Kategori
Uncategorized

Mbas BE-së, Edi Rama injoron hapur, ambasadoren e SHBA .

Kryeministri Edi Rama injoron gjithë aktivitet të diplomates më të rëndësishme në Shqipëri e cila është përkrahur fuqishëm, edhe nga ambasadori i Britanisë së Madhe dhe delegacioni I BE-së, duke i hedhur poshtë mëngjesin e 1 Shkurtit, me vetëm një fjali injoruese dhe cinike.

Sipas Edi Ramës, partitë nuk janë dhoma torturash dhe drejtori policie. Madje ai e injoroi edhe drejtpërdrejt ambasadoren Kim kur tha ndryshe nga ajo, se përgjegjësia është individuale dhe udhëheqësit dhe partitë që drejtojnë, nuk kanë punë fare me këtë proces verifikimi.

Përballje deklaratash /

Që në datën 22 Korrik të vitit të shkuar, kur ende nuk flitej shumë për fushatën elektorale, ambasadorja e SHBA Yuri Kim lëshoi një twitter, i cili ishte i zhveshur nga gjuha diplomatike.

Ajo i paralajmëronte hapur në emër të SHBA udhëheqësit e politikës shqiptare, se ata do të mbajnë përgjegjësi individuale nëse kandidojnë nën siglat e partive që udhëheqin individë me të kaluar të dyshimtë dhe lidhje me krimin dhe korrupsionin.

‘Paralajmërim: Teksa partitë përgatiten për zgjedhje, udhëheqësit do të mbajnë përgjegjësi për ata që garojnë nën siglën e tyre. Ju lutem, verifikoni kandidatët tuaj, mos i fyeni votuesit, mos minoni demokracinë, mos promovoni korrupsionin’, shkruante atëherë ambasadorja.

Pas caktimit të datës së zgjedhjeve dhe nisjes së përgatitjeve serioze të partive për zgjedhjet e 25 Prillit 2021, ambasadorja Kim nisi një seri takimesh me kryetarët e partive, Edi Ramën, Lulzim Bashën, Monika Kryemadhin dhe vetë presidentin Ilir Meta.

Gjithashtu u organizuan disa aktivitete me shoqërinë civile dhe përfaqësues të politikës. Të gjitha këto kishin vetëm një temë: Bllokimin e individëve me të shkuar të dyshimtë apo të lidhur aktualisht me krimin dhe korrupsionin, që të kandidojnë dhe më pas të infiltrohen si deputetë në parlament.

Kjo betejë e ambasadës amerikane të kujton periudhën e ambasadorit, Donald Lu, i cili e kishte kthyer në kauzë kryesore këtë aksion edhe për faktin se të gjithë e panë se çfarë doli pas zbatimit të Ligjit për Dekriminalizmin i cili kapi një vargan deputetësh dhe kryetarësh bashkish mes radhëve të Partisë Socialiste.

Pavarësisht nga kjo fushatë me tone të forta të ambasadores, Kim, duket se informacionet që posedon selia në ‘Rrugën e Elbasanit’ konfirmojnë se Edi Rama as në këto zgjedhje nuk ka ndërmend që të heqë dorë nga ajo që bëri gjatë zgjedhjeve të përgjithshme të viteve 2013 dhe 2017, si dhe në ato lokalet të vitit 2019 edhe pse u realizuan si mono-partiake.

Image

Në këtë situatë në datën 22 Janar 2021, ajo rikujtoi paralajmërimin e parë me nota më të forta duke future ‘në lojë’edhe sekretarin e ri të Shtetit në Antony Bliken i cili në senat deklaroi se SHBA nuk do të tolerojë korrupsionin politik nëpër botë.

‘Paralajmërimi që bëra (22 Korrik 2020) që kryetarët do të mbajnë përgjegjësi për ata që garojnë nën siglën e tyre, mbetet i vlefshëm’, Nëse doni të dini nëse ky paralajmërim mbetet i vlefshëm, kjo është ajo që Tony Blinken, i nominuari i Pres Biden për Sekretar i Shtetit, tha në seancën e tij 1/19 para Senatit: Ne duam të lartësojmë punën në luftimin e korrupsionit’, shkruante ambasadorja.

Pas kësaj ajo ka vazhduar gati përditë me paralajmërime të ngjashme duke theksuar se udhëheqësit, do të mbajnë përgjegjësi nëse krimi dhe korrupsioni arrin që të futet në parlament, edhe pas zgjedhjeve të 25 Prillit.

