qeverinë shqiptare në rast të shkeljeve kundër pavarësisë së gjyqësorit ose humbjes së parave nga sistemi i korruptuar i qeverisë. A është kjo një problem në Shqipëri?

Sigurisht. Organizata shqiptare Rama jo vetëm që ka arritur të sigurojë që Shqipëria nuk ka pasur një shtet kushtetues dhe një parlament funksional për tre vjet dhe se vendi drejtohet nga vetëm një parti, por që korrupsioni qeveritar është rritur masivisht në Shqipëri në tetë vitet e fundit. Politikisht përgjegjës për këtë është organizata Rama dhe e ashtuquajtura parti në pushtet socialiste, PS.

Pse e ashtuquajtura parti e qeverisë socialiste?

Epo, për mendimin tonë, organizata Rama nuk është socialiste në kuptimin që nuk ka parashikuar mbrojtjen e klasës punëtore. Është i korruptuar dhe nuk është i aftë të formësojë një të ardhme të mirë për Shqipërinë. Mendoj për shumë të rinj shqiptarë jashtë dhe shqiptarë që demonstruan në rrugët e Shqipërisë në 2019 dhe 2020 për liri, lumturi dhe të ardhme kundër regjimit autokratik të Ramës. Ata kanë treguar se ekziston zakoni i keq i shumë njerëzve që sugjeron: Gjithçka ka qenë gjithmonë e tillë dhe do të mbetet kështu, nuk vlen më për Shqipërinë. Ky është një zhvillim i mirë. Unë jam dhe mbetem një liberal-konservator klasik, me pararendës katolikë, hebrenj, i cili beson në demokracinë liberale dhe nuk e konsideron atë vetëm një model mes shumë të tillave. Ajo mbron pakicat. Lejon lirinë e shprehjes dhe kufizon fuqinë e qeverisë. Në Shqipëri, pas zgjedhjeve parlamentare, do të jetë shumë e rëndësishme përfshirja e të gjithë shqiptarëve në një lloj dialogu kombëtar, bëhet fjalë për të ardhmen e përbashkët të Shqipërisë. Kjo është ajo që lideri i opozitës Lulzim Basha ka filluar të bëjë për muaj të tërë, ai me të drejtë po flet për çështje të rëndësishme, të përbashkëta, si Neë Deal, programet ekonomike dhe sociale, kjo ka të bëjë me të gjithë shqiptarët. Këto janë me të vërtetë probleme elementare për shoqërinë, por edhe zhvillimin ekonomik të Shqipërisë, klasës së mesme shumë të vogël. Koncepti i prezantimit të një përfitimi për fëmijë për herë të parë, d.m.th. një e drejtë ligjore për mbështetje të veçantë për fëmijët, është mënyra e duhur, korrespondon me standardin e BE dhe mund të financohet pa ndonjë problem. Presidenti juaj, Ilir Meta, na ka bërë një përshtypje të madhe në Evropë. Ai qëndron i palëkundur për mbrojtjen e kushtetutës shqiptare, për të gjithë kombin, një njeri trim, patriot. Një nga gjërat që shumë harrojnë: Ka të bëjë me natyrën njerëzore. Ka raste kur njerëzit duan më shumë sesa thjesht menaxhim të mirë. Ata duan pasion nga udhëheqësit e tyre politikë. Ata duan udhëheqës politikë që janë të përkushtuar për të mbrojtur familjet, për lumturinë e tyre dhe për të mbrojtur natyrën. Ata nuk duan teknokratë dhe një organizatë të korruptuar si ajo e Ramës. Shqiptarët mendojnë se nuk bëhet fjalë vetëm për koncepte, për propagandë, por për të ardhmen e familjeve të tyre.

Kthehemi tek Komisioni i BE-së. A zbatohet rregullorja në mënyrë retroaktive?

Po, mekanizmi i ri është i zbatueshëm që nga 1 janari 2021 dhe pasi të ketë vendosur GJED, Komisioni i BE-së gjithashtu mund të veprojë në mënyrë retroaktive. BE aktualisht po intensifikon rishikimin e saj dhe Ambasadori Soreca gjithashtu do të ndiejë efektet e kësaj.

Si duhet kuptuar kjo?

