Kategori
Uncategorized

BIRN: Pasuria marramendëse e gruas se Erion Veliaj/ Nuk justifikon dot apartamentin 171 metra katrorë, 88 miijë euro.

BIRN: The dizzying wealth of Erion Veliaj’s wife / Can not justify the apartment 171 square meters, 88 thousand euros .

Një tjetër ‘flamur i kuq’ i identifikuar nga BIRN lidhet me një kontratë sipërmarrjeje për ndërtimin e një apartamenti me sipërfaqe 171 m2 dhe verandë 19 m2 me vlerë 88 641 euro, ku Ajola Xoxa (Bashkëshortja e Erion Veliajt) zotëronte si pjesë takuese 33%.

Akti i shitjes finalizohet në vitin 2016 dhe Xoxa bëhet pronare me 100%, ndërkohë që në deklaratat e pasurisë mungojnë të dhënat për burimin e kësaj prone dhe mënyrën se si ajo është paguar.   

Ky raport është prodhuar nga BIRN pas administrimit të deklaratave të pasurisë nga Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrolli të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, ILDKPKI.

Ai ka për qëllim bërjen e transparencës mbi pasuritë e kryetarëve aktualë të bashkive të vendit në fund të mandatit të tyre 4-vjeçar.

Skeda grafike e mëposhtme paraqet pasurinë e deklaruar nga kryetari i Bashkisë së Tiranës nga viti 2013 deri në fund të vitit 2017.

Një tjetër ‘flamur i kuq’ i identifikuar nga BIRN lidhet me një kontratë sipërmarrjeje për ndërtimin e një apartamenti me sipërfaqe 171 m2 dhe verandë 19 m2 me vlerë 88 641 euro, ku Ajola Xoxa (Bashkëshortja e Erion Veliajt) zotëronte si pjesë takuese 33%.

Akti i shitjes finalizohet në vitin 2016 dhe Xoxa bëhet pronare me 100%, ndërkohë që në deklaratat e pasurisë mungojnë të dhënat për burimin e kësaj prone dhe mënyrën se si ajo është paguar.   

Ky raport është prodhuar nga BIRN pas administrimit të deklaratave të pasurisë nga Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrolli të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, ILDKPKI.

Ai ka për qëllim bërjen e transparencës mbi pasuritë e kryetarëve aktualë të bashkive të vendit në fund të mandatit të tyre 4-vjeçar.

Skeda grafike e mëposhtme paraqet pasurinë e deklaruar nga kryetari i Bashkisë së Tiranës nga viti 2013 deri në fund të vitit 2017.

Kryebashkiaku Erion Veliaj zotëronte pasuri me vlerë 18.3 milionë lekë në vitin 2013; kur deklaroi për herë të parë interesat e tij private pranë ILDKPKI. Në fund të vitit 2017, pasuria familjare e Veliajt është 46.9 milionë lekë, duke shënuar një rritje mesatare vjetore prej 5.7 milionë lekësh.

Pasuritë e paluajtshme përbëjnë zërin kryesor të aseteve familjare me vlerë 25.2 milionë lekë. Aty përfshihet një apartament i deklaruar nga Veliaj në vitin 2013 dhe një apartament 171.2 m2 me verandë 19.4 m2 në pronësinë e bashkëshortes Ajola Xoxa. Veliaj deklaron gjithashtu familjarisht 20.2 milionë lekë likujditete bankare dhe automjete me vlerë 1.5 milionë lekë.

Të ardhurat familjare për periudhën deklaruese janë 24.7 milionë lekë. Të ardhurat nga paga të siguruara nga Z.Veliaj zënë 26%, ndërsa të ardhurat nga paga e bashkëshortes si konsulente ligjore janë në masën 60%. Ndërkohë, nga aktiviteti privat i bashkëshortes (person fizik) janë siguruar rreth 13% e totalit.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe ‘flamujt e kuq’  që identifikohen gjatë kontrollit. BIRN kreu kontrollin aritmetik/logjik për 5 vite të deklarimit, të cilat rezultuan pa probleme.

Megjithatë, nga analiza cilësore e deklaratave të pasurisë u identifikuan ‘flamuj të kuq’, që lidhen kryesisht me pasuritë e patundshme në pronësinë e Veliajt dhe të bashkëshortes së tij.

