Kategori
Uncategorized

What Quran says on Sweet / Salt Water And Partition?Çfarë thotë Kurani për Ujin e Kripur / të Kripur dhe Ndarjen?

Quran on Sweet / Salt Water And Partition

Barrier Between Seas

https://www.quora.com/q/miraclesofquran/What-Quran-says-on-Sweet-Salt-Water-And-Partition-1?ch=1&share=61141384&srid=2zoUU&fbclid=IwAR1iHNRKsPdnuiKgUlZYidAun4EmlmUsY5Iq_uFXtgs_t9yZiFqysXuRYls

Just recently, we discovered that the Atlantic Ocean water has entirely different characteristics from those of the Mediterranean Sea. Same is the case with other large water bodies. They all have different characteristics in terms of density, salinity, and other properties. The two seas present different features even though they are adjacent. When Mediterranean sea water enters the Atlantic over the Gibraltar sill, it moves several hundred kilometers into the Atlantic at a depth of hundreds of meters with its own warm, saline, and less dense characteristics. This is because of the surface tension caused by the difference in the density of their waters that prevents them from mixing with one another, just as if a wall is between them. Now, look what the Quran says about this many centuries ago in Surah Furqan, Surah Fatir, and Surah Rahman.

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا

And it is He who has released the two seas, one fresh and sweet and one salty and bitter, and He placed between them a barrier and prohibiting partition. Surah Furqan 25: 53

……وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ

And not alike are the two bodies of water. One is fresh and sweet, palatable for drinking, and one is salty and bitter……. Surah Fatir 35:12

١٩ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ

٢٠ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ

He released the two seas, meeting [side by side];

Between them is a barrier [so] neither of them transgresses. Surah Rahman 55:19-20

Miracle In The Use Of Word “بَرْزَخٌ” And Word “مَرَجَ”

In Arabic, the word بَرْزَخٌ means a barrier or a partition while the word مَرَجَ means meet and mix with each other. In past commentators of the Quran were unable to explain the two opposite meanings for the two bodies of water, i.e. they meet and mix, and at the same time, there is a barrier between them. But now from the above example of Atlantic and Mediterranean sea, you can clearly see that despite going inside Atlantic ocean the Mediterranean waters still keep their characteristics and don’t mix with the other water body completely.

Barrier Between Sweet & Salt Water

The above scenario is for two sees not mingling each other. As for sweat and salt water, the situation is somewhat different from that which is found in places where two seas meet. It has been discovered that what distinguishes fresh water from salt water in estuaries is a pycnocline zone. Pycnocline Zone in the oceans where water density increases rapidly with depth in response to changes in temperature and salinity. The pycnocline tends to coincide with the thermocline and halocline and separates the surface-water zone of ocean waters from the deep bottom water. Thus act as partitions “حِجْرًا مَحْجُورً” a barrier and prohibiting partition.

Another Miracle

From another perspective, in the world (Planet Earth) taken as a whole, there are two bodies of water the great salt Ocean, and the bodies of sweet water whether they are rivers, lakes, or underground springs. They are free to mingle yet in spite of all this, the laws of gravitation are like a barrier or partition set by God, by which the two bodies of water as a whole are always kept apart and distinct.

Çfarë thotë Kurani për Ujin e Kripur / të Kripur dhe Ndarjen?
Kurani mbi ujin e ëmbël / të kripur dhe ndarjen

Pengesë midis deteve

Kohët e fundit, zbuluam se uji i Oqeanit Atlantik ka karakteristika krejtësisht të ndryshme nga ato të Detit Mesdhe. I njëjti është rasti me trupat e tjerë të mëdhenj të ujit. Të gjithë kanë karakteristika të ndryshme për sa i përket dendësisë, kripëzimit dhe vetive të tjera. Të dy detet paraqesin tipare të ndryshme edhe pse janë ngjitur. Kur uji i detit Mesdhe hyn në Atlantik mbi pragun e Gjibraltarit, ai lëviz disa qindra kilometra në Atlantik në një thellësi prej qindra metrash me karakteristikat e tij të ngrohta, të kripura dhe më pak të dendura. Kjo është për shkak të tensionit sipërfaqësor të shkaktuar nga ndryshimi në dendësinë e ujërave të tyre që i pengon ata të përzihen me njëri-tjetrin, ashtu si një mur midis tyre. Tani, shikoni se çfarë thotë Kur’ani për këtë shumë shekuj më parë në Suren Furqan, Suren Fatir dhe Suren Rahman.

ََََََُُُّي

Dhe është Ai që ka lëshuar dy dete, një të freskët dhe të ëmbël dhe një të kripur dhe të hidhur, dhe Ai vendosi midis tyre një pengesë dhe ndalon ndarjen. Sure Furqan 25: 53

…… وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ

Dhe jo të dy janë trupat e ujit. Njëra është e freskët dhe e ëmbël, e shijshme për pije, dhe njëra është e kripur dhe e hidhur. Sure Fatir 35:12

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ

Ai lëshoi ​​dy detet, duke u takuar [krah për krah];

Midis tyre është një pengesë [kështu] asnjëri prej tyre nuk shkel. Sure Rrahman 55: 19-20

Mrekulli në përdorimin e fjalës “بَرْزَخٌ” dhe fjalës “مَرَجَ”

Në arabisht, fjala بَرْزَخٌ do të thotë një pengesë ose një ndarje ndërsa fjala مَرَجَ do të thotë të takohemi dhe të përzihemi me njëri-tjetrin. Në komentatorët e kaluar të Kuranit nuk ishin në gjendje të shpjegonin dy kuptime të kundërta për të dy trupat e ujit, d.m.th. ato takohen dhe përzihen, dhe në të njëjtën kohë, ekziston një pengesë midis tyre. Por tani nga shembulli i mësipërm i detit Atlantik dhe Mesdhe, ju mund të shihni qartë që pavarësisht se hyjnë brenda oqeanit Atlantik, ujërat mesdhetare ende i mbajnë karakteristikat e tyre dhe nuk përzihen plotësisht me trupin tjetër ujor.

Pengesë midis ujit të ëmbël dhe kripës

Skenari i mësipërm është për dy shikime që nuk përzihen me njëri-tjetrin. Sa i përket djersës dhe ujit të kripur, situata është disi e ndryshme nga ajo që gjendet në vendet ku takohen dy dete. Beenshtë zbuluar se ajo që dallon ujin e ëmbël nga uji i kripur në grykëderdhjet është një zonë e piknoklinës. Zona e Piknoklinës në oqeane ku dendësia e ujit rritet me shpejtësi me thellësi në përgjigje të ndryshimeve të temperaturës dhe kripësisë. Piknoklina tenton të përkojë me termoklinën dhe haloklinën dhe ndan zonën e ujit sipërfaqësor të ujërave të oqeanit nga uji i thellë. Kështu veprojmë si ndarëse “حِجْرًا مَحْجُورً” një pengesë dhe ndalon ndarjen.

Një mrekulli tjetër

Nga një këndvështrim tjetër, në botë (Planeti Tokë) i marrë në tërësi, ekzistojnë dy trupa uji Oqeani i madh i kripës dhe trupat e ujit të ëmbël qofshin lumenj, liqene apo burime nëntokësore. Ata janë të lirë të përzihen akoma, përkundër gjithë kësaj, ligjet e gravitacionit janë si një pengesë ose ndarje e vendosur nga Zoti, me anë të së cilës të dy trupat e ujit në tërësi mbahen gjithnjë të ndara dhe të dallueshme.

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Twitter-i

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Twitter. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

Po lidhet me %s