Epo, ambasadori i BE-së, Soreca flet shumë për reformën ligjore, reformat janë të drejta dhe të rëndësishme pasi qeniet njerëzore kanë ekzistuar, asgjë nuk është perfekte. Por, si gjithmonë në jetë, nuk ka rëndësi procesi, por rezultatet. Rezultatet janë katastrofike në Shqipëri, pothuajse asgjë nuk funksionon më në shtetin ligjor shqiptar dhe ka një rritje të konsiderueshme të korrupsionit nën qeverinë Rama. Në të vërtetë, ne pyesim veten në Strasburg, Bruksel, Paris dhe Berlin, pse ambasadori i BE-së, Soreca nuk kritikon korrupsionin qeveritar në Shqipëri? Ndonjëherë duket, kur shohim veprimet e Ambasadorit të BE, sikur korrupsioni qeveritar nuk ekziston në Shqipëri, kjo është një qasje thelbësisht e gabuar, cui bono? Populli shqiptar duhet ta dijë që BE nuk është prapa liderëve politikë, kjo është qeveria Rama.

Dhe ku shkon BE-ja nga këtu?

Procedurat e shkeljes sipas nenit 7 janë duke u zhvilluar kundër Polonisë dhe Hungarisë, gjë që në rastin më të keq mund të çojë në tërheqjen e të drejtave të votimit në Këshillin e BE-së. Për Shqipërinë, problemi është edhe më shpërthyes. Korrupsioni në rritje i qeverisë i organizatës Rama dhe dështimi për të përmbushur 15 kriteret e BE kanë çuar në asnjë progres në negociatat e pranimit me BE në 8 vitet e fundit.

A do të ndryshojë kjo pas zgjedhjeve në 25 prill, a mendoni?

Nëse kombi shqiptar dëshiron të bëhet anëtar i BE, ai duhet të zgjedhë një qeveri të re. Nuk mund të vazhdojë kështu. Nëse ekzekutivi i korruptuar Rama rizgjidhet, megjithatë, BE duhet të pyesë veten pse duhet të financojë ende një administratë të tillë. Këto janë me të vërtetë zgjedhjet më të rëndësishme të Shqipërisë që nga viti 1992 në 25 prill 2021.

A do të thotë kjo se sundimi i ligjit dhe ekonomia sociale e tregut janë çelësi i zhvillimit të Shqipërisë në 5 vitet e ardhshme?

Po, të dy përbërësit janë nxitës për rrugën drejt BE-së dhe kështu për të ardhmen. Ju e shihni, në mënyrë ideale, demokracia garanton pajtimin civil, jo të dhunshëm të interesave, gjithashtu për pakicat, edhe pse jo për të gjitha interesat e veçanta. Kjo aftësi për të arritur konsensus është diçka që askush nuk mund ta imitojë në demokraci. Kjo është krejtësisht e ndryshme nga rishpërndarja e privilegjeve, shantazhet politike ose një ndryshim i thjeshtë i elitave që autokracitë përdorin për të mbajtur të lumtur komandantët e luftës, si në Shqipëri, fraksionet e ndërtuesve të pallateve në parlamentin aktual ose degët e shërbimit sekret. Kushdo që ka parë autokracinë nga brenda e di se ato nuk karakterizohen nga ekzekutivi apo administrata e fortë, efektive që evropianët që janë mësuar me demokracinë ndonjëherë ua atribuojnë atyre, por nga një burokraci, korrupsion dhe kronizëm që heq trurin. Ekzekutivi Rama është një shembull shumë i mirë për këtë. Në demokracitë, të votohesh jashtë zyrës është rutinë, por shumë shqiptarë duket se nuk janë në gjendje ta imagjinojnë Shqipërinë pa Ramën. Autokracitë jetojnë me të tashmen, e ardhmja nuk është forca e tyre. Ne e shohim këtë shumë mirë në Shqipëri me dështimin e plotë të qeverisë Rama në luftën kundër pandemisë mjekësore dhe ekonomike, dështimin në negociatat e pranimit me BE ose reformën ligjore. Në këtë aspekt, për disa muaj tani nuk kemi befasuar se sa baltë po hidhet në BE nga propaganda dhe nga vetë Rama, sa shumë po përdoret nga propaganda e Ramës për të pretenduar se BE po e lë vetëm Shqipërinë në lufta kundër pandemisë, diçka që duhet parandaluar me çdo kusht. Shqipëria është një demokraci e re, e paqëndrueshme, që ka 8 vjet që po regreson, është keq. Por vetëm historianët dhe propagandistët e këqij përshkruajnë progresin si një zhvillim linear. Në demokracitë e pjekura, të konsoliduara institucionalisht si Gjermania, Britania, Franca, madje edhe Amerika, fuqitë kontrollojnë njëra-tjetrën, edhe nëse forcat e pavendosura ndonjëherë vendosin ta ndryshojnë këtë, siç ndodhi nën administratën Trump. Një epsh i veçantë për dënimin është përhapur në Shqipëri në vitet e fundit, duke e quajtur me naivitet atë që është vetëm e arsyeshme: besimin në pohimin e një modeli demokratik që Winston Churchill e quajti “më e keqja e të gjitha formave të qeverisjes” – “përveç të gjitha të tjerave”. Deri më tani, asgjë dhe askush nuk e ka hedhur poshtë këtë fjali. Në këtë aspekt, ne kemi besim të plotë në opozitën e bashkuar shqiptare. Do të bëjë një punë shumë të mirë nga 26 prilli 2021. Qëllimet e tyre kryesore janë sigurisht të sjellin Shqipërinë në anëtarësimin e plotë në BE deri në vitin 2025 dhe të mposhtin pandeminë me njohuri mjekësore dhe ekonomike, ne Evropianët i mbështesim ata në këtë detyrë kombëtare, nuk ka asnjë alternative politike ne shqiperi.

