Kategori
Uncategorized

Keshilltari i Merkel.Shqiperia perballet me humneren Albania faces the abyss

Albania faces the abyss

Martin Henze

Shqipëria përballet me humnerën

Demokracia: qeveria e popullit nga njerëzit për njerëzit.

Bisedimet e BE me Shqipërinë në të vërtetë duhet të hapen në tetor. Sidoqoftë, pas qeverisë Rama:

1. ka bërë të gjithë sundimin e ligjit jo funksional 2 vjet më parë, nuk ka Gjykatë Supreme dhe asnjë Gjykatë Kushtetuese, vetëm në letër, një parajsë për mafian e qeverisë Rama,

2. investimet e huaja kanë qenë afër zeros,

3. të ardhurat nga taksat janë në rënie,

4. administrata e reegirung ka zhvilluar një strukturë nacro shtetërore që nga marrja e Reegirung në 2013.

5. pagat e shtetit mund të financohen vetëm me kredi,

6. tenderimi publik i kontratave të financuara me kapital ndërkombëtar, jo me ligj ndërkombëtar të prokurimit publik,

7. masa të rinjsh që largohen nga vendi i tyre,

8. ekziston papunësi e lartë,

9. Trafikimi i heroinës dhe kokainës është rritur me shpejtësi që nga marrja e qeverisë Rama

10. dhe Shqipëria është bërë ndërkohë prodhuesi kryesor i kanabisit në BE, një furnizues qendror i drogave të forta për Rusinë dhe BE-në,

11. me sa duket zgjedhjet parlamentare të vitit 2017, u manipuluan në bashkëpunim me mafian në avantazh të qeverisë Rama,

12. Zgjedhjet e paligjshme komunale u mbajtën më 30 qershor 2019 dhe 60 nga 61 komuna tani ishin të mbizotëruara nga kjo qeveri, me rezultatin që partia në pushtet tani dominon në të gjitha institucionet shtetërore dhe të gjithë administratën,

13. kushtetuta është shkelur përgjithmonë nga qeveria,

14. presion masiv në shtypin e lirë,

Pra, ekziston de fakto dhe de iure një autokraci e organizuar nga një strukturë oligarkike e familjes Rama.

A është e kuptueshme që kjo qeveri shqiptare duhet të përmbushë kushtet e përcaktuara nga BE që nga viti 2003/2018/2019, të cilat duhet të përmbushen para se të fillojnë bisedimet dhe në asnjë mënyrë të përmbushen. BE reagoi në mënyrë korrekte dhe me respekt dhe shtyu fillimin e bisedimeve.

Ekziston një përshtypje në rritje se qeveria Rama nuk ka aspak interes për anëtarësim në BE, pasi nuk ka bërë asgjë de fakto; përkundrazi, krimi është rritur, AL është bërë qendër qendrore për droga të forta, sundimi i ligjit dhe sistemi demokratik parlamentar janë pezulluar.

Dhe çfarë ndodh tani?

Ishte e parashikueshme. Për vite me radhë, kryeministri i paautorizuar Rama është përpjekur të krijojë një Shqipëri të Madhe, megjithë paralajmërimet e BE-së dhe komunitetit ndërkombëtar që pas luftërave ballkanike ata insistuan që të mirëmbahen kufijtë ekzistues, veçanërisht Kosova, dhe si një perspektivë paqësore për të ardhmen gjashtë vende të Ballkanit kanë ofruar anëtarësim në BE; Kroacia dhe Sllovenia ndërkohë janë bërë anëtare të BE-së dhe po zbatojnë zhvillim fantastik ekonomik dhe shoqëror.

Shqipëria është përpjekur me eufemizëm që nga e diela të braktisë identitetin e saj shtetëror, identitetin e saj shqiptar dhe të lidhet hap pas hapi me Serbinë. Nëse forcat demokratike në Shqipëri nuk e parandalojnë këtë politikisht, do të dalë një Serbi e Madhe ose një Jugosllavi e re.

Kuptohet, një autokraci me strukturat oligarkike mbizotëron edhe në Serbi. Këto ishin pikat fillestare të kryeministrave.

