Kategori
Uncategorized

Komisarët e drogës’/ Detaje nga dosja, roli i shoqëruesve të ish-ministrit Tahiri, punëtorët dhe zyrtarë policie që sinkronizojnë radiomarrëse

Gjatë ngarkimit të gomones me hashash , Gusti dhe Hekurani kishin pistoleta , dhe radio , ata janë policë por nuk ishin me veshje policie “ rrëfen mes të tjerash Ferhat Ajdini , për truprojat që i ishin prezantuar si truprojat e ministrit të brendshëm, i cili më herët kishte kërkuar ndihmë në Itali dhe një shqiptar i pati thënë; mund të bësh një rrugë droge.

Në dosjen që zbardh gazeta “Si” tregohen nga dëshmitarët jo vetëm emrat e bashkëpuntorëve, por edhe mënyra për udhëtimin, fshehjen e mjetit lundrues dhe pagesat e punëtorëve të krahut.

Madje dëshmitarët pohojnë se si u njohën me italianë me emrin Silvio dhe Mimo  dhe se mes datave 8 dhe 10 dhjetor i pajisën me një GPS  dhe se si u nisën në Shqipëri nga një port i vogël i  San Giorgos.

Gjithçka nisi për një larje borxhi por që në atdheun e tyre ata mësuan se ndërkohë policia ndihmonte trafikantët në ngarkim dhe shkarkim droge.

“Pasi mbërritëm në Shqipëri , lamë gomonen afër Shkumbinit. Në Shqipëri u takuam me një mik të Malton Lleshit  që quhet Pingio  dhe me një tjetër të quajtur Gusti e tjetri me emrin Hekuran, që erdhën të flisnin për punën e bombës e të lekëve që donte Malton Lleshi. Hekurani dhe Gusti thanë që ishin truprojat e ministrit të brendshëm  shqiptar me emrin Saimir Tahiri . Të tre thanë që kishin drogë për të dërguar në Itali dhe që për transportin e të cilës ne do të paguanim borxhin që kishim me Lleshin”

Ky akord sipas dëshmitarit të drejtësisë e bindën atë dhe Seferin që të nisej drejt Shqipërisë në datën 19 dhjetor . Ai përshkruan se si personat mes tyre trurojat dhe të tjerë ishin të policisë.

“ Pingio, Gusti dhe Hekurani  dhe tre katër djem erdhën nga Tirana ku kishim lënë gomonen. Erdhën me furgonat e ngarkuar me drogë. Ishin tre me targat e Tiranës. Ata na ngarkuan gomonen me marijuanë. Gjatë ngarkimit të gomones , Gusti dhe Hekurani kishin radiot e pistoleta , ata janë poliscë  por nuk ishin me veshje policie”- thuhet nga dëshmitari në dosjen hetimore që më së fundi dërgoi në pranga 28 persona. Ajo që tregon I pandehuri hedh dritë mbi krimin policor dhe përdorimin e mjeteve policore deri tek fikja e radarëve.

“ Unë kam parë dhe radiot dhe pistoletat e sintonizuara në kanalin e policisë shqiptare. Me radio folën me kolegët e tyre policë duke I thënë që po shkonte çdo gjë mirë. Rreth orës dy apo tre të natës , jemi nisur nga Shqipëria dhe mbasi mbërritëm në Itali në datën 21 dhjetor u bllokuam nga Guardia Costiero, provova të merrja Shpëtim Shehin kur po arrija afër bregut por ai nuk u përgjigj”- thotë në dëshminë tronditëse I penduari.

Ai kujton se barezët dhe porositësi emri I të cilit përmendet si Shpëtim Shehi do t’u paguanin drogën shqiptarëve me rreth 80 euro për kilogramë  , por vetëm pasi ta shisnin. I zhgënjyer, I penduari kujton se plani ishte që ata të dy me skafin me drogë dhe gps që iu ishte vendosur nga trafikantët duhet të arrinin në afërsi të hotel Bajronit. Dosja që gazeta “Si” po zbardh thekson se personi me emrin Pingio rezulton të jetë Eltjon Bregasi , i cili rezultoi se ishte gjithashtu furnizuesi I sasisë së madhe të drogës.

