Kategori
Uncategorized

Shqipëria anëtare e BE-së?

🔹Bëhet fjalë që nga prilli 2021, për një Shqipëri paqësore dhe të drejtë, e cila më pas do të bëhet shumë shpejt anëtare e BE. 🔹Opozita ka mbështetjen tonë evropiane. Sigurisht, është e rëndësishme që opozita e bashkuar të vendosë një konventë për një Shqipëri demokratike në fillim të qeverisë së saj dhe planit të saj 100 ditësh.

Martin Henze/
Demokracia: qeverisja e njerëzve nga njerëzit për njerëzit.

hjMr. Henze, a young man has been shot dead in Albania, peaceful demonstrators have been injured, special courts are already being called for after the 2021 elections, what do you think about that ?

Z. Henze, një i ri është qëlluar për vdekje në Shqipëri, demonstruesit paqësorë janë plagosur, gjykatat speciale tashmë janë thirrur pas zgjedhjeve të vitit 2021, çfarë mendoni për këtë?

Javët e fundit janë kryer krime vërtet të tmerrshme nga qeveria Rama, nga ekzekutivi. Një djalë i ri, 23 vjeç, paqësor, kur po kthehej për në shtëpi, për fat të keq nuk kishte orë me të dhe kishte anashkaluar bllokimin e mbrëmjes, ai u vra me një të shtënë në kokë nga policia e qeverisë, njëqind shqiptarë u arrestuan gjatë demonstrata paqësore, të lënduar ose dëmtuar në shëndetin e tyre nga përdorimi i paautorizuar i gazit. Një gjendje e gjërave që është e papranueshme. Shtë e qartë se qeveria autokratike ka hequr maskën dhe kushtet në Shqipëri janë të ngjashme me ato në Bjellorusi. Komuniteti ndërkombëtar duhet t’i dërgojë sinjale të qarta organizatës Rama dhe gjithashtu të qëndrojë publikisht pas popullit paqësor, shqiptar.

Well, in recent weeks really terrible crimes have been committed by the Rama government, by the executive. A young man, 23 years old, peaceful, on his way home, unfortunately he had no watch with him and had overlooked the evening lockdown, he was murdered with a final shot in the head by the government police, a hundred Albanians were arrested during peaceful demonstrations, injured or harmed in their health by unauthorized use of gas. A state of affairs that is unacceptable. It is apparent that the autocratic government has dropped its mask and conditions in Albania are similar to those in Belarus. The international community should send clear signals to the Rama organization and also publicly stand behind the peaceful , Albanian people.

Ai nuk duhet të jetë hakmarrë për padrejtësinë e PS dhe organizatës Rama, pas marrjes së qeverisë në praktikë. Bëhet fjalë për pajtimin nga prilli 2021, për një Shqipëri paqësore dhe të drejtë, e cila më pas do të bëhet shumë shpejt anëtare e BE. Opozita ka mbështetjen tonë evropiane. Sigurisht, është e rëndësishme që opozita e bashkuar të vendosë një konventë për një Shqipëri demokratike në fillim të qeverisë së saj dhe planit të saj 100 ditësh.

He should be but no revenge for the injustice of the SP and the organization Rama, after the takeover of the government practiced. It is about reconciliation from April 2021, for a peaceful and just Albania, which will then very quickly become a member of the EU. The opposition has our European support. Certainly, it is important that the united opposition puts a convention for a democratic Albania at the beginning of its government and its 100 days plan.

Parlamenti duhet të krijojë një komision me dokumentacionin më të plotë të konfliktit: Mandati i tij hetimor duhet të fillojë me aktivitetin qeveritar të organizatës Rama në 2013 dhe të përfundojë në 26 Prill 2021, ditën e zgjedhjeve.

Ky komision duhet të kuptohet si pjesë e një procesi të gjerë kombëtar dhe ka për detyrë: të ndërtojë një urë midis një të kaluare thellësisht të ndarë të vuajtjeve të patreguara dhe padrejtësisë dhe një të ardhme të bazuar në njohjen e të drejtave të njeriut, demokracisë, bashkëjetesës paqësore , dhe mundësi zhvillimi për të gjithë. Qëllimi është që të arrihet paqja brenda shoqërisë shqiptare pas 8 vitesh autokraci.

Fokusi i parë i punës së Komisionit duhet të jetë përcaktimi i shkallës dhe natyrës së shkeljeve serioze të të drejtave të njeriut dhe korrupsionit. Për më tepër, komisioni duhet të fillojë një sqarim të një forme të hapur, shumë kompani shqiptare janë detyruar gjithashtu të bashkëpunojnë me organizatën Rama, rekomandimet duhet të përgatiten për rehabilitimin dhe kompensimin e viktimave shqiptare dhe ndjekjen penale të anëtarëve të organizatës Rama.

Importantshtë e rëndësishme të theksohet se Komisioni nuk ka kompetenca ndëshkimore. “Arma” e saj është ajo e zgjidhjes së krimeve të panjohura më parë.

Krimet e njohura, si tani vrasja e të riut, por edhe çështje të tilla si PPP-ja e njohur ose prishja e Teatrit Shtetëror, manipulimi i zgjedhjeve parlamentare 2017 duhet të transferohet menjëherë në një zyrë speciale të prokurorisë “krim qeveritar” të vendoset. Në Gjykatën e Lartë duhet të vendoset për seancat dëgjimore një departament i veçantë kriminaliteti qeveritar, në mënyrë që me ekspertizë të lartë, qendra e operacioneve kriminale të administratës Rama të mund të negociohet.

Kohëzgjatja e veprimtarive të komisionit duhet të jetë e kufizuar në një periudhë prej 12 muajsh, në mënyrë që të parandalohet një zgjatje e këtij procesi, i cili nuk synohet nga të gjitha palët, dhe për të siguruar paqen dhe orientimin e ardhshëm në Shqipëri. Sidoqoftë, duhet të jetë e mundur një zgjatje një herë e periudhës së aktivitetit me gjashtë muaj.

Duhet të jetë e rëndësishme për procesin e reformës në Shqipëri dhe integrimin në BE që shqiptarët të përqendrohen në përgjegjësinë e tyre për vendin, që kombi të rimarrë pranimin dhe besimin në shtet dhe ju lutem, mos prisni gjithmonë dhe shikoni se çfarë BE thotë ambasadori apo ambasadori amerikan. Responsibilityshtë përgjegjësia e vetme e kombit shqiptar të sigurojë të ardhmen e vendit dhe unë besoj fort se ata mund ta bëjnë atë.

Shqipëria dëshiron të bëhet anëtare e BE, por për 3 vjet tani, gjykatat supreme kanë qenë jofunksionale dhe sipas mendimit tuaj, korrupsioni pengon ekonominë e rregullt, apo jo?

Epo, Bashkimi Evropian bazohet në vlera të përbashkëta, të cilat përfshijnë të drejtat themelore, demokracinë dhe shtetin e së drejtës. Ato janë themeli i shoqërive tona dhe identiteti ynë i përbashkët. Zona ekonomike është gjithashtu e lidhur me këto vlera. Sundimi i ligjit dhe një ekonomi e lirë janë modeli i suksesshëm i mbi 70 viteve të paqes dhe prosperitetit në Evropë.

Për një demokraci të fortë, gjykatat e pavarura dhe funksionale që garantojnë mbrojtjen e të drejtave themelore dhe lirive civile, një shoqëri civile aktive dhe media e lirë dhe pluraliste janë të domosdoshme. Mbi të gjitha, njerëzit duhet të kenë besim dhe pranim të shoqërisë dhe sundimit të ligjit. Asnjë shtet nuk funksionon pa besim, pa pranimin e shtetit të së drejtës dhe organeve të shtetit. Shembulli më i mirë i kësaj është Shqipëria.

A është sundimi i ligjit një kriter themelor i BE-së?

Sundimi i ligjit i parashikuar në nenin 2 të Traktatit për Bashkimin Evropian është një nga vlerat e përbashkëta për të gjitha vendet anëtare. Sipas shtetit të së drejtës, i gjithë autoriteti shtetëror duhet të ushtrohet brenda kufijve të ligjit dhe në përputhje me vlerat e demokracisë dhe të drejtave themelore, nën kontrollin e gjykatave të pavarura dhe të paanshme.