A ishte gjëja e duhur tërheqja e opozitës shqiptare nga parlamenti shqiptar në shkurt 2019?

Po, ishte një hap serioz, dhe i diskutueshëm, por korrekt dhe i guximshëm dhe demokratik, veçanërisht nga lideri i opozitës, Lulzim Basha, i cili kishte marrë përgjegjësinë politike për këtë vendim. Përmes këtij vendimi, ai i dërgoi një sinjal shumë të qartë kombit shqiptar, por edhe bashkësisë ndërkombëtare: “Mjaft më”. Prandaj, unë e mirëprita dhe mbështeta shprehimisht këtë vendim në atë kohë, sepse nuk ishte një vendim ad hoc, emocional, por mbështetej nga një koncept strategjik. Në atë kohë, në Shqipëri nuk kishte më asnjë rregull ligjor, administrata Rama bëri atë që donte dhe Ministri i Brendshëm i asaj kohe Tahiri, një mik shumë i mirë i Ramës, u akuzua për krime, një kriminel midis shumë kriminelëve të tjerë të qeverisë Rama. Sidoqoftë, nuk rri në të njëjtën tryezë me kriminelët, të paktën jo në një parlament. Parlamenti i kohës ishte gjithashtu jofunksional; opozita nuk kishte më asnjë mjet për të kontrolluar veprimet e qeverisë. Ishte një parlament i rremë dhe ekzistonte rreziku që përfshirja e vazhdueshme e opozitës të legjitimonte këtë gjendje jodemokratike përmes pranisë së saj.

Si funksionon në këtë rast?

Shqipëria ka qenë në tranzicion shoqëror që kur opozita e zgjedhur u largua nga parlamenti në 2019. Që atëherë, opozita e bashkuar ka vazhduar të ndjekë një politikë reformuese proaktive shumë konstruktive, ajo ka hartuar zgjidhje të fuqishme dhe efikase për zhvillimin ekonomik dhe shëndetësor të Shqipërisë. Përmes së cilës, në hapa përsëritës, po zhvillohet një konfigurim i ri i politikës shqiptare dhe do të bëhet edhe më i dukshëm nga 26 prilli. Kombi shqiptar do të shohë në pak vite që përmes këtyre nismave të guximshme të opozitës së bashkuar në 2019-2020, 30 vjet pas revolucionit të parë, një revolucion i dytë, por me mjete të ndryshme, është realizuar për të mirën e popullit shqiptar, pa dhunë, por me zemër dhe mendje. Kjo politikë do ta çojë Shqipërinë drejtpërdrejt në BE.

A janë pjesë e historisë së kapitalizmit edhe thirrjet për socializëm në Shqipëri?

Sigurisht, në një demokraci lejohet të diskutohet, ekziston liria e mendimit dhe liria e shtypit. Rastësisht, socializmi gjithmonë ka dështuar deri më tani. Ngadalëson produktivitetin, parandalon risitë, zhvillimi i mëtejshëm i shoqërisë dhe liria e njerëzve dhe mbrojtja dhe lumturia e familjeve është e kufizuar, kjo çon në korrupsion, siç mund ta shohim shumë mirë në Shqipëri që nga viti 2013.

Idetë socialiste janë gjithashtu aktuale në Gjermani, veçanërisht tek të rinjtë, pse?