Ky është me të vërtetë një sulm qendror nga qeveria jo-legjitimuar e Ramës kundër identitetit kombëtar të Shqipërisë dhe pikëpamjes së parë fyese dhe publike të Qeverisë shqiptare që nuk ka asnjë interes për anëtarësimin në BE. Sepse nëse qeveria Rama do të ishte e interesuar, ajo tani do të përmbushte të gjitha kriteret e nevojshme për fillimin e bisedimeve me BE, por nuk ka ashtu.

Opozita e zgjedhur, e orientuar drejt Evropës, e cila përfaqëson rreth 50% të shqiptarëve, është e kuptueshme në pranverë, pasi ajo nuk kishte më të drejta parlamentare, ka lënë parlamentin, dhe përfaqëson rreth 95% të popullsisë shqiptare me orientimin e saj drejt Evropës. Nacro Reegirung Rama anti-Evropian ka organizuar një marrëveshje shumë të keqe, të tmerrshme për të ardhmen e Shqipërisë.

Prandaj, në këto projekte themelore rekomandohet që populli i Shqipërisë të votojë në zgjedhje falas, të fshehta dhe të barabarta përgjatë rrugës së kombit shqiptar, siç parashikohet në Kushtetutë.

Democracy: the government of the people by the people for the people.

EU talks with Albania should actually be opened in October. However, after the government Rama:

1.has rendered the entire rule of law inoperative 2 years ago, there is no Supreme Court and no Constitutional Court, only on paper, a paradise for the mafia of the Rama government, 

2. foreign investment has been close to zero, 

3. the revenue from taxes is declining,

4. reegirung administration has developed a nacro state structure since the takeover of Reegirung in 2013..

5. state salaries can only be financed by credit, 

6. public tendering of contracts financed with international capital, not international public procurement law, 

7. masses of young people leaving their country, 

8. high unemployment exists, 

9. heroin and cocaine trafficking has increased rapidly since the takeover of the Rama government 

10. and Albania has meanwhile become the main producer of canabis in the EU, a central supplier of hard drugs to Russia and the EU, 

11.probably the 2017 parliamentary election, was manipulated in cooperation with the mafia to the advantage of the Rama government, 

12. illegal municipal elections were held on 30 June 2019 and 60 of 61 municipalities were now dominated by this government, with the result that the ruling party now dominates all state institutions and the entire administration, 

13. the constitution is permanently violated by the government,

14. massive pressure on the free press,

So there exists de facto and de iure an autocracy organized by an oligarchic structure of the Rama family. 

Is it understandable that this Albanian government has to fulfil the conditions set by the EU since 2003/2018/2019, which have to be fulfilled before the talks have started and in no way fulfilled. The EU reacted correctly and respectfully and postponed the start of the talks.

There is a growing impression that the Rama government has no interest at all in membership with the EU, as it has done nothing de facto; on the contrary, crime has risen, AL has become the central hub for hard drugs, the rule of law and the democratic parliamentary system have been suspended.

And what happens now?

It was foreseeable. For years the unlegitimated Prime Minister Rama has been trying to create a Greater Albania, despite warnings from the EU and the international community that after the Balkan wars they insisted that existing borders be maintained, especially Kosovo, and as a peaceful prospect for the future all six Balkan countries have offered to join the EU; Croatia and Slovenia have meanwhile become members of the EU and are implementing fantastic economic and social development.

Albania has been euphemistically trying since Sunday to abandon its state identity, its Albanian identity and to associate itself step by step with Serbia. If the democratic forces in Albania do not prevent this politically, a Great Serbia or a new Yugoslavia will emerge. 

Understandably, an autocracy with oligarchic structures also prevails in Serbia. These were the prime ministers’ starting points.

This is indeed a central attack by the non-legitimised Rama government against Albania’s national identity and the Albanian Government’s first offensive and public view that it has no interest whatsoever in membership of the EU. For if the Rama government were interested, it would now fulfil all the necessary criteria for starting talks with the EU, but it does not.

The elected, Europe-oriented opposition, which represents around 50% of the Albanians, is understandable in the spring, since it no longer had parliamentary rights, has left parliament, and represents around 95% of the Albanian population with its orientation towards Europe. The anti-European Nacro Reegirung Rama has organised a very bad, terrible deal for Albania’s future.  

It is therefore to be recommended, in these fundamental projects, that the people of Albania vote in free, secret and equal elections along the path of the Albanian nation, as provided for in the Constitution.

Info

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

Po lidhet me %s