Sundimi i ligjit përfshin parimet e mëposhtme, ndër të tjera: Legalitetin, përfshirë proceset legjislative transparente, të përgjegjshme, demokratike dhe pluraliste, sigurinë ligjore, ndalimin e ushtrimit arbitrar të pushtetit ekzekutiv, mbrojtjen efektive të të drejtave dhe lirive themelore, rishikimin gjyqësor të veprimeve ekzekutive nga gjykata të pavarura dhe të paanshme, ndarja e pushteteve dhe barazia para ligjit. Të gjitha kriteret janë jofunksionale në Shqipëri.

Këto parime njihen gjithashtu nga Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian dhe Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut. Për më tepër, Këshilli i Evropës ka zhvilluar standarde dhe ka lëshuar deklarata dhe rekomandime që ofrojnë udhëzime të vendosura për promovimin dhe përkrahjen e shtetit të së drejtës.

A është kjo edhe pikëpamja e Komisionit të BE-së?

Von der Leyen më bën përshtypje gjithnjë e më shumë me angazhimin tuaj. Unë mendoj se pas viteve të angazhimit politik në Gjermani, tani ajo ka gjetur qëllimin e saj të vërtetë. Evropianët mund të jenë krenarë që kanë një President kaq të talentuar dhe në të njëjtën kohë njerëzor të Komisionit në Bruksel. Udhëzimet politike të Presidentit von der Leyen përcaktojnë synimin për të krijuar një mekanizëm shtesë dhe gjithëpërfshirës për të mbështetur sundimin e ligjit si një element i rëndësishëm i angazhimin e përbashkët të BE-së dhe shteteve anëtare për të forcuar shtetin e së drejtës.

Mekanizmi është hartuar si një cikël vjetor për të promovuar shtetin e së drejtës dhe për të parandaluar shfaqjen ose përkeqësimin e problemeve. Ai përqendrohet në përmirësimin e të kuptuarit dhe ngritjen e vetëdijes për problemet dhe zhvillimet kryesore në fushat që kanë një ndikim të drejtpërdrejtë në mbështetjen e shtetit të së drejtës – sistemin gjyqësor, kornizën anti-korrupsion, pluralizmin e medias dhe lirinë e medias, dhe aspektet e tjera institucionale në lidhje me sistemi i kontrolleve dhe ekuilibrave. Duke identifikuar sfidat, Shtetet Anëtare do të ndihmohen të gjejnë zgjidhje për të mbrojtur sundimin e ligjit së bashku dhe me mbështetjen e ndërsjellë nga Komisioni, Shtetet e tjera Anëtare dhe palët e interesuara siç është Komisioni i Venecias.

Shqipëria ka ndjerë ndikimin e kësaj, që nga viti 2014 Shqipëria pritet të përmbushë kriteret e Kopenhagës dhe që nga fillimi i vitit 2019 15 kritere shtesë përpara se të hapen negociatat. Rama nuk ka dorëzuar, një katastrofë politike për të ardhmen e Shqipërisë.

A duhet BE të vendosë kushte kaq të vështira?

Po sigurisht. Kjo është një procedurë normale, ne evropianët nuk kemi nevojë të flasim me qeveri anti-demokratike, të korruptuara. Pse duhet të promovojmë qeveri anti-demokratike ose t’i pranojmë ato në BE? Në këtë aspekt, kriteret e vështira duhet së pari të plotësojnë vendet e interesuara. Prandaj reforma ligjore në Shqipëri. Problemi i vetëm është se rezultatet e reformës ligjore janë një dështim i plotë. Qeveria aktuale e Ramës është përgjegjëse, por gjithashtu disa ambasadorë në Shqipëri dhe këshilltarë ndërkombëtarë të kualifikuar dobët nuk ishin shumë të dobishëm.

Asnjë shtet i së drejtës në Shqipëri?

Jo, Shqipëria nuk është një shtet kushtetues që nga viti 2018 dhe nuk ka demokraci parlamentare. Shqipëria ka një qeveri anti-demokratike, autokratike që ka krijuar një shtet policor autoritar në Shqipëri.

Si arrini në këtë supozim?

Nga tre shtyllat e Këshillit të Evropës, sundimi i ligjit është elementi kryesor. Komisioni ka hartuar një mjet operativ për të vlerësuar shkallën e pajtueshmërisë me sundimin e ligjit në një shtet të caktuar, dhe kjo ka çuar në zhvillimin e Listës së Kontrollit të Sundimit të Ligjit, e cila bazohet në pesë elementët thelbësorë të sundimit të ligjit dhe ndahet në pyetje të hollësishme. Këto elemente thelbësorë janë:

Siguria ligjore, e cila përfshin aksesin e ligjit. Ligji duhet të jetë i sigurt, i parashikueshëm dhe i lehtë për t’u kuptuar. Parimet themelore të tilla si nullum crimen sine lege / nulla poena sine lege ose mos-prapaveprimi i ligjit penal janë bastione të sigurisë juridike. Që nga viti 2018 nuk ka siguri ligjore në Shqipëri, sepse nuk ka gjykata supreme dhe një parlament antikushtetues, një ekzekutiv i korruptuar dhe në këtë mënyrë i neutralizuar dhe pushteti i 4-të, shtypet masivisht nga qeveria aktuale e Ramës.

Elementi i dytë, parandalimi i abuzimit me pushtetin: domethënë mbrojtja ndaj arbitraritetit; me kusht që fushëveprimi diskrecional i zyrtarëve të mos jetë i pakufizuar dhe të rregullohet me ligj. Meqenëse nuk ka siguri juridike, Arbitrariteti në Shqipëri është i mundur pa kufij. Ne e kemi parë këtë shumë mirë në bllokimin jokushtetues, total, PPP të korruptuar ose ndërhyrjen e dhunshme kundër demonstruesve paqësorë në 2019 dhe 2020.

Elementi i tretë është barazia para ligjit dhe mosdiskriminimi: Barazia para ligjit është ndoshta parimi që mishëron me forcë konceptin e shtetit të së drejtës. Ofshtë e një rëndësie të madhe që ligji garanton se nuk ka diskriminim bazuar në racë, ngjyrë, seks, gjuhë, fe, mendim politik, origjinë kombëtare ose shoqërore, lindje, etj. Barazia para ligjit aktualisht nuk garantohet më në Shqipëri , pasi që nuk ka gjykatë që mund të sigurojë siguri juridike në shkallën e fundit.

Një kriter tjetër është qasja në drejtësi. Kjo qasje presupozon ekzistencën e një gjyqësori të pavarur dhe të paanshëm dhe të drejtën për një gjykim të drejtë. Pavarësia dhe paanësia e gjyqësorit janë të një rëndësie thelbësore për perceptimin publik të gjyqësorit dhe kështu për realizimin e formulës klasike: “Drejtësia jo vetëm që duhet praktikuar, por gjithashtu duhet të konsiderohet se praktikohet.

Në Shqipëri gjithashtu nuk ka qasje në drejtësi. Ose gjykatat janë hequr, të tilla si Gjykata Kushtetuese ose Gjykata e Lartë, ose oficerët e policisë dhe avokatët e identifikuar në mënyrë kritike duhet të ikin në vendet e tjera të Evropës. Shtypi është i frikësuar. Ne mund ta shohim këtë në ligjin anti-demokratik të shtypit të 2019/2020. Presidenti juaj dhe më pas gjithashtu Komisioni i Venecias hodhi poshtë këtë draft të një ligji anti-demokratik të shtypit. Tani, pak para zgjedhjeve parlamentare të vitit 2021, qeveria po përpiqet të anashkalojë Komisionin e Venecias dhe Presidentin dhe aktualisht po përpiqet të adaptojë ligjin penal në përputhje me rrethanat dhe të ushtrojë presion indirekt mbi shtypin përmes këtij sektori, i cili natyrisht do të ndikojë edhe në liria e zgjedhjeve parlamentare 2021.

Ky është aktualisht realiteti në Shqipëri.