Ky person ka dërguar një sms tek bashkëpuntorët e tij shumë ditë përpara se ata të ktheheshin në Shqipëri me përmbajtje :

– Përshëndetje dajë , si po ja kalon? Jam PINX , doja me fol nëse mundesh.

Mbas këtij çasti dy dëshmitarët që u pëdorën për transport droge flasin me të dhe bien dakord që do takoheshin. Më pas I penduari rezulton se komunikoi me të birin duke folur me gjuhë të koduar dhe duke e njoftuar se do shkonte në Tiranë të takonte “nonën”, që ishte Pingio:

– Kam rënë dakord , tani do shkoj tek Skerdi për të takuar nonën Pingion, duhet me shku me e taku se ai nuk ka celular – thotë në mesazh Fiqiret Seferi

Ku u gjet droga?

Kësaj radhe ngarkesa sigurohet në zonën e Tepelenës dhe këtë e dëshmon I penduari për italianët që flet për truprojët e ish ministrit të brendshëm dhe komisarët e drogës

Bashkë me Pingion, e Hekuranin shkuam në Memaliaj ku kishin kultivuar drogën në një platancion në hapësirë  që ishte e shpërndarë në dy tre zona në mes të pyllit. Jam në gjendje ta gjej atë vend, ne i kemi parë bimët nga larg duke na i treguar ata, nga dy- tre kilometyra larg. Kemi hyrë në një magazinë ku ishin 20 apo 30 punëtorë që po pastronin gjethet e marijuanës që ndodheshin në thasë të mëdhenj. Nuk ishte Agustini në këtë rast, Pingio ishte specialist I kultivimit dhe I rritjes siç na tha ai . Platancioni ishte I Hekuranit  e Pingio  komandonte punëtorët që merrnin 10 deri në 15 euro dita”

Trasprtuesi tregon se si vijuan udhëtimin e kthimit dhe se si u larguan nga Memaliaj së bashku me drogën, por rrugës kanë parë policinë lokale ndaj dhe janë detyruar të telfonojnë truprojat.

“ Pingio ka marrë në telefon Agustinin dhe Hekuranin duke i thënë që kishim parë policinë lokale, ndërkohë që ishim me dy sasi të lëndës marijuanë”

Ngarkesa u shkarkuar tek varreza dhe aty ata kanë vendosur të presin meqënëse truprojat I njoftuan se ishin në shërbim me ministrin.

“Pingio më tha se duhet të prisnim Agustinin dhe Hekuranin deri kur të mbaronin shërbimin  se ishin bashkë me ministrin e do ta shoqëronin tek shtëpia. Kur e pamë policinë nuk ndaluam. Ndërkohë që prisnim të vinte Agustini dhe Hekurani , ata kanë marrë Pingion dhe I kanë thënë të rrinte I qetë sepse nuk kishte asnjë sinjalizim  për transportin tonë”

Sipas të penduarit pritja ka zgjatur deri në mesnatë. Derisa aty kanë mbërritur truprojat

“ Agustini dhe Hekurani kanë mbërritur tek ne , kanë ngakruar drogën e kemi shkuar në Vilboshtovë afër lumit Shkumbin. Në ngarkim ishim pesë, unë, Ajdini e tre persona të tjerë. Të tjerët udhëtonin me mercedezin e Vitos e një makinë e përdorur për vdekjet. Dy bodigardët nuk ishin të pranishëm në ngarkim dhe në nisje” – përmend dëshmitari tjetër.

Drug Commissioners’ / Details from the file, the role of former Minister Tahiri’s escorts, workers and police officers synchronizing radio receivers

While loading the dinghy with hashish, Gusti and Hekurani had pistols and a radio, they are policemen but they were not in police uniforms “, Ferhat Ajdini confesses, among others, about the bodyguards who were introduced to him as the bodyguards of the Minister of Interior, who earlier had asked for help in Italy and an Albanian had told him; you can do a drug route.

In the file that the newspaper “Si” reveals, the witnesses show not only the names of the collaborators, but also the way of traveling, hiding the vessel and the payments of the manual workers.

Witnesses even claim that they met Italians named Silvio and Mimo and that between December 8 and 10 they were provided with a GPS and how they left for Albania from a small port of San Giorgos.

