Kategori
Uncategorized

DEA duhet të shkojë në SHISH

Para pak ditësh në media u raportua për një njoftim të bërë nga DEA, Agjencia amerikane e luftës kundër drogës, ku u kërkohej qytetarëve shqiptare të njoftonin rastet e trafikut të drogës, shpërdorimit të detyrës dhe pastrimit të parave, duke anashkaluar institucionet shqiptare të zbatimit te ligjit, si dhe duke garantuar anonimitetin e denoncuesve.

Një njoftim i tillë është hera e parë që ndodh jo vetëm në Shqipëri, ku agjenci amerikane anashkalojnë institucionet shtetërore dhe vendosin kontakt drejtpërdrejt me qytetarët.

Ai vjen pak kohë pasi Kryeministri i vendit ndërroi përdhunshëm dy drejtuesit kryesorë të agjencive përgjegjëse për luftën ndaj krimit të organizuar; atë të policisë dhe SHISH, që të dy persona që njiheshin si ‘njerëz të amerikanëve’, duke i zëvendësuar me militantë partiakë.

Se pari, DEA duhet të shkojë në SHISH, në zyrën e zëvendësdrejtorit të komanduar si Drejtor, dhe të kërkojë arsyet e vizitës sekrete të Florian Bushit në zyrën e Olian Kanushit, me datë 20 janar të këtij viti, ditë e premte, në orën 17.00, orë kur institucioni ishte i boshatisur nga punonjësit.

Bushi është një ish-agjent i SHISH, dhe nuk është i panjohur as për publikun shqiptar, dhe as për agjencitë partnere. Në vitin 2016 ai u arrestua nga policia me rastin e vrasjes së shtetasit Denis Kasaj në një atentat nga Ilir Memushaj. Bushi asokohe u akuzua nga Policia e Shtetit se kishte kaluar të dhëna për Denis Kasaj, te siguruara nga përgjimet qe kryente në detyrën e tij në SHISH, dhe këto informacione, duke përfshirë dhe të dhënat mbi makinat më të cilat lëvizte viktima, vrasësit të tij.

Prokuroria e Krimeve te Renda asokohe arriti të zbulonte komunikimet midis punonjësit të SHISH, Bushi, dhe vrasësit Memushaj. Në dëshminë e tij, pranë Gjykatës së Krimeve të Renda, Bushi pranoi se e njihte vrasësin. Gjykata e mbajti në burg, dhe prokuroria ngriti akuzë për shpërdorim detyre, akuzë e ndryshme nga ajo e policisë, e cila e kishte akuzuar si bashkëpunëtor në vrasje.

Bushi nuk është i panjohur as për Partinë Socialiste. Ai është vellai i Eno Bushit, avokatit të Partisë Socialiste, i cili njihet edhe si avokati i pilotit italian Giorgio Riformato, i cili në vitin 2015 u rrëzua me avionin e tij në Divjakë, duke transportuar drogë.

Mosbesimi i DEA-s amerikane ndaj agjencive partnere shqiptare duket që është lidhur ngushte me emrat që i drejtojnë këto agjenci. Më herët në media është shkruar se zëvendësdrejtori i SHISH, i komanduar si drejtor pas largimit të dhunshëm të drejtorit Helidon Bendo, kishte urdhëruar kryerjen e testit të poligrafit për të gjithë punonjësit e njësisë që merreshin me bashkëpunimin me agjencitë partnere në luftën kundër trafikut të drogës, duke perfshirë DEA-n, si mënyrë për largimin e tyre.

Më herët po ashtu, në nëntor të vitit 2022, hakerat iranianë të ‘Homeland Justice’, publikuan në kanalin Telegram të dhëna të punonjësve të Shërbimit Informativ Shtetëror, në një dokument prej 16 faqesh, në të cilin ishin të shënuar emrat, që sipas tyre ishin punonjës të SHISH. Shumë prej tyre ishin punonjës të kundërzbulimit dhe njësisë së luftës ndaj trafikut të drogës, ‘Hunter’ dhe ‘Ghost’.

Vjedhja e të dhënave me sensitive, siç janë ato për emrat dhe të dhënat e punonjësve të SHISH, u krye nën hundët e zëvendës drejtorit Kanushi, i cili në kushte normale duhej të kishte dhënë dorëheqjen e menjëhershme dhe të mbante përgjegjësi ligjore.

Nga ana tjetër, ai nuk ndërmorri asnjë masë për të ruajtur apo mbuluar të dhënat e punonjësve të SHISH pas publikimit, duke dëmtuar në mënyrë të parikuperueshme punën dhe aktivitetin e SHISH, por edhe duke rrezikuar jetën e punonjësve të dekonspiruar

DEA should go to SHISH


A few days ago, the media reported on an announcement made by the DEA, the American Drug Enforcement Agency, where Albanian citizens were asked to report cases of drug trafficking, abuse of office and money laundering, bypassing Albanian law enforcement institutions. the law, as well as guaranteeing the anonymity of whistleblowers.

Such an announcement is the first time it happens not only in Albania, where American agencies bypass state institutions and establish direct contact with citizens.



It comes shortly after the Prime Minister of the country forcibly replaced the two main leaders of the agencies responsible for the fight against organized crime; that of the police and SHISH, both people who were known as "people of the Americans", replacing them with party militants.




First, the DEA must go to SHISH, to the office of the deputy director commanded as Director, and ask for the reasons for Florian Bush's secret visit to Olian Kanushi's office, on January 20 of this year, Friday, at 5:00 p.m. , hours when the institution was empty of employees.



Bushi is a former SHISH agent, and is not unknown to the Albanian public, nor to the partner agencies. In 2016, he was arrested by the police in the case of the murder of citizen Denis Kasaj in an assassination attempt by Ilir Memushaj. At that time, Bush was accused by the State Police of having passed on information about Denis Kasaj, obtained from the interceptions he carried out in his work at SHISH, and this information, including the information on the cars in which the victim was driving, his killers. .

The Prosecution of Serious Crimes at the time managed to discover the communications between the SHISH employee, Bushi, and the murderer Memushaj. In his testimony before the Serious Crimes Court, Bush admitted that he knew the killer. The court kept him in prison, and the prosecutor's office charged him with abuse of office, a charge different from that of the police, who had accused him of being an accomplice in the murder.

Bush is not unknown to the Socialist Party either. He is the brother of Eno Bush, the lawyer of the Socialist Party, who is also known as the lawyer of Italian pilot Giorgio Riformato, who in 2015 crashed his plane in Divjakë, transporting drugs.

The distrust of the American DEA towards the Albanian partner agencies seems to be closely related to the names that lead these agencies. Earlier in the media it was written that the deputy director of SHISH, who was appointed as director after the violent departure of director Helidon Bendo, had ordered a polygraph test for all employees of the unit who were involved in cooperation with partner agencies in the fight against drug trafficking , including the DEA, as a way to get rid of them.

Earlier also, in November 2022, the Iranian hackers of 'Homeland Justice', published on the Telegram channel data of employees of the State Intelligence Service, in a document of 16 pages, in which the names were listed, which according to them were employees of SHISH. Many of them were employees of counterintelligence and the unit of the fight against drug trafficking, "Hunter" and "Ghost".

The theft of sensitive data, such as the names and data of SHISH employees, was carried out under the noses of the deputy director Kanushi, who under normal conditions should have resigned immediately and bear legal responsibility.

On the other hand, he did not take any measures to preserve or cover the data of SHISH employees after the publication, irreparably damaging the work and activity of SHISH, but also endangering the lives of the de-conspiratorial employees

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Twitter-i

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Twitter. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

Po lidhet me %s