Pra, Shqipëria nuk është një shtet kushtetues?

Si përfundim, sipas kritereve të Komisionit të Venecias, Shqipëria nuk është një shtet kushtetues. Kjo gjendje e punëve, e cila është përgjegjësia e vetme e qeverisë Rama, do të thotë që çdo veprim i qeverisë është ligjërisht joefektiv dhe kjo do të thotë që bisedimet për pranimin në BE me Shqipërinë për fat të keq nuk mund të fillojnë në këtë moment. Shqipëria ka nevojë për një qeveri të re, një tjetër.

Ne mendojmë shumë për opozitën e bashkuar, këta janë patriotë të vërtetë që e duan vendin e tyre, popullin e tyre, evropianët e vërtetë që duan të sjellin së bashku sundimin e ligjit, demokracinë dhe mbrojtjen e mjedisit dhe rritjen ekonomike. Pra, parti të denjë. Sidomos si konservator, unë e shoh PD-në si partinë kryesore në Shqipëri. Tani janë, Veliaj dhe Rama janë gjithmonë të fejuar, 5 parti të reja në Shqipëri. Përpjekja për të përçarë opozitën dhe për të zvogëluar shanset e tyre për sukses është e qartë.

Ne e dimë diçka të tillë nga kohërat komuniste, në RDGJ kishte gjithmonë, përveç partisë komuniste, parti të tjera që dukeshin të ishin të vetë-mjaftueshme nga jashtë, por ishin të financuara nga brenda dhe nën kontrollin e qeverive autokratike. Ne vetëm mund të paralajmërojmë populli shqiptar të mbështetet në parti të tilla. Shqipëria nuk ka më kohë për eksperimente. Bëhet fjalë për të ardhmen e kombit shqiptar. Popullsia mund ta shohë këtë shumë mirë nga dështimi i plotë i qeverisë Rama dhe dështimi i plotë i parlamentit shqiptar në luftimin e pandemisë së Corona. Shumë shqiptarë kanë vdekur, të cilët nuk do të duhej të vdisnin nëse do të kishte pasur një menaxhim profesional të pandemisë, në vend të kësaj Kryeministri Rama tallet me rojën e gojës, tanket në Dures kundër virusit ngrihen dhe në verë zonjat dhe zotërinjtë e qeveria shkoi me pushime, në vend që të ndërtonte menaxhimin e pandemisë për dimrin, vaksinat – struktura e vaksinave për Covid -. Nuk ndodhi, një dështim i tmerrshëm i këtyre njerëzve.

Komisioni i Venecias tani merret vazhdimisht me çështjet ligjore shqiptare, pse?

Epo, Shqipëria nuk ka një qeveri demokratike, nuk ka ndarje të pushteteve, parlamenti është pjesërisht i zënë me deputetë të paligjshëm, liria e shtypit, dhuna e 4-të në shtet vihet masivisht dhe drejtpërdrejt nën presion nga qeveria autokratike e Rama. Shqipëria ka një renditje absolutisht të lartë brenda qeverive më të korruptuara në botë. 2013 qeveria Rama dhe partia e tij në pushtet, PS, e cila ka marrë pothuajse të gjitha pozitat e rëndësishme publike, është politikisht përgjegjëse për rritjen masive të korrupsionit, trafikimit të qenieve njerëzore dhe veçanërisht trafikut të drogës në Evropë dhe Rusi, një qeveri kriminale në zemër të Evropa Nuk është ekonomia ajo që është e korruptuar, por dega ekzekutive.

Në vitin 2018 diçka unike ka ndodhur tani në të gjithë botën. Nën inkurajimin e ambasadorit amerikan dhe ambasadorit të BE Soreca popullata shqiptare është privuar nga mundësia për të mbrojtur të drejtat e tyre civile dhe njerëzore, Gjykata e Lartë dhe Gjykata Kushtetuese, megjithëse kushtetuta e ndalon atë, kanë qenë jofunksionale.

Që atëherë, qeveria Rama ka marrë pushtetin e plotë. Një shtet kushtetues nuk funksionon më. Qeveria mund të bëjë çfarë të dojë, qoftë korrupsion, ndryshime të paligjshme kushtetuese, shpronësime.

Gjykatat, policia, zyra e prokurorit publik dhe policia speciale nuk mund të veprojnë në mënyrë të pavarur në një shtet nëse sundimi i ligjit nuk funksionon. Ambasadori aktual i SHBA, megjithatë, vazhdimisht tregon se sa i suksesshëm është departamenti antimafia, SPAK. Por çështja është, në shtetin që qeveria shqiptare përcakton, është naive të besosh se një departament i ekzekutivit në një shtet të tillë mund të veprojë në mënyrë autonome.

Hetuesit e pavarur të shërbimeve të sigurisë, policia, e cila hetoi kundër qeverisë Rama për manipulim masiv të zgjedhjeve parlamentare në 2017, u desh të iknin nga qeveria Rama jashtë vendit dhe të kishin gjetur azil në Gjermani dhe Zvicër

Përkundër këtij sfondi, autoritetit të fundit demokratik të mbetur, Presidentit Ilir Meta, i është dashur t’i drejtohet Komisionit të Venecias në mënyrë të përsëritur në 2019 dhe 2020. Tani, me anë të një letre të datës 21 Tetor 2020, Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Z. Ilir Meta , i kërkoi Komisionit të Venecias të lëshojë një mendim urgjent mbi ndryshimet zgjedhore të 30 korrikut dhe 5 tetorit 2020. Në përputhje me praktikën e vendosur, mendimi u përgatit bashkërisht nga Komisioni i Venecias dhe Zyra e OSBE-së për Institucionet Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut (ODIHR ) dhe u miratua më 12 dhjetor.

Cila është detyra e Komisionit të Venecias?

Isshtë një organ i Këshillit të Evropës dhe zhvillon në veçanti mendime për çështje konkrete të demokracisë, sundimit të ligjit dhe të drejtave të njeriut në vendet anëtare.

Sa kohë ka ekzistuar ky Komision?

Ajo u themelua vetëm në vitin 1990. Nisma erdhi pas rënies së Murit të Berlinit nga Antonio La Pergola, një profesor, gjykatës dhe politikan italian. Ai dëshironte që Këshilli i Evropës të krijonte një organ këshillimor për të ndihmuar shtetet e Evropës Lindore në veçanti për të zhvilluar një rend demokratik të bazuar në shtetin e së drejtës.

A kishte ndonjë model për këtë?

Jo. Dhe Komisioni i Venecias është ende unik në të gjithë botën.

Ç’lidhje ka Komisioni me Venecian?

Plenari takohet katër herë në vit në Venecia. Kjo është arsyeja pse emri Komisioni i Venecias është themeluar. Emri zyrtar është “Komisioni për Demokraci përmes Ligjit”.

Sa anëtarë ka Komisioni i Venecias?

Sot Komisioni mbështetet nga 61 shtete dhe për këtë arsye ka 61 anëtarë personalë. Kur filloi në 1990, kishte vetëm 20 shtete dhe 20 anëtare.

Çfarë kualifikimesh kanë anëtarët e Komisionit?

Shumica e tyre janë profesorë të drejtësisë, por ka edhe shumë gjyqtarë aktivë dhe ish, herë pas here politikanë, dhe herë pas here ministra.

A zgjedh Komisioni i Venecias temat e veta?

Jo. Ka nevojë për mandatin e një institucioni të përshtatshëm. Shumica e mandateve vijnë nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës. Por ka edhe kërkesa nga shtetet në fjalë. Maqedonia Veriore, për shembull, kishte kërkuar që të shqyrtohej ligji i gjuhës atje. Dhe Hungaria kishte paraqitur ligjin për gjykatat administrative. Ndonjëherë gjykatat kushtetuese kërkojnë gjithashtu mendime për çështje të diskutueshme që janë në pritje atje. Siç thashë, Shqipëria ka bërë gjithashtu pyetje në raste të ndryshme, të tilla si reforma e ligjit zgjedhor dhe ndryshimet kushtetuese.

Çfarë ndodh kur Komisioni i Venecias merr kërkesën për një mendim?