Sipas Edi Ramës, partitë nuk janë dhoma torturash dhe drejtori policie. Madje ai e injoroi edhe drejtpërdrejt i Kim kur tha ndryshe nga ajo, se përgjegjësia është individuale dhe udhëheqësit dhe partitë që drejtojnë, nuk kanë punë fare me këtë proces verifikimi.

‘Përgjegjësia e kujtdo që gënjen në vetë-deklarim është përgjegjësi individuale jo partie. Partitë nuk janë drejtori policie, verifikojnë në bazë të ligjit dhe sipas ligjit i kemi bërë verifikimet gjithmonë. S`kemi ndërmend të ngremë salla torturash në selitë e partive nëse dikush fsheh diçka’, ishte injorimi i drejtpërdrejtë që Rama i bëri sot ambasadores dhe paralajmërimeve të saj.

Kujtojmë se ky qëndrim kundërshtues i kryeministrit ndaj SHBA, vjen menjëherë pas një përplasje të hapur edhe me Bashkimin Europian dhe kërcënimeve të tij, se do ta drejtojë vendin drejt Turqisë, Lindjes së Mesme, e madje edhe më tutje!

Prime Minister Edi Rama ignores all the activities of the most important diplomat in Albania, which is strongly supported, even by the British ambassador and the EU delegation, dismissing them on the morning of February 1, with only one ignorant and cynical sentence.

According to Edi Rama, the parties are not torture chambers and police directors. He even directly ignored Ambassador Kim when he said differently from her, that the responsibility is individual and the leaders and the parties that lead, have nothing to do with this verification process.

Confrontation of statements /

As early as July 22 last year, when there was still not much talk about the election campaign, US Ambassador Yuri Kim posted a twitter, which was devoid of diplomatic language.

She openly warned Albanian political leaders on behalf of the United States that they would bear individual responsibility if they ran under the guise of parties leading individuals with dubious backgrounds and links to crime and corruption.

‘Warning: As parties prepare for elections, leaders will be held accountable for those who run under their banner. “Please verify your candidates, do not insult the voters, do not undermine democracy, do not promote corruption,” the ambassador wrote at the time.

After setting the date of the elections and starting the serious preparations of the parties for the elections of April 25, 2021, Ambassador Kim started a series of meetings with the party leaders, Edi Rama, Lulzim Basha, Monika Kryemadhi and President Ilir Meta himself.

Several activities were also organized with civil society and policy representatives. All of these had only one theme: Blocking individuals with suspicious pasts or currently linked to crime and corruption, to run and then infiltrate as MPs in parliament.

This battle of the American embassy reminds you of the period of the ambassador, Donald Lu, who had turned this action into the main cause also for the fact that everyone saw what came out after the implementation of the Law on Decriminalization which captured a number of deputies and mayors between the ranks of the Socialist Party.

Despite this campaign with strong tones of the ambassador, Kim, it seems that the information possessed by the headquarters in ‘Rruga e Elbasanit’ confirms that Edi Rama even in these elections does not intend to give up what he did during the general elections of the years 2013 and 2017, as well as in those premises of 2019 although they were realized as mono-party.

Image
In this situation on January 22, 2021, she recalled the first warning with stronger grades by putting “in play” the new Secretary of State Antony Bliken who in the senate declared that the US will not tolerate political corruption around the world.

‘The warning I made (July 22, 2020) that mayors will be held accountable for those who run under their logo remains valid’, If you want to know if this warning remains valid, this is what Tony Blinken, the nominee of Pres Biden for Secretary of State, said in his session 1/19 before the Senate: “We want to raise the work in the fight against corruption ‘, wrote the ambassador.

After that, she continued almost every day with similar warnings, emphasizing that the leaders will be held accountable if crime and corruption manages to enter the parliament, even after the April 25 elections.

According to Edi Rama, the parties are not torture chambers and police directors. He even directly ignored Ambassador Kim when he said differently from her, that the responsibility is individual and the leaders and the parties that lead, have nothing to do with this verification process.

‘The responsibility of anyone who lies in self-declaration is individual non-party responsibility. The parties are not police directorates, they verify according to the law and according to the law we have always done the verifications. We do not intend to set up torture chambers in the party headquarters if someone hides something ‘, was the direct ignorance that Rama did today to the ambassador and her warnings.

Let us remember that this oppositional attitude of the Prime Minister towards the USA comes immediately after an open clash with the European Union and its threats that it will lead the country towards Turkey, the Middle East, and even further!

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Google

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Google. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Twitter-i

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Twitter. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

Po lidhet me %s