Në deklaratën e tij të parë në vitin 2013, Veliaj deklaron blerjen e një apartamenti në Tiranë me vlerë 5.1 milionë lekë dhe me burim shitjen e apartamentit të prindit dhe kursimet nga paga. Gati tre javë pas blerjes, apartamenti rivlerësohet në vlerën e 12.8 milionë lekëve ose 7.6 milionë lekë më shumë se çmimi i blerjes.

Një tjetër ‘flamur i kuq’ i identifikuar lidhet me një kontratë sipërmarrjeje për ndërtimin e një apartamenti me sipërfaqe 171 m2 dhe verandë 19 m2 me vlerë 88 641 euro, ku Ajola Xoxa zotëronte si pjesë takuese 33%. Akti i shitjes finalizohet në vitin 2016 dhe Xoxa bëhet pronare me 100%, ndërkohë që në deklaratat e pasurisë mungojnë të dhënat për burimin e kësaj prone dhe mënyrën se si ajo është paguar.

Gjithashtu në vitin 2016, kryebashkiaku deklaron marrjen e një kredie prej 6.1 milionë lekësh, pa deklaruar të dhëna mbi qëllimin apo destinacionin e saj.

BIRN: The dizzying wealth of Erion Veliaj’s wife / Can not justify the apartment 171 square meters, 88 thousand euros
January 18, 20210

Another ‘red flag’ identified by BIRN relates to a company contract for the construction of a 171 m2 apartment and 19 m2 veranda worth 88,641 euros, of which Ajola Xoxa (Erion Veliaj’s wife) owned a 33% share. .

The deed of sale is finalized in 2016 and Xoxa becomes 100% owner, while the property declarations lack data on the source of this property and the way it was paid.

This report was produced by BIRN following the administration of the asset declarations by the High Inspectorate of Declaration and Control of Assets and Conflict of Interest, HIDAACI.

It aims to make transparency over the assets of the current mayors of the country at the end of their 4-year term.

The following graphic file presents the assets declared by the Mayor of Tirana from 2013 to the end of 2017.

Mayor Erion Veliaj owned assets worth ALL 18.3 million in 2013; when he first declared his private interests to HIDAACI. At the end of 2017, Veliaj’s family wealth is ALL 46.9 million, marking an average annual increase of ALL 5.7 million.

Real estate is the main item of household assets worth ALL 25.2 million. It includes an apartment declared by Veliaj in 2013 and a 171.2 m2 apartment with a 19.4 m2 veranda owned by wife Ajola Xoxa. Veliaj also declares a family of ALL 20.2 million in bank liquidity and vehicles worth ALL 1.5 million.

Family income for the reporting period is ALL 24.7 million. The income from the salary provided by Mr. Veliaj occupies 26%, while the income from the salary of the wife as a legal consultant is 60%. Meanwhile, about 13% of the total are provided by the private activity of the wife (natural person).

In addition to the analysis of the increase / decrease of assets, the structure of assets and income, this report also presents the arithmetic / logical control of the entity’s declarations as well as the ‘red flags’ that are identified during the control. BIRN conducted an arithmetic / logical check for 5 years of reporting, which resulted in no problems.

However, the qualitative analysis of the property declarations identified ‘red flags’, which are mainly related to the real estate owned by Veliaj and his wife.

In his first statement in 2013, Veliaj declares the purchase of an apartment in Tirana worth 5.1 million ALL and with the source the sale of the parent apartment and savings from salary. Almost three weeks after the purchase, the apartment is revalued at the value of ALL 12.8 million or ALL 7.6 million more than the purchase price.

Another ‘red flag’ identified is related to an entrepreneurship contract for the construction of an apartment with an area of ​​171 m2 and a 19 m2 veranda worth 88,641 euros, where Ajola Xoxa owned 33%. The deed of sale is finalized in 2016 and Xoxa becomes 100% owner, while the property declarations lack data on the source of this property and the way it was paid.

Also in 2016, the mayor declares receiving a loan of ALL 6.1 million, without declaring data on its purpose or destination.

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Google

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Google. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Twitter-i

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Twitter. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

Po lidhet me %s