Sekretariati i Komisionit më pas mbledh një grup prej tre deri në pesë anëtarë të Komisionit, të ashtuquajturit raportues, për këtë detyrë.

… kush mund të flasë atëherë shqip, maqedonisht ose hungarez, në varësi të caktimit të tyre?

Jo, ata punojnë me përkthime në anglisht të ligjeve përkatëse ose kushtetutës përkatëse dhe materialeve të tjerë. Edhe pse përkthimet nuk janë gjithmonë perfekte. Por zakonisht ka anëtarë ose ekspertë të jashtëm që kontrollojnë përkthimin në rast dyshimesh. Gjithashtu, Komisioni i Venecias nuk ka gjithmonë nevojë për depërtim në të gjitha hollësitë për të sqaruar pyetjet themelore.

A i lexojnë raportuesit vetëm materialet e shkruara apo marrin edhe ata një ide aty për aty?

Kur është e mundur, raportuesit udhëtojnë si një grup në vendin përkatës për dy ose tre ditë. Aty ata takohen me përfaqësues zyrtarë të shtetit, por edhe me opozitën, ekspertë të pavarur dhe organizata joqeveritare.

Dhe në fund të udhëtimit grupi merr një vendim?

Jo. Çdo reporter shkruan draftin e tij, rregullisht pa ndonjë ndarje të punës dhe në konsultim me raportuesit e tjerë. Nga ky kontribut, Sekretariati i Komisionit të Venecias përgatit më pas një projekt opinion, të cilin ua kthen raportuesve. Në rastin e temave veçanërisht të rëndësishme ose veçanërisht të diskutueshme, si në rastin aktual të Shqipërisë, drafti diskutohet së pari në një nën-komision të Komisionit të Venecias. Opinioni përfundimtar vendoset në seancën plenare, ku ndonjëherë zhvillohen diskutime të nxehta dhe rregullimi i saktë i tekstit.

Sa kohë duhet nga komisioni në deklaratë?

Disa muaj. Sidoqoftë, në raste urgjente, mund të jetë edhe më i shpejtë.

Cili është standardi i Komisionit të Venecias për mendimet e tij?

Komisioni zhvillon standardet e tij duke vlerësuar Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, traktate të tjera ndërkombëtare, praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (KEDNJ), por edhe traditat kushtetuese të shteteve të vendosura kushtetuese. Deklaratat e mëparshme nga Komisioni i Venecias gjithashtu ofrojnë orientim. Në disa raste, ka përpilime të këtyre pohimeve. Ekziston gjithashtu, për shembull, një listë kontrolli mbi sundimin e ligjit dhe një udhëzues orientues për të drejtat e votës. Për sa kohë që është bërë shumë e qartë në draft deklaratën për Shqipërinë, qeveria autokratike Rama nuk ka asnjë shans të largohet nga veprimet e saj anti-demokratike. Parimet qendrore të shtetit të së drejtës dhe demokracisë nuk janë të paqarta. E drejta për të drejtën kushtetuese është qartë mbi degët ekzekutive dhe legjislative.

A ka të bëjë Komisioni me kërkesat minimale ose praktikat më të mira?

Kjo është ndryshe. Nëse kërkesat minimale nuk plotësohen, Komisioni i BE-së e vë në dukje këtë, por ato gjithashtu u referohen praktikave më të mira si udhëzues.

Kjo tingëllon relativisht e paqartë dhe fleksibile. Si mundet një shtet të pajtohet me kërkesa të tilla?

Parimet qendrore të shtetit të së drejtës dhe demokracisë nuk janë të paqarta dhe mbi to ka një marrëveshje të gjerë. Përndryshe nuk do të ishte e mundur që Komisioni të vendosë pothuajse gjithmonë unanimisht. Diçka tjetër është gatishmëria e disa qeverive për t’iu përmbajtur këtyre parimeve. Atëherë Komisionit mund t’i duhet të “ndihmojë”. Gjetjet dhe rekomandimet e formuluara për këtë qëllim nuk janë të paqarta, edhe nëse lënë hapësirë ​​për fleksibilitet në zbatimin e tyre. Sidoqoftë, Komisioni nuk është gjykatë, por një trup ekspertësh. Ai kërkon dialog mbi mënyrën më të mirë për të arritur demokracinë dhe shtetin e së drejtës. Në këtë drejtim, Komisioni i Venecias natyrisht që mund të zëvendësojë vetëm pjesërisht një gjykatë kushtetuese shqiptare të pavarur.

Si funksionon ky dialog?

Komisioni i merr argumentet e trupit që mbron masën nën shqyrtim po aq seriozisht sa argumentet e kritikëve. Zhvillon pozicionin në mënyrë argumentuese. Kudo që ka arsye për ta bërë këtë, jepet lavdërim. Nëse kritika do të shprehet, ajo bëhet, së bashku me propozimet ose alternativat më konkrete për veprim korrigjues të mundshëm.

Këto zakonisht merren nga media e vendit në fjalë dhe kështu mund të bëhen objekt i një dialogu publik në të cilin marrin pjesë edhe opozita ose OJQ-të. Meqenëse Komisioni ka një reputacion mjaft të lartë dhe është çelësi për BE, padyshim që nuk është e mundur që qeveria shqiptare e Ramës, nëse Shqipëria do të bëhet anëtare e BE, të injorojë rekomandimin e Këshillit.

A po monitoron Komisioni i Venecias nëse rekomandimet e tij po zbatohen?

Nuk ka ndonjë rishikim zyrtar dhe asnjë detyrim raportimi të vendeve, dhe sigurisht nuk ka sanksione zyrtare nëse rekomandimet nuk merren parasysh. Sidoqoftë, sekretariati përpiqet të mbledhë të gjithë informacionin në dispozicion dhe t’i regjistrojë ato në “ndjekjet”. Pyetje të ngjashme shpesh shfaqen në kërkesat e mëvonshme për mendime të ekspertëve, kështu që qeveria në fjalë duhet të tregojë ngjyrat e saj më së voni deri atëherë. Nëse një anëtar synon të bashkohet me BE, këshillohet mirë të ndiqni rekomandimet nga afër, sepse BE gjithashtu merr mendimet si udhëzues kur shqyrton kërkesat e mjaftueshme të sundimit të ligjit në vend. E njëjta gjë vlen kur merret parasysh fillimi i procedurave të shkeljes kundër një vendi.

Shembuj?

Komisioni i Venecias ishte përfshirë përpara vendimeve për procedura të tilla kundër Hungarisë dhe Polonisë. Dhe në lidhje me sjelljen në funksion të dëshirës për të hyrë në BE, duhet të përmendet Gjeorgjia, si dhe Shqipëria, për shembull, në lidhje me ligjin e shtypit dhe planin antikushtetues të parlamentit për të shkarkuar presidentin.

Praktikisht për të gjitha shtetet, Komisioni i Venecias ka një vlerë si një lloj komuniteti me reputacion. Dikush dëshiron të jetë pjesë e tij në mënyrë që të njihet si një shtet demokratik dhe kushtetues. Aq më tepër arsye për të mos u vlerësuar si në kundërshtim me shtetin e së drejtës.

A është dashur ndonjëherë që një shtet të largohet nga Komisioni i Venecias?

Jo, dhe kjo është një gjë e mirë. Shtë e rëndësishme të qëndroni në bisedë. Sidoqoftë, një shtet që nuk ka gjasa të ndjekë rekomandimet nuk duhet të bëhet anëtar. Për shembull, Bjellorusia ka vetëm statusin e një anëtari të asociuar.

A është i suksesshëm Komisioni i Venecias?

Përfundimi: po. Një numër i konsiderueshëm i rekomandimeve janë duke u marrë. Isshtë gjithashtu e jashtëzakonshme se sa prej deklaratave tona ndihmojnë për të formuar ligjërimin publik në shtetet e prekura me sundim të pamjaftueshëm të ligjit. Për më tepër, Komisioni është një këshilltar i rëndësishëm në shumë forume në të gjithë botën. Opinionet tona janë përfshirë gjithashtu në disa vendime të EGMR dhe disa janë përdorur si standarde nga gjykatat kushtetuese të shtetit

A është historia e suksesit zgjerimi i Komisionit të Venecias në 61 shtete sot?