It all started for a debt wash but in their homeland they learned that in the meantime the police were assisting traffickers in loading and unloading drugs.

“After we arrived in Albania, we left the dinghy near Shkumbin. In Albania we met a friend of Malton Lleshi called Pingio and another named Gusti and another named Hekuran, who came to talk about the bomb and the money that Malton Lleshi wanted. Hekurani and Gusti said that they were the bodyguards of the Albanian Interior Minister named Saimir Tahiri. The three said that they had drugs to send to Italy and that for the transport of which we would pay the debt we had with Lleshi “

This agreement, according to the justice witness, convinced him and Sefer to leave for Albania on December 19. He describes how the persons among them the brains and others were police.

“Pingio, Gusti and Hekurani and three or four boys came from Tirana where we had left the dinghy. They came in vans loaded with drugs. There were three with Tirana license plates. They loaded our boat with marijuana. “While loading the dinghy, Gusti and Hekurani had radios and pistols, they are police but they were not in police uniforms” – it is said by the witness in the investigative file that finally sent 28 people in handcuffs. What the defendant says sheds light on the police crime and the use of police means until the radar is turned off.

“I have also seen the radios and pistols tuned to the Albanian police channel. He spoke on the radio with their police colleagues, telling them that everything was going well. “Around two or three o’clock at night, we left Albania and after we arrived in Italy on December 21 we were blocked by the Guardia Costiero, I tried to take Shpetim Shehi when I was approaching the shore but he did not answer” – says in the shocking testimony the penitent .

He recalls that the barber and the customer, whose name is mentioned as Shpëtim Shehi, would pay the drugs to the Albanians at about 80 euros per kilogram, but only after selling it. Disappointed, the penitent recalls that the plan was that the two of them with the boat with drugs and gps that had been placed by the traffickers should reach near the Byron hotel. The file that the newspaper “Si” is revealing states that the person named Pingio turns out to be Eltjon Bregasi, who turned out to be also the supplier of a large amount of drugs.

This person sent an sms to his collaborators many days before they returned to Albania with the content:

  • Hello uncle, how are you doing? I’m PINX, I wanted to talk to you if you could. After this moment the two witnesses who were used for drug transport talk to him and agree that they would meet. Then the penitent turned out to communicate with his son speaking in coded language and informing him that he would go to Tirana to meet the “grandmother”, who was Pingio:
  • I agreed, now I will go to Skerdi to meet Grandma Pingion, I have to go and meet him because he does not have a cell phone – says Fiqiret Seferi in the message Where was the drug found? This time the cargo is secured in the area of Tepelena and this is evidenced by the repentant for the Italians who talk about the bodyguards of the former Minister of Interior and drug commissioners “Together with Pingion, Hekurani and I went to Memaliaj where they had cultivated the drugs in a plantation in space that was distributed in two or three areas in the middle of the forest. I am able to find that place, we have seen the plants from afar showing them to us, from two to three kilometers away. We entered a warehouse where there were 20 or 30 workers cleaning marijuana leaves that were in large bags. It was not Augustine in this case, Pingio was a specialist in cultivation and growth as he told us. The plantation was of Hekuran and Pingio commanded the workers who received 10 to 15 euros a day ” The interrogator tells how they continued their return journey and how they left Memaliaj together with the drugs, but on the way they saw the local police and were forced to call the bodyguards. “Pingio called Agustin and Hekurani, telling them that we had seen the local police, while we were with two quantities of marijuana.” The load was unloaded at the cemetery and there they decided to wait since the bodyguards informed him that they were in service with the minister. “Pingio told me that we had to wait for Agustin and Hekuran until they finished the service because they were with the minister and would accompany him home. When we saw the police we did not stop. “While we were waiting for Agustin and Hekuran to come, they took Pingion and told him to stay calm because there was no signal for our transport.” According to the penitent, the wait lasted until midnight. Until the bodyguards arrived “Agustin and Hekuran arrived at us, loaded the drugs and we went to Vilboshtova near the river Shkumbin. There were five in charge, me, Ajdini and three other people. Others were traveling in Vito’s Mercedes of a used car to the deaths. The two bodyguards were not present during the loading and departure “- mentions the other witness. 360grade.al Share this …

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Twitter-i

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Twitter. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

Po lidhet me %s