Sepse në mesin e një pjese të rinisë ekziston një koncept i tillë. Edhe vajza ime 17 vjeçe, është përfshirë në diskutime për këtë çështej me mua dhe po bën provat e kryengritjes.

Atyre nuk u pëlqen, apo jo?

Po, është shumë aktuale, ajo shkon në konfrontim me babanë e saj me shumë respekt dhe me argumente të menduara mirë, madje unë mësoj nga këto diskutime. Kur isha 20 vjeç kisha ide të ngjashme, ne donim ta ndryshonim botën në mënyrë rigoroze, kishim ide revolucionare dhe provuam kryengritjen në vitet ’80. Por ndryshimi erdhi pasi kuptuam se çfarë do të thotë në të vërtetë socializëm, që kishim parë në RDGJ në atë kohë dhe morëm pjesë në eliminimin e komunizmit në RDGJ. Kjo është normale. Tomas Mann një herë tha: “Kushdo që nuk është komunist në moshën 20 vjeç nuk ka zemër, kushdo që është ende komunist në moshën 40 vjeç nuk ka mendje”. Sidoqoftë, të rinjtë në veçanti po i shohin idetë socialiste përsëri tërheqëse. Kjo ka të bëjë, njëra anë, me fushatat dezinformuese të Republikave Popullore Socialiste të Rusisë dhe Kinës, të cilat shfrytëzojnë humbjen historike të kujtesës. Të rinjtë duket se kanë harruar mësimet e përvojës dhe luftërat e tmerrshme dhe gjenocidet e shekullit 20. E cila gjithashtu është për shkak për faktin se askush nuk i mëson më këto njohuri historike. Kjo është ajo për të cilën ne jemi duke punuar aktualisht në BE dhe në vendet perëndimore, se kujtesa kolektive ka nevojë për një lidhje me realitetin me të kaluarën tonë përsëri.

Kthehemi në Shqipëri. A do të përfundojë pandemia në Evropë në vitin 2021?

Supozoj se viti 2021 do të jetë një tjetër vit Covid. Por ai që ishte më i parashikueshëm, për vitin 2020 ishte terra incognita, errësirë ​​shkencore dhe politike. Tani kemi zhvilluar instrumente, programe diagnostikuese dhe vaksina brenda 12 muajsh, të paimagjinueshme pa zhvillimin e ARN-së gjermane, aktualisht po zhvillojmë vaksina edhe më efektive të bazuara në AND. Në Gjermani, në fund të vitit 2021 ato do të jenë në treg, një absolut zhvillim i ri që do të zgjidhë shumë probleme plotësisht, në të ardhmen. Për mua në punën time, megjithatë, është e rëndësishme të mendoj përpara. Prandaj supozoj se pandemia do të ketë mbaruar në fillim të vitit 2022. Kjo nuk do të thotë që virusi do të zhduket. Por atëherë nuk do të shohim ndonjë ndërhyrje shpërthyese, madje as në Shqipëri. Për këtë, megjithatë, ne kemi nevojë për solidaritet pan-evropian. Nuk duhet të ndodhë që rajonet më të pasura të vaksinohen dhe të tjerët jo. Askush nuk është i sigurt në këtë botë nëse shumica nuk është e sigurt. Në këtë aspekt, çdo person, çdo organizatë, gjithashtu BE, gjithashtu Gjermania, bën gabime, por BE ka vepruar në mënyrë korrekte dhe me mençuri, nga maji/qershori do të ketë vaksinë të mjaftueshme në dispozicion në mënyrë që Evropa, por edhe Shqipëria, të furnizohet.

A mund të ndihet Evropa tashmë e sigurt në 2022? A nuk duhet të vaksinohet e gjithë bota?