Kjo mund të jetë një burim krenarie, por edhe shqetësues se Komisioni mund të mbingarkohet. Komisioni ka anëtarë jo vetëm nga Evropa, por edhe nga Amerika Latine, Azia dhe Afrika e Veriut. Anëtari i fundit i ri ishte SHBA.

Kam frikë se Komisioni po arrin kështu kufijtë e kapacitetit dhe ekspertizës së tij. Shumë kultura ligjore të kontinenteve të tjera ndryshojnë shumë nga ato në Evropë. Për më tepër, kemi mjaft për të bërë në Evropë. Kush do ta kishte menduar 20 vjet më parë që sundimi i ligjit në vende të tilla si Hungaria dhe Polonia, por edhe në vendin kandidat Shqipëria, do të pësonte të njëjtat pengesa si tani?

A është paguar mirë puna në Komision?

Shtë një pozicion nderi, kështu që nuk ka pagë shtesë.

Që nga viti 2002, Komisioni i Venecias ka qenë shumë aktiv në fushën zgjedhore përmes krijimit të Këshillit për Zgjedhjet Demokratike dhe në vjeshtë, Presidenti shqiptar Meta thirri Komisionin e Venecias për shkak të veprimeve të qeverisë shqiptare Rama. Si e vlerësoni procesin, z. Henze?

Më 5 qershor 2020, bazuar në një marrëveshje kontraktuale midis opozitës së bashkuar dhe qeverisë shqiptare në janar / shkurt 2020, Këshilli Politik arriti një marrëveshje novatore për futjen graduale të një administrate zgjedhore të politizuar në përputhje me rekomandimet e OSBE / BDIMR. Palët ranë gjithashtu dakord për të futur identifikimin elektronik të të gjithë votuesve (nëse është teknikisht e mundur), për të ristrukturuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe për të krijuar një kolegj zgjedhor të gjyqtarëve të verifikuar. Ndryshimet në Kodin Zgjedhor u miratuan pjesërisht nga Parlamenti në 23 korrik 2020, në përputhje me marrëveshjen e 5 qershorit 2020.

Megjithatë, përveç kësaj, në 30 korrik, Parlamenti miratoi disa ndryshime të paligjshme kushtetuese në lidhje me sistemin zgjedhor, duke lënë kështu bazën e marrëveshjes së 5 qershorit 2020. De facto, ajo u ndërpre. Këto ndryshime të 23 dhe 30 korrikut 2020, të cilat nuk kanë asnjë lidhje me zbatimin e rekomandimeve të OSBE / BFIMR dhe marrëveshjen kontraktuale të 5 qershorit 2020, kërkuan ndryshime të mëtejshme në Kodin Zgjedhor, të cilat u diskutuan nga palët në Këshilli, por asnjë kompromis nuk u arrit përpara votimit të Parlamentit në 5 Tetor 2020.

Presidenti i saj Meta atëherë thirri me të drejtë Komisionin e Venecias, pasi Parlamenti jofunksional i kishte paraqitur atij ligjin, sepse edhe në këtë pikë u njoh sjellja antikushtetuese e qeverisë Rama dhe Parlamenti jofunksional shqiptar.

Dhe çfarë thotë Komisioni i Venecias?

Kam përpara vetes raportin përfundimtar të Komisionit të Venecias për ndryshimet kushtetuese dhe ndryshimet në ligjin zgjedhor, i cili aktualisht përmban një total prej 11 rekomandimesh për periudhën para dhe pas zgjedhjeve. Siç u përmend më lart, opinioni nuk merrej me kushtetutshmërinë e ndryshimeve në organizatë, Komisioni i Venecias nuk është zëvendësues i një gjykate kushtetuese, kjo është një çështje kombëtare. Kjo duhet të jetë detyra e Gjykatës Kushtetuese Shqiptare, sapo të bëhet përsëri funksionale. Situata e pakënaqshme në lidhje me mungesën e një gjykate kushtetuese kritikohet me të drejtë masivisht nga Komisioni i Venecias. Kërkon që kjo situatë të mos çojë në një bllokim të plotë të të gjitha aktiviteteve legjislative. Komisioni kërkon që Organizata Rama, në mungesë të një Gjykate Kushtetuese, duhet t’i kushtojë vëmendje të kujdesshme kushtetutshmërisë së procedurës që ndjekin dhe teksteve që ata propozojnë për miratim dhe më në fund të miratojnë.

Komisioni arrin në përfundimin se procesi i miratimit të ndryshimeve kushtetuese ishte jashtëzakonisht i nxituar dhe se ndryshimet kushtetuese të organizatës Rama dhe Parlamentit Shqiptar shkelin rregullat më themelore të legjislacionit demokratik, madje duke supozuar se tema e ndryshimeve ishte diskutuar më parë me -opozita parlamentare.

A duhet kuptuar kjo si kritikë ndaj qeverisë dhe parlamentit shqiptar?

Po, vështirë se ka pasur një ndërhyrje kaq masive dhe të drejtpërdrejtë nga Komisioni i Venecias në dekadat e fundit.

Dhe si i justifikon Komisioni kritikat e tij?

Në një demokraci kushtetuese, nuk është vetëm çështje e pajtueshmërisë zyrtare me procedurat që i mundësojnë shumicës qeverisjen, por edhe e konsultimit dhe një shkëmbimi domethënës i pikëpamjeve midis mazhorancës dhe opozitës. Asnjë procedurë e tillë nuk është zhvilluar në Shqipëri me temën e ndryshimit kushtetues.

Dhe tani?

Komisioni i Venecias dhe BDIMR u bëjnë thirrje forcave politike të Shqipërisë – si brenda dhe jashtë parlamentit – për të siguruar funksionimin normal demokratik të institucioneve në vend në interes të popullit shqiptar. Ata kujtojnë se angazhimi politik për të zbatuar plotësisht ligjet zgjedhore në mirëbesim është një element themelor i reformës së suksesshme zgjedhore. Ai rekomandon që të gjitha autoritetet të angazhohen në dialog konstruktiv për të zbatuar ligjin dhe ndryshimet kushtetuese në kohën e duhur.

Dhe nëse shteti shqiptar nuk e bën atë?

Në atë rast, nëse shteti shqiptar dëshiron të mbajë një zgjedhje demokratike, së pari do të duhet të tërheqë ndryshimin kushtetues për zgjedhjet parlamentare 2021.

A është kjo e gjitha?

Jo, Komisioni ka qenë shumë specifik për çështjen e shtetit të së drejtës dhe rregullave themelore demokratike në zgjedhjet në Shqipëri. Gjithçka është thënë, rregulli shqiptar duhet të kthehet në marrëveshjen e 5 qershorit 2020, ndryshimet kushtetuese janë të papranueshme, ky është rezultati i vlerësimit të Komisionit të Venecias.

Sa shpesh Komisioni i Venecias ka lëshuar tashmë deklarata për Gjermaninë?

Kurrë më parë. Deri më tani nuk ka pasur ndonjë kërkesë për këtë. Përndryshe Komisioni ndoshta do të njihej më mirë në Gjermani.

Dhe çfarë do të ndodhë tani në Shqipëri?

Supozoj se do të ketë një ndryshim thelbësor të qeverisë në Shqipëri në 25 Prill 2021. Opozita e bashkuar do të organizojë qeverinë. Ai gjithashtu ka mbështetjen e plotë dhe vetëm atë, partitë e njerëzve evropianë. Siç e dini, BE do t’i sigurojë Shqipërisë një mbështetje masive për vaksinimin kundër koronës.

Bisedimet përkatëse po zhvillohen gjithashtu me opozitën e bashkuar dhe ne aktualisht po i mbështesim atje. Albania must now set up a pandemic management and install a vaccination structure. They do not need a prime minister who flies to the USA to organize vaccination at the expense of the Albanian and European taxpayers. An embarrassing theater, what Rama is doing there. Surely he will be vaccinated.

I think that when Lulzim Basha becomes Prime Minister of the Albanian Republic, we will be able to welcome Albania into Europe very quickly, the Albanian economy will be integrated into the EU and, not to forget, the Venice Commission will no longer be needed in Albania, Albania has the potential to become the Switzerland of the Balkans.

So, tackle this project in Albania, create a future for your children in your own country, in prosperity and freedom and refrain from experiments now, the situation is too serious for that, also economically Albania is on the verge of insolvency.

Many thanks for the interview, Mr. Henze.

I thank you and wish the Albanian nation that the government will now work together with the experts of the united opposition in the interest of the nation and that a democratic, free and equal election will be agreed upon, in conformity with Europe, without breaching the constitution and intimidating the free press. A Merry Christmas and a good transition to the year 2021


Albania member of the EU ?
Martin Henze
Democracy: the government of the people by the people for the people.
Mr. Henze, a young man has been shot dead in Albania, peaceful demonstrators have been injured, special courts are already being called for after the 2021 elections, what do you think about that ?

Well, in recent weeks really terrible crimes have been committed by the Rama government, by the executive. A young man, 23 years old, peaceful, on his way home, unfortunately he had no watch with him and had overlooked the evening lockdown, he was murdered with a final shot in the head by the government police, a hundred Albanians were arrested during peaceful demonstrations, injured or harmed in their health by unauthorized use of gas. A state of affairs that is unacceptable. It is apparent that the autocratic government has dropped its mask and conditions in Albania are similar to those in Belarus. The international community should send clear signals to the Rama organization and also publicly stand behind the peaceful , Albanian people.

He should be but no revenge for the injustice of the SP and the organization Rama, after the takeover of the government practiced. It is about reconciliation from April 2021, for a peaceful and just Albania, which will then very quickly become a member of the EU. The opposition has our European support. Certainly, it is important that the united opposition puts a convention for a democratic Albania at the beginning of its government and its 100 days plan.

The parliament should then establish a commission with the most comprehensive documentation of the conflict: Its investigative mandate should begin with the governmental activity of the Rama organization in 2013 and end on April 26, 2021, the day of the election.

This commission should be understood as a part of a broad national process , and has the task: to build a bridge between a deeply divided past of untold suffering and injustice and a future founded on the recognition of human rights, democracy, peaceful co-existence, and development opportunities for all. The goal is to bring about peace within Albanian society after 8 years of autocracy.

The first focus of the Commission’s work should be to determine the extent and nature of the serious human rights and corruption violations committed. Furthermore, the commission should initiate an open form clarification, many Albanian companies have also been forced to cooperate with the organization Rama, recommendations should be prepared for the rehabilitation and compensation of Albanian victims and the prosecution of members of the organization Rama.

It is important to note that the Commission has no punitive powers. Its “weapon” is that of solving previously unknown crimes.

Known crimes, as now the murder of the young man , but also issues such as the well-known PPP’s or the demolition of the State Theater, manipulation of the 2017 parliamentary election should be immediately transferred to a special – prosecutor’s office “government crime” to be established. In the Supreme Court should be established for the hearings a special special department government criminality, so that with high expertise, central of the criminal operations of the Rama administration can be negotiated.

The duration of the commission’s activities should be limited to a period of 12 months, in order to prevent a prolongation of this process, which is not intended by all parties, and to ensure peace and future orientation in Albania. However, a one-time extension of the period of activity by six months should be possible.

It should be important for the reform process in Albania and the integration into the EU that the Albanians concentrate on their own responsibility for the country, that the nation regains acceptance and trust in the state and please, do not always wait and see what the EU ambassador or the US ambassador says. It is the sole responsibility of the Albanian nation to ensure the future of the country and I firmly believe that they can do it.

Albania wants to become a member of the EU, but for 3 years now, the supreme courts have been dysfunctional and in your opinion, corruption hinders the regular economy, right?

Well, the European Union is based on common values, which include fundamental rights, democracy and the rule of law. They are the foundation of our societies and our common identity. The economic area is also connected to these values. The rule of law and a free economy are the successful model of over 70 years of peace and prosperity in Europe.

For a strong democracy, independent and functioning courts that guarantee the protection of fundamental rights and civil liberties, an active civil society, and free and pluralistic media are indispensable. After all, people must have trust and acceptance of society and the rule of law. No state functions without trust, without acceptance of the rule of law and the state organs. The best example of this is Albania.

Is the rule of law a fundamental criterion of the EU?

The rule of law enshrined in Article 2 of the Treaty on European Union is one of the values common to all member states. According to the rule of law, all state authority must be exercised within the limits of the law and in accordance with the values of democracy and fundamental rights, under the control of independent and impartial courts.

The rule of law includes the following principles, among others: Legality, including transparent, accountable, democratic and pluralistic legislative processes, legal certainty, prohibition of the arbitrary exercise of executive power, effective protection of rights and fundamental freedoms, judicial review of executive actions by independent and impartial courts, separation of powers and equality before the law. All criteria are dysfunctional in Albania.

These principles are also recognized by the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights. In addition, the Council of Europe has developed standards and issued statements and recommendations that provide established guidelines for promoting and upholding the rule of law.

Is this also the view of the EU Commission?

Von der Leyen increasingly impresses me with your commitment. I think that after years of political commitment in Germany, it has now found its true purpose. Europeans can be proud to have such a talented and at the same time humane President of the Commission in Brussels.President von der Leyen’s political guidelines set out the intention to establish an additional and comprehensive mechanism to uphold the rule of law as an important element of the joint commitment of the EU and the Member States to strengthen the rule of law.

The mechanism is designed as an annual cycle to promote the rule of law and prevent problems from arising or worsening. It focuses on improving understanding and raising awareness of problems and major developments in areas that have a direct impact on upholding the rule of law – the judicial system, the anti-corruption framework, media pluralism and media freedom, and other institutional aspects related to the system of checks and balances. By identifying challenges, Member States will be helped to find solutions to protect the rule of law together and with mutual support from the Commission, other Member States and stakeholders such as the Venice Commission.

Albania has felt the impact of this, since 2014 Albania is expected to meet the Copenhagen criteria and since the beginning of 2019 an additional 15 criteria before negotiations can be opened. Rama has not delivered, a political disaster for the future of Albania.

Does the EU have to set such tough conditions?

Yes, of course. This is a normal procedure, we Europeans don’t need to talk to anti-democratic, corrupt governments. Why should we promote anti-democratic governments or accept them into the EU? In this respect, hard criteria must first be met by the interested countries. Hence the legal reform in Albania. The only problem is that the results of the legal reform are a complete failure. The current government of Rama is responsible, but also some ambassadors in Albania and poorly qualified international advisors were not very helpful.

No rule of law in Albania?

No, Albania is not a constitutional state since 2018 and has no parliamentary democracy. Albania has an anti-democratic, autocratic government that has established an authoritarian police state in Albania.

How do you come to this assumption?

Of the three pillars of the Council of Europe, the rule of law is the primary element. The Commission has designed an operational tool to assess the degree of compliance with the rule of law in a given state, and this has led to the development of the Rule of Law Checklist, which is based on the five core elements of the rule of law and is broken down into detailed questions. These core elements are:

Legal security, which includes the accessibility of the law. The law must be secure, predictable and easy to understand. Basic principles such as nullum crimen sine lege/nulla poena sine lege or the non-retroactivity of criminal law are bastions of legal security. Since 2018 there is no legal security in Albania, because there are no supreme courts and an unconstitutional parliament, a corrupt and thus neutralized executive and the 4th power, is massively repressed by the current government of Rama.

The second element, the prevention of abuse of power: that is, protection against arbitrariness; provided that the discretionary scope of the officials is not unlimited and is regulated by law. Since there is no legal certainty, the Arbitrariness in Albania possible without limits. We have seen this very well in the unconstitutional, total lockdown, the corrupt PPP’s or the violent intervention against peaceful demonstrators in 2019 and 2020.

The third element is equality before the law and non-discrimination: Equality before the law is probably the principle that most strongly embodies the concept of the rule of law. It is of paramount importance that the law guarantees that there is no discrimination based on race, color, sex, language, religion, political opinion, national or social origin, birth, etc. Equality before the law is also currently no longer guaranteed in Albania, since there is no court that can provide legal certainty in the final instance.

Another criterion is access to justice. This access presupposes the existence of an independent and impartial judiciary and the right to a fair trial. The independence and impartiality of the judiciary are of central importance for the public perception of the judiciary and thus for the realization of the classic formula: “Justice must not only be practiced, it must also be considered to be practiced.

There is also no access to justice in Albania. Either the courts have been abolished, such as the Constitutional Court or the Supreme Court, or critically identified police officers and lawyers have to flee to other European countries. The press is intimidated. We can see this in the anti-democratic press law of 2019/2020. Your president and then also the Venice Commission rejected this draft of an anti-democratic press law. Now, just before the 2021 parliamentary elections, the government is trying to bypass the Venice Commission and the President, and is currently trying to adapt the criminal law accordingly and exert indirect pressure on the press through this sector, which will of course also affect the freedom of the 2021 parliamentary elections.

This is currently the reality in Albania.

So, Albania is not a constitutional state?

In conclusion, according to the criteria of the Venice Commission, Albania is not a constitutional state. This state of affairs, which is the sole responsibility of the Rama government, means that any action of the government is legally ineffective, and it means that talks on accession to the EU with Albania can unfortunately not be started at the moment. Albania needs a new, a different government.

We think very much of the united opposition, these are real patriots who love their country, their people, real Europeans who want to bring together the rule of law, democracy and protection of the environment and economic growth. So decent parties. Especially as a conservative, I see the DP as the leading party in Albania. There are now, Veliaj and Rama are always engaged, 5 new parties in Albania. The attempt to split the opposition and to reduce their chances of success is obvious.

We know something like this from communist times, in the GDR there were always, besides the communist party, other parties which seemed to be self-sufficient on the outside, but were internally financed and under control of the autocratic governments.We can only warn the Albanian people to rely on such parties. Albania has no more time for experiments. It is about the future of the Albanian nation. The population can see this very well from the complete failure of the Rama government and the complete failure of the Albanian parliament in fighting the Corona pandemic. Many Albanians have died, who would not have had to die if there had been a professional pandemic management, instead the Prime Minister Rama makes fun of the mouthguard, tanks in Dures against the virus are driven up and in the summer the ladies and gentlemen of the government went on vacation, instead of building up the pandemic management for the winter, the vaccine – structure for the Covid – vaccine. It did not happen, a terrible failure of these people.

The Venice Commission is now continuously dealing with Albanian legal issues, why?

Well, Albania does not have a democratic government, there is no separation of powers, the parliament is partly occupied with illegal deputies, the freedom of the press, the 4th violence in the state is massively and directly put under pressure by the autocratic government of Rama. Albania has an absolutely high ranking within the most corrupt governments in the world. 2013 the Rama government and his ruling party, the SP, which has taken over almost all important public positions, is politically responsible for the massive increase in corruption, human trafficking and especially drug trafficking to Europe and Russia, A criminal government in the heart of Europe. It is not the economy that is corrupt, but the executive branch.

In 2018 something unique has now happened worldwide. Under the encouragement of the US ambassador and the EU ambassador Soreca the Albanian population has been deprived of the possibility to protect their civil and human rights, the Supreme Court and the Constitutional Court, although the constitution forbids it, have been dysfunctional.

Since then, the Rama government has seized complete power. A constitutional state no longer functions. The government can do whatever it wants, be it corruption, illegal constitutional amendments, expropriation.

The courts, police, public prosecutor’s office and the special police cannot act independently in a state if the rule of law does not work. The current US ambassador, however, repeatedly points out how successful the anti-mafia department, SPAK, is. But the issue is, in the state the Albanian government determines, it is naive to believe that a department of the executive in such a state can act autonomously.

Independent investigators of the security services, the police, who investigated against the Rama government for massive manipulation of the parliamentary elections in 2017, had to flee from the Rama government abroad and have found asylum in Germany and Switzerland

Against this background, the last remaining democratic authority, President Ilir Meta, has had to call upon the Venice Commission repeatedly in 2019 and 2020. Now, by letter dated October 21, 2020, the President of the Republic of Albania, Mr. Ilir Meta, requested the Venice Commission to issue an urgent opinion on the electoral changes of July 30 and October 5, 2020. In accordance with established practice, the opinion was prepared jointly by the Venice Commission and the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) and adopted on December 12.

What is the task of the Venice Commission?

It is a body of the Council of Europe and develops in particular opinions on concrete issues of democracy, the rule of law and human rights in the member states.

How long has this Commission existed?

It was only founded in 1990. The initiative came after the fall of the Berlin Wall from Antonio La Pergola, an Italian professor, judge and politician. He wanted the Council of Europe to create an advisory body to help the states of Eastern Europe in particular to develop a democratic order based on the rule of law.

Was there a model for this?

No. And the Venice Commission is still unique worldwide.

What does the Commission have to do with Venice?

The plenary meets four times a year in Venice. That is why the name Venice Commission has become established. The official name is “Commission for Democracy through Law”.

How many members does the Venice Commission have?

Today the Commission is supported by 61 states and therefore has 61 personal members. When it started in 1990, there were only 20 states and 20 members.

What qualifications do the members of the Commission have?

Most of them are professors of law, but there are also numerous active and former judges, occasionally politicians, and occasionally ministers.

Does the Venice Commission choose its own topics?

No. It needs the mandate of an eligible institution. Most mandates come from the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. But there are also requests from the states concerned. Northern Macedonia, for example, had asked for the language law there to be examined. And Hungary had submitted the law on administrative courts. Sometimes constitutional courts also ask for opinions on controversial issues pending there. As I said, Albania has also asked questions on various occasions, such as the reform of the electoral law and the constitutional amendments.

What happens when the Venice Commission receives the request for an opinion?

The Commission Secretariat then assembles a group of three to five Commission members, the so-called rapporteurs, for this task.

…who can then speak Albanian, Macedonian or Hungarian, depending on their assignment?

No, they work with English translations of the relevant laws or the relevant constitution and other materials. Although the translations are not always perfect. But usually there are members or external experts who check the translation in case of doubts. Also, the Venice Commission does not always need insight into all the details in order to clarify fundamental questions.

Do the rapporteurs only read the written materials or do they also get an idea on the spot?

Whenever possible, the rapporteurs travel as a group to the respective country for two to three days. There they meet with official representatives of the state, but also with the opposition, independent experts and non-governmental organizations.

And at the end of the trip the group makes a decision?

No. Each reporter writes his own draft, regularly without any division of labor and in consultation with the other rapporteurs. From this input, the Secretariat of the Venice Commission then prepares a draft opinion, which it feeds back to the rapporteurs. In the case of particularly important or particularly controversial topics, as in the current case of Albania, the draft is first discussed in a sub-commission of the Venice Commission. The final opinion is decided on in the plenary session, where sometimes heated discussions and fine-tuning of the text still take place.

How long does it take from commission to statement?

A few months. In urgent cases, however, it can also be faster.

What is the Venice Commission’s benchmark for its opinions?

The Commission develops its standards by evaluating the European Convention on Human Rights, other international treaties, the case law of the European Court of Human Rights (ECHR), but also the constitutional traditions of established constitutional states. Previous statements by the Venice Commission also provide orientation. In some cases, there are compilations of these statements. There is also, for example, a checklist on the rule of law and an orientation guide for voting rights. Inasmuch as it has now been made very clear in the draft statement on Albania, the autocratic Rama government has no chance of getting away with its anti-democratic actions. The central principles of the rule of law and democracy are not vague. The right to constitutional law is clearly above the executive and legislative branches.

Is the Commission concerned with minimum requirements or best practices?

This is different. If minimum requirements are not met, the EU Commission clearly points this out, but they also refer to best practices as a guide.

This sounds relatively vague and flexible. How can a state comply with such requirements?

The central principles of the rule of law and democracy are not vague, and there is far-reaching agreement on them. Otherwise it would not be possible for the Commission to decide almost always unanimously. Something else is the willingness of some governments to comply with these principles. Then the Commission may have to “help out”. The findings and recommendations formulated for this purpose are not vague either, even if they leave room for flexibility in their implementation. However, the Commission is not a court of law, but a body of experts. It seeks dialogue on how best to achieve democracy and the rule of law. In this respect, the Venice Commission can of course only partially replace an independent Albanian constitutional court.