Para së gjithash, ne duhet të përshpejtojmë programin e vaksinimit. Kjo vlen edhe për Shqipërinë. Për momentin, ne nuk shohim një strukturë efektive, të decentralizuar të vaksinimit në Shqipëri. Qeveria ka dështuar plotësisht. Çfarë do të bëjë Shqipëria kur të marrë vaksinën për 2 milion qytetarë në Maj/Qershor? A do të jetë në gjendje qeveria shqiptare të vaksinojë kombin brenda 8 javësh, a do të ketë infrastrukturë të mjaftueshme, staf të kualifikuar, shiringa dhe tampona të mjaftueshëm dhe mjekë? Jo, vështirë se ka ndonjë përgatitje organizative për zero orë. Së dyti, ne duhet t’i përshtatim vaksinat ndaj mutacioneve të rrezikshme dhe po punojmë intensivisht për këtë në Gjermani. Duhet të jemi shumë të kujdesshëm që ato të mos ulin imunitetin. Në Brazil, pandemia është jashtë kontrollit. Ekziston rreziku që virusi covid të fitojë shkallën e vdekshmërisë MERS-CoV prej mbi 30% dhe të shndërrohet në një virus vrasës. Një situatë e tillë nuk duhet të lejohet të ndodhë në Shqipëri. Prandaj, masat e mbrojtjes mjekësore, d.m.th: Testimi, rregullat e distancës duhet të respektohen në mënyrë rigoroze. Vaksinimi është vetëm një aspekt i kontrollit të sëmundjes. Në të njëjtën kohë, kujdesi i përgjithshëm shëndetësor duhet të jetë i disponueshëm në Shqipëri. Zonat vitale si ilaçi i kancerit ose imunizimi rutinë janë ndërprerë, njerëzit në Shqipëri gjithashtu vdesin nga këto, ato nuk përfshihen në statistikat e kovidit – të vdekur.

A është i përgatitur sistemi shëndetësor shqiptar për “Long Covid/Covid të gjatë”?

Javën e kaluar, OBSH prezantoi një studim sipas të cilit një në dhjetë pacientë me Covid vuan nga efekte afatgjata. Shumë prej tyre nuk janë të shëndetshëm pas dymbëdhjetë javësh, dhe për të tjerët zgjat shumë më shumë. Këta njerëz nuk u morën seriozisht në fillim, gjë që është shumë e trishtueshme. Sepse ka edhe pasoja të rënda psikologjike si ankthi, depresioni dhe gulçimi, por edhe frika nga e ardhmja ekonomike, e cila gjithashtu çon në një rritje masive të vetëvrasjeve në Shqipëri. Covid – 19 nuk është një grip normal, por prek shumë pjesë të trupit, përfshirë trurin. Prandaj, sistemi shëndetësor shqiptar duhet të punojë urgjentisht për të siguruar që pacientët të kenë gjithashtu mundësinë e rehabilitimit mjekësor. Sisteme të tilla nuk ekzistojnë ende në Shqipëri, një dështim absolut i qeverisë Rama në 8 vitet e fundit. BE kishte siguruar kapital të mjaftueshëm. Në shkurt të vitit 2020, së bashku me mikun tim Prof. Shehu, organizova një konferencë në Shqipëri, rezultatet e së cilës janë bërë pjesë e konceptit shëndetësor të PD-së, përfshirë krijimin e një infrastrukture rehabilitimi mjekësor në Shqipëri në vitet e ardhshme.

Sa jemi të përgatitur për pandeminë tjetër?

Në Shqipëri, ata nuk janë përgatitur aspak për momentin, qeveria Rama nuk është as e aftë të luftojë pandeminë ekzistuese. Kjo do të jetë detyra e profesionistëve, dhe për këtë arsye është detyra e qeverisë së re, e cila do të përbëhet nga anëtarë të opozitës aktuale, të zgjedhur, të bashkuar. Ndërkombëtarisht dhe në BE, gjërat duken ndryshe për momentin. Ne kemi pare rastin Ebola, për shembull, që cikli i panikut u pasua nga një cikël i harrimit. Kjo është mënyra se si duhet të jetë diçka si një kujtim i qëndrueshëm. Tani e dimë se çfarë të bëjmë për Covid -19. Por kujtesa njerëzore është shumë e shkurtër.

Dhe si e shohin ata zhvillimin ekonomik në BE?

Nga vera e 2021 e tutje, ne do të përjetojmë një zhvillim pozitiv ekonomik që ndoshta nuk është parë për 70 vjet dhe që sigurisht do të ndryshojë vitet 20 të shekullit 21 në një peizazh të lulëzuar. BE dhe SHBA kanë organizuar programe të fuqishme dhe në shkallë të gjerë. Kjo do të ketë gjithashtu një ndikim masiv dhe pozitiv në Shqipëri, nëse zgjedhjet në 25 prill shkojnë mirë. Prilli është i duhuri. Siç thashë, jam i bindur që Shqipëria ka potencialin të bëhet Zvicra e Ballkanit, shqiptarët thjesht duhet ta duan atë dhe të marrin vendimet e duhura tani.

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Twitter-i

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Twitter. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

Po lidhet me %s