How does this dialogue work?

The Commission takes the arguments of the body defending the measure under review as seriously as the arguments of the critics. It develops the position argumentatively. Wherever there is reason to do so, praise is given. If criticism is to be expressed, it is made, together with the most concrete proposals or alternatives for remedial action possible.

These are usually taken up by the media of the country concerned and can thus become the subject of a public dialogue in which the opposition or NGOs then also participate. Since the Commission has quite a high reputation and is the key to the EU, it is obviously not possible for the Albanian government of Rama, if Albania is to become a member of the EU, to ignore the Council’s recommendation.

Is the Venice Commission monitoring whether its recommendations are being implemented?

There is no formal review and no reporting obligation of the countries, and certainly no formal sanctions if recommendations are ignored. However, the secretariat tries to collect all available information and record it in “follw-ups”. Similar questions often appear in later requests for expert opinions, so that the government concerned must show its colors at the latest by then. If a member intends to join the EU, it is well advised to follow the recommendations closely, because the EU also takes the opinions as a guide when examining sufficient rule-of-law requirements in the country. The same applies when considering initiating infringement proceedings against a country.

Examples?

The Venice Commission was involved before the decisions on such proceedings against Hungary and Poland. And with regard to the behavior in view of the desire to enter the EU, Georgia should be mentioned, as well as Albania, for example, regarding the press law and the unconstitutional plan of the parliament to depose the president.

For practically all states, the Venice Commission has a value as a kind of reputational community. One wants to be part of it in order to be recognized as a democracy and constitutional state. All the more reason not to be pilloried as being contrary to the rule of law.

Has a state ever had to leave the Venice Commission?

No, and that is a good thing. It is important to stay in the conversation. However, a state that is not likely to follow recommendations should not become a member. Belarus, for example, therefore only has the status of an associate member.

Is the Venice Commission successful?

The bottom line: yes. A considerable number of the recommendations are being taken up. It is also remarkable how many of our statements help to shape the public discourse in affected states with insufficient rule of law. Furthermore, the Commission is an important advisor in many forums worldwide. Our opinions have also been incorporated into several decisions of the EGMR and some have been used as benchmarks by state constitutional courts

Is the expansion of the Venice Commission to 61 states today also a success story?

This can be a source of pride, but also of concern that the Commission might be overburdened. The Commission has members not only from Europe, but also from Latin America, Asia and North Africa. The last new member was the USA.

I am afraid that the Commission is thus reaching the limits of its capacity and expertise. Many legal cultures of other continents differ considerably from those in Europe. Moreover, we have enough to do in Europe. Who would have thought 20 years ago that the rule of law in countries such as Hungary and Poland, but also in the candidate country Albania, would suffer the same setbacks as it does now?

Is the work at the Commission well paid?

It is an honorary position, so no extra salary.

Since 2002, the Venice Commission has been very active in the electoral field through the creation of the Council for Democratic Elections, and in the fall, Albanian President Meta called the Venice Commission because of the actions of the Albanian government Rama. How do you assess the process, Mr. Henze?

On 5 June 2020, based on a contractual agreement between the united opposition and the Albanian government in January/February 2020, the Political Council reached a groundbreaking agreement on the gradual introduction of a depoliticized election administration in line with OSCE/BDIMR recommendations. The parties also agreed to introduce electronic identification of all voters (if technically feasible), to restructure the Central Election Commission and to establish an electoral college of vetted judges. The amendments to the Electoral Code were partially adopted by Parliament on 23 July 2020, in accordance with the agreement of 5 June 2020.

However, in addition, on 30 July, Parliament adopted some illegal constitutional amendments concerning the electoral system, thus leaving the basis of the agreement of 5 June 2020. De facto, it was terminated. These amendments of 23 and 30 July 2020 , which have no connection with the implementation of the recommendations of the OSCE/ BFIMR and the contractual arrangement of 5 June 2020, required further amendments to the Electoral Code, which were discussed by the parties in the Political Council, but no compromise was reached before the Parliament’s vote on 5 October 2020.

Its President Meta then rightly called the Venice Commission, after the dysfunctional Parliament had presented him with the law, because at this point, too, unconstitutional behavior of the Rama government and the dysfunctional Albanian Parliament was recognized.

And what does the Venice – Commission say now?

I have before me the final report of the Venice Commission on constitutional amendments and changes to the electoral law, which currently contains a total of 11 recommendations for the period before and after the elections. As mentioned above, the opinion did not deal with the constitutionality of the amendments to the organization, the Venice Commission is not a substitute for a constitutional court, that is a national matter. That should be the task of the Albanian Constitutional Court, once it becomes operational again. The unsatisfactory situation with regard to the lack of a constitutional court is rightly criticized massively by the Venice Commission. It demands that this situation does not lead to a complete standstill of all legislative activities. The Commission demands that the Rama Organization, in the absence of a Constitutional Court, must pay very careful attention to the constitutionality of the procedure they follow and of the texts they propose for approval and finally adopt.

The Commission concludes that the process of adopting the constitutional amendments was extremely rushed and that the constitutional amendments of the Rama organization and the Albanian Parliament violate the most basic rules of democratic legislation, even assuming that the subject of the amendments was previously discussed with the extra-parliamentary opposition.

Is this to be understood as criticism of the Albanian government and parliament?

Yes, there has hardly been such a massive and direct intervention by the Venice Commission in recent decades.

And how does the Commission justify its criticism?

In a constitutional democracy, it is not only a matter of formal compliance with procedures that enable the majority to govern, but also of consultation and a meaningful exchange of views between the majority and the opposition. No such procedure has taken place in Albania on the subject of constitutional change.

And now?

The Venice Commission and the BDIMR call on Albania’s political forces – both inside and outside parliament – to ensure the normal democratic functioning of institutions in the country in the interest of the Albanian people. They recall that the political commitment to fully implement electoral laws in good faith is a fundamental element of successful electoral reform. It recommends that all authorities engage in constructive dialogue to implement the law and constitutional amendments in a timely manner.

And if the Albanian state fails to do that?

In that case, if the Albanian state wants to hold a democratic election, it will first have to withdraw the constitutional amendment for the 2021 parliamentary election.

Is that all?

No, the Commission has been very specific on the issue of the rule of law and basic democratic rules in elections in Albania. Everything has been said, the Albanian rule must return to the agreement of June 5, 2020, constitutional changes are unacceptable, this is the result of the evaluation of the Venice Commission.

How often has the Venice Commission already issued statements on Germany?

Never before. There have not been any requirements for this so far. Otherwise the Commission would probably be better known in Germany.

And what will happen now in Albania?

I assume that there will be a fundamental change of government in Albania on April 25, 2021. The united opposition will organize the government. It also has the full support and only it, the European people’s parties. As you know, the EU will provide Albania with massive support for vaccination against corona.

Corresponding talks are also taking place with the united opposition, and we are currently supporting them there. Albania must now set up a pandemic management and install a vaccination structure. They do not need a prime minister who flies to the USA to organize vaccination at the expense of the Albanian and European taxpayers. An embarrassing theater, what Rama is doing there. Surely he will be vaccinated.

I think that when Lulzim Basha becomes Prime Minister of the Albanian Republic, we will be able to welcome Albania into Europe very quickly, the Albanian economy will be integrated into the EU and, not to forget, the Venice Commission will no longer be needed in Albania, Albania has the potential to become the Switzerland of the Balkans.

So, tackle this project in Albania, create a future for your children in your own country, in prosperity and freedom and refrain from experiments now, the situation is too serious for that, also economically Albania is on the verge of insolvency.

Many thanks for the interview, Mr. Henze.

I thank you and wish the Albanian nation that the government will now work together with the experts of the united opposition in the interest of the nation and that a democratic, free and equal election will be agreed upon, in conformity with Europe, without breaching the constitution and intimidating the free press. A Merry Christmas and a good transition to the year 2021

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Twitter-i

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Twitter. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

Po